Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

Numer uchwały: 54
Numer sesji: VIII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr VIII/54/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia

8 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury.

 

Na podstawie art. 9 ust.1, art.13 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury zmienia nazwę Gminnego Centrum Kultury na Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu.
2. W uchwale nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury użyte w różnej liczbie i przypadkach wyrazy „Gminne Centrum Kultury” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadkach wyrazami „Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu”

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/96/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury traci moc.

§ 3. Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Statut

Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu, zwane w dalszej części GCKSTiR działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U z 2001 r. Nr 13 poz. 123; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504)

2) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857)

3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85 poz. 539)

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm).

5) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

6) Postanowień niniejszego statutu.

§ 2. GCKSTiR jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Poniec, ma osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na własny rachunek jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym organizacyjnym i finansowym.

§3. Organizator zapewnia GCKSTiR warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

§ 4.1. Terenem działania GCKSTiR jest Gmina Poniec.

2. GCKSTiR może prowadzić swoją działalność we współpracy z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i rekreacyjne na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. GCKSTiR prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, gromadzenia zbiorów bibliotecznych, wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz świadczy inne usługi.

§ 5.1. GCKSTiR używa pieczęci podłużnej z napisem: „Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu 64-125 Poniec ul. Szkolna 3”

2. Biblioteka w Poniecu oraz filia biblioteki w Żytowiecku wchodzące w skład GCKSTiR używają pieczęci: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji. Gminna Biblioteka Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji (nazwa miejscowości i oznaczenie kodu pocztowego i siedziby poczty)

Rozdział II
Cele i zadania

§ 6. Podstawowym celem działalności GCKSTiR jest tworzenie, upowszechnianie kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocja Gminy.

§ 7. Do zadań GCKSTiR należy w szczególności:

1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie dóbr kultury,

2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

3. rozpoznanie, organizowanie, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych mieszkańców gminy,

4. inicjowanie zadań z zakresu kultury i sportu wynikających z zadań własnych i zleconych gminie oraz współdziałanie w organizacji imprez promocyjnych Gminy Poniec i poza jej terytorium,

5. organizowanie pracy świetlic wiejskich,

6. popularyzowanie kultury zdrowotnej oraz higienicznego trybu życia,

7. uczestnictwo w programach i konkursach mających na celu rozwój kultury, sportu wypoczynku, rekreacji i ich bazy,

8. organizowanie wystaw, wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali i odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i wypoczynkowych,

9. prowadzenie współpracy z zagranicą, zwłaszcza z gminami partnerskimi,

10. organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,

11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

12. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,

13. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

§ 8. Przedmiotem działalności GCKSTiR jest również:

1. utrzymanie i wyposażenie obiektów, terenów stanowiących majątek GCKSTiR,

2. właściwe wykorzystanie powierzonego mienia oraz dbałość o dobry stan techniczny obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1

§ 9.1 GCKSTiR może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 obejmuje między innymi:

1) wynajem pomieszczeń – dzierżawa terenów,

2) wynajem sprzętu i naczyń,

3) sprzedaży biletów na imprezy własne i obiekty będące w jego władaniu,

4) prowadzenie działalności usługowej w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, reklamy, wydawnictw, fotografii i poligrafii,

5) zajmowanie się działalnością handlową w zakresie produktów rękodzieła ludowego, publikacji, wydawnictw filmów, nagrań itp.

6) organizację spektakli, wystaw, wernisaży, koncertów, festynów, turniejów sportowo-rekreacyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

7) prowadzenie usług reklamowych,

8) prowadzenie działalności wydawniczej.

3. GCKSTiR może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 10. Działalnością GCKSTiR kieruje dyrektor, jest za nie odpowiedzialny, reprezentuje je również na zewnątrz.

§ 11. Dyrektora GCKSTiR powołuje i odwołuje Burmistrz Ponieca, który w stosunku do dyrektora jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 12. Powołanie dyrektora GCKSTiR może nastąpić także w drodze konkursu ogłoszonego przez organizatora, którego reprezentuje Burmistrz Ponieca.

§ 13. Dyrektor GCKSTiR działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie.

§ 14. Dyrektor GCKSTiR sprawuje nadzór i zarządza przekazanym majątkiem.

§ 15. Organizacją wewnętrzną GCKSTiR, zadania poszczególnych komórek oraz zasady działania określa dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym GCKSTiR po uzgodnieniu z organizatorem.

§ 16. Pracowników GCKSTiR zatrudnia i zwalnia dyrektor, który jest kierownikiem zakładu – pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 17. Dyrektor i pracownicy GCKSTiR winni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 18.1. W celu realizacji zadań GCKSTiR posiada w użytkowaniu następujące obiekty:

1) Bibliotekę Publiczną i jej filie,

2) Świetlice Wiejskie,

3) Gminne Place zabaw i tereny rekreacyjne,

4) Gminne boiska sportowe,

5) Kompleks boisk „Orlik 2012” w Poniecu oraz nowo budowany kompleks boisk wielofunkcyjnych w Żytowiecku przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku,

6) Park Miejski w Poniecu,

7) Nieruchomość położoną w Poniecu przy ulicy Szkolnej 3,

8) Nieruchomość położoną w Poniecu przy ulicy Krobskiej 45a,

9) Nieruchomość położoną w Poniecu przy ulicy Szkolnej 6.

10) Kompleks stawów w miejscowości Dzięczyna.

18.2. Dyrektor GCKSTiR może zmienić sposób użytkowania obiektu i pomieszczeń tylko za zgodą Burmistrza Ponieca.

§ 19. W GCKSTiR zatrudnieni są :

1) dyrektor,

2) główna księgowa,

3) pracownicy merytoryczni,

4) pracownicy administracyjni,

5) pracownicy techniczno – gospodarczy.

§ 20. Jeśli czynność prawną obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 21.1. GCKSTiR gospodaruje samodzielnie przydzielonymi składnikami mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków pochodzących z dotacji udzielonej przez gminę, dochodów własnych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Źródłami środków finansowych, mogą być także:

1/ dotacje z budżetu państwa, fundacji, organizacji pozarządowych i innych jednostek samorządowych na dofinansowanie bieżących zadań,

2/ dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,

3/ środki uzyskane w ramach wsparcia unijnego lub grantów.

§ 22. Wysokość rozumianej dotacji na działalność GCKSTiR uchwala Rada Miejska.

§ 23. Dyrektor opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan finansowy oraz zapewnia prowadzenie ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24. Dyrektor przedstawia corocznie Radzie Miejskiej sprawozdanie z prowadzonej działalności.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 25. GCKSTiR dysponuje własnym kontem bankowym.

§ 26. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia –tj. uchwałą Rady Miejskiej.

§ 27. Nadzór nad całokształtem działalności GCKSTiR sprawuje Rada Miejska poprzez swoje organy i skarbnika.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących