Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej odbytej 28 marca 2011 roku w godz. 14:00 - 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej odbytej 28 marca 2011 roku w godz. 14:00 - 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Numer dokumentu: V
Rok (4 cyfry): 2011

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 otworzył V Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu :

• Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego
• Pracowników organu wykonawczego
• Radnego Powiatu Gostyńskiego Czesława Kołaka
• Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
• Dyrektorów szkół i przedszkola samorządowego
• Dyrektorów i kierowników jednostek
• Sołtysów
• Przewodniczącego Zarządu Osiedla Józefa Szumnego

Wybranym sołtysom pogratulował wyboru i życzył owocnej współpracy na niwie działalności samorządowej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na V Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński korzystając z uprawnień art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej w Poniecu następujących punktów :

1. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Wincentego a Paulo,
2. podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011 oraz usunięcie z porządku obrad punktu 15 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu – podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów w sołectwie wsi Dzięczyna .
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi zmianami do porządku obrad :
1. za wycofaniem punktu 15 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej glosowało 15 radnych,
2. „za” wprowadzeniem jako punktu 15 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Wincentego a Paulo, głosowało 15 radnych,
3. „za” wprowadzeniem jako punktu 16 podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011
- glosowało 15 radnych
4.„za” wprowadzeniem jako punktu 17 podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów w sołectwie wsi Dzięczyna głosowało 15 radnych a dotychczasowy punkt 16 zostaje przesunięty jako 18 i tak kolejno.

Rada Miejska po wprowadzeniu zmian do porządku obrad w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej ;

1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o działalności szkół, zakładów budżetowych oraz przedszkola samorządowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez gminę Poniec udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Czarkowo stanowiącej własność gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Poniec lokalu świetlicy wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
14. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii.
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Wincentego a Paulo
16. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów w sołectwie wsi Dzięczyna
18. Sprawy organizacyjne.
19. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów.

Pkt 1. Otwarcie
Jak wyżej

Pkt. 2 Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym
i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na IV Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Dariusz Kieliś zgłosił interpelację następującej treści
• od kilku lat już obowiązuje uchwała o obowiązku podpisania przez mieszkańców naszej Gminy stosownej umowy na wywóz śmieci z firma, która posiada odpowiednie zezwolenie na dokonywanie wywozu – prosił o podanie w jakim procencie mieszkańcy naszej gminy wywiązali się z tego obowiązku. Jeżeli jest to możliwe z podziałem na miasto i poszczególne wsie, oraz zapytanie w imieniu mieszkańców Gminy Poniec
• czy jest możliwość przedłużenia umowy na pozostawienie koszy na plastiki, gdyż wywożenie co 2 miesiące śmieci segregowanych przez MZO jest niewystarczające, zwłaszcza plastików.

Radny Jerzy Kusz zwrócił się z zapytaniem czy Burmistrz Ponieca posiada informację od Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu dotyczącą harmonogramu remontu dróg powiatowych w związku ze powiększającymi się wybojami i zniszczeniami z okresu zimy na drogach. w gminie Poniec.

Pkt 4. Informacja o działalności szkół, zakładów budżetowych oraz przedszkola samorządowego.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, iż informacje o działalności szkół , jednostek i zakładów budżetowych były przedstawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca 2011 roku - w tej sytuacji jeśli nie usłyszy sprzeciwu zaproponował radnym przejście do zgłaszania pytań i uwag do panów dyrektorów i kierowników. Radni nie zgłosili uwag, wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji. Informacje stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Sekretarz Gminy Marcin Padaj przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Temat był omawiany na naradzie sołtysów w lutym br. Sołtysi zajęli jednoznaczne stanowisko w temacie utworzenia funduszu sołeckiego. Kserokopie tego stanowiska radni otrzymali.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały.

Radny Stanisław Machowski stwierdził, że temat był omawiany na naradzie sołtysów w dniu 18 lutego 2011 roku, w której nie uczestniczył sołtys wsi Śmiłowo. W dyskusji sołtysi wyrazili swoje negatywne stanowisko.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/27/2011 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na
2011 rok

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie Gminy Poniec na 2011 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił proponowane zmiany do planu dochodów i wydatków Gminy Poniec na 2011 rok.
DOCHODY
Dział 750
Zwiększa się dochody o 10.419 zł. w związku z dotacja celową z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego.
Dział 758
Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia z dnia 11 lutego 2011 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Poniec zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę subwencji oświatowej o 189.734 zł.
WYDATKI
Dział 010
W związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów związanych z przyłączami elektrycznymi nowo wybudowanych przepompowni odcinka kanalizacji w Śmiłowie, proponuje się zwiększyć wydatki na tę inwestycję o 2.000 zł.
Dział 600
Proponuje się zwiększyć o 250.000 zł. plan wydatków na inwestycję „Przebudowa odcinka ulicy A. Mickiewicza w Poniecu”. Kwota ta wynikła z przeprowadzonego przetargu i wzrostu kosztów nadzoru.
Dział 700
Czasowe przejecie od ZGKiM terenów byłego wysypiska śmieci wymusza zapłatę przez Gminę większego podatku od nieruchomości o 5.421 zł. i o tę kwotę proponuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel.
Dział 750
- o 14.000 zł. proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi internetowe w związku z projektem założenia stron WWW dla sołectw.
- o 10.419 zł. zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego.
Dział 801
- Proponuje się zmniejszyć o 40.000 zł. wydatki na remonty w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku, które pierwotnie przeznaczone były na rozpoczęcie remontu budynku filialnego w Łęce Wielkiej, a teraz przeniesione zostają do planu inwestycji przewidzianej dla tego obiektu.
- o 600 zł zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie mienia w związku z zakupem komputerów przez Szkołę Podstawową w Poniecu.
- o 5.200 zł. proponuje się zwiększyć plan dotacji przeznaczonych na zwrot kosztów dla innych gmin za dofinansowanie przedszkoli prywatnych, z powodu wykazania przez gminę Gostyń nowego dziecka z Gminy Poniec, które uczęszcza do przedszkola prywatnego na Jej terenie.
- proponuje się dokonać zmiany w planie wydatków Przedszkola w Poniecu polegającego na przeniesieniu kwoty 1.840 zł. miedzy paragrafami w ramach przyznanego limitu środków.
- proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na realizacje inwestycji polegającej na przebudowie budynku szkoły filialnej w Łęce Wielkiej na przedszkole.
- o 296 zł. proponuje się zwiększyć plan wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.
Wszystkie zmiany w budżecie dotyczące paragrafu 4440 spowodowane są ogłoszeniem wysokości faktycznych podstaw obliczania wysokości funduszu socjalnego dla nauczycieli i pozostałych pracowników na rok 2011, a które do tej pory były zaplanowane szacunkowo. Z tego powodu zwiększenie plany wydatków wyniesie łącznie 17.472 zł.
Zmiany planu wydatków polegające na przeniesieniach między paragrafami 2360 i 2820 wynikają ze zmiany przepisów.
Z powodu zmian w dochodach i wydatkach budżetu jego deficyt wzrośnie o kwotę 744.654 zł. w wyniesie 4.252.642 zł. Jego pokrycie w całości mają stanowić zaplanowane pożyczki i kredyty.
Uzupełnienia i zmiany do proponowanych zmian w budżecie z dnia 16 marca 2011 r.
WYDATKI
Dział 754
Na wniosek Powiatowego Komendanta policji proponuje się zmianę kwalifikacji zapisanego w planie wydatku inwestycyjnego w postaci dotacji dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości 15.000 zł. na zakup radiowozu dla policji na pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu przeznaczoną na wyposażenie i uzbrojenie radiowozu a także zakup paliwa.
Dział 801
Proponuje się zwiększyć plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Poniecu na zakupy i usługi pozostałe kwotę 1.279 uzyskaną z prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów i zmniejszyć odpis na ZFŚS o kwotę o kwotę 2168 zł. naniesioną w pierwszym projekcie uchwały omyłkowo.
Dział 921
Proponuje się zwiększyć dotację na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kultury o 20.000zł. z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie gazetki „Wieści z gminy Poniec”.
Nowowprowadzone zmiany spowodowały że wszystkie zmiany w budżecie dotyczące paragrafu 4440 spowodowane ogłoszeniem wysokości faktycznych podstaw obliczania wysokości funduszu socjalnego dla nauczycieli i pozostałych pracowników na rok 2011, a które do tej pory były zaplanowane szacunkowo aktualnie wynoszą łącznie 15.304 zł.

Z powodu zmian w dochodach i wydatkach budżetu jego deficyt wzrośnie o kwotę 763.765 zł. i wyniesie 4.271.753 zł. Jego pokrycie w całości mają stanowić zaplanowane pożyczki i kredyty.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. Dokonał zamknięcia dyskusji i przeprowadził głosowanie.
Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/28/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez gminę Poniec udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie objęcia przez gminę Poniec udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie. W związku ze współfinansowaniem inwestycji pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Gmina Poniec zobowiązana jest w 2011 r. do objęcia udziałów MZO Sp. z o.o. w Lesznie w ilości 7 udziałów po 825 zł każdy, co stanowi łącznie kwotę 5.775 zł. Zgodne jest to z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik do umowy o współfinansowanie w/w inwestycji podpisanej w dniu 25 października 2006 r., oraz uchwałą nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 sierpnia 2008r. i nr XXXVIII/286/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 roku, w których Rada Miejska w Poniecu wyraziła zgodę na zaciągniecie zobowiązania finansowego z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jak niżej:

Rok Ilość udziałów Kwota (PLN)
DOTYCHCZAS OBJĘTE UDZIAŁY
2004 1 825,00
2006 14 11.550,00
2007 215 177.375,00
2008 413 340.725,00
2009 609 502.425,00
2010 446 367.950,00
UDZIAŁY DO OBJĘCIA
2011 7 5.775,00

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła (dwóch radnych nie było obecnych na sali ) uchwałę nr V/29/2011
w sprawie objęcia przez gminę Poniec udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w zakresie działania „odnowa i rozwój wsi” jest niezbędna do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu. Proponuje się zaciągnięcie w 2011 roku pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.


Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne - budowa boiska wielofunkcyjnego realizowanego we wsi Żytowiecko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Zgłoszone przez radnych uwagi zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca 2011 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/30/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich” jest niezbędna do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu. Proponuje zaciągnięcie w 2011 roku pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 784.578 zł z przeznaczeniem na finansowanie drugiej części projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich”.
Zaciągnięcie pożyczki jest korzystne z uwagi na :
- zwrot w kwartalnych ratach,
- oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczone od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%
- maksymalny okres do 6 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,
- karencję spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższą niż 2 lata od daty udzielenia pożyczki oraz nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki,
- możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 20%

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały. Temat został szczegółowo przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.
Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła
uchwałę nr V/31/2011
w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10.Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omówił projekt projekty uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowane zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie” wg kosztorysu inwestorskiego zostało wyszacowane na kwotę 1 161 452 zł. z czego 20.000 zł. wydano w roku 2010 natomiast kwota 1.141.452 zł jest zaplanowana na rok 2011. Zadania finansowane będzie z :
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 280.000 zł.
- środków własnych gminy.
Zaciągnięcie pożyczki jest korzystne z uwagi na :
- zwrot w kwartalnych ratach,
- oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczone od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%
- maksymalny okres do 6 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,
- karencję spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższą niż 2 lata od daty udzielenia pożyczki oraz nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki,
- możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 20%
Proponuje się zaciągnąć w 2011 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 280.000 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”.
Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych w tym z dochodów z mienia i dochodów z podatków z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/32/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi
Czarkowo stanowiącej własność gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz omówił projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Czarkowo stanowiącej własność gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Poinformował, że Właściciel nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139 o powierzchni 200 m2, zwrócił się z prośbą o sprzedaż działki sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 o powierzchni 300 m2, w celu powiększenia własnej nieruchomości – celem poprawienia funkcji już posiadanej działki. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w formie bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w tej sytuacji, ponieważ sprzedaż działki nr 80 umożliwi właścicielowi działki nr 139 położonej we wsi Czarkowo poprawienie warunków zagospodarowania. Jednocześnie należy zauważyć, iż zbywana działka pomimo swojej powierzchni, nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, a zbycie jej na rzecz właściciela działki nr 139 nie odbywa się ze szkodą dla pogorszenia funkcji pozostałych działek sąsiadujących. Zatem omawiana wyżej działka, może być przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jako grunt dodatkowy, niezbędny celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Czarkowie obejmującej działkę nr 139.

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Czarkowo stanowiącej własność gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca br., na którym zostały wyjaśnione pytania dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjnej na sprzedaż następnych działek w Czarkowie. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego panią Kazimierę Biernaczyk przewodniczącego przedstawienie projektu uchwały.


Zastępca przewodniczącego Kazimiera Biernaczyk przedstawiała projekt uchwały w przediotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Czarkowo stanowiącej własność gminy Poniec celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Poniec lokalu świetlicy wiejskiej
w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Poniec lokalu świetlicy wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5. Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszej Uchwały stanowi własność Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Agencja Nieruchomości Rolnych. Skarb Państwa opisaną w § 1 nieruchomość stanowiącą majątek państwowy może przekazać nieodpłatnie gminie dla realizacji ich zadań własnych, polegających na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Gmina Poniec kilkakrotnie zgłaszała chęć przejęcia lokalu położonego w miejscowości Grodzisko nr 7/6 na cele Świetlicy Wiejskiej. Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie lokalu mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na rzecz Gminy Poniec. Agencja Nieruchomości Rolnych zaznaczyła że, gdyby Gmina Poniec nie byłaby zainteresowana nieruchomością rozdysponuje tą nieruchomość w drodze przetargu. W związku z nieodpłatnym przejęciem lokalu na cele Świetlicy Wiejskiej w Grodzisku, Gmina Poniec nabędzie udziały w częściach wspólnych tego budynku, a z tym związany obowiązek partycypowania w kosztach w częściach wspólnych. Gmina Poniec w miejscowości Grodzisko nie ma możliwości przeznaczenia innego lokalu na cele świetlicy wiejskiej.


Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Poniec lokalu świetlicy wiejskiej w Grodzisku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przewodniczącego Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/34/2011 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Poniec lokalu świetlicy wiejskiej w Grodzisku nr 7/6 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/5. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej - wysokość cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego organy stanowiące mogą powierzyć uprawnienia organom wykonawczym tych jednostek. Upoważnienie Burmistrza jest niezbędne, ze względu na pojawiające się nowe przedmioty najmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, których stawki za wynajem nie zostały ustalone w drodze Uchwały XV/132/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych. W związku z częstymi pojawiającymi się nowymi przedmiotami najmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej konieczne byłoby podejmowanie nowych uchwał określających stawki czynszu oraz korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznych. Po podjęciu niniejszej uchwały Burmistrz ceny i opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej regulował będzie w drodze zarządzenia.

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca br. , na którym w dyskusji została poruszona kwestia unieważnienia uchwały nr XV/132/20082008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.


Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/35/2011 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ponieca uprawnień do ustalania cen opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14.Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że informacje zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca 2011 roku, jeśli nie usłyszy sprzeciwu to zwróci się do radnych o uwagi i wątpliwości na temat realizacji wyżej wymienionych programów za 2010 rok. Radni nie zgłosili wątpliwości i przewodniczący obrad dokonał zamknięcia dyskusji.
Sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia
ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Wincentego a Paulo

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński omawiając uzasadnienie do projektu uchwały, poinformował, że temat przejęcia szpitala w Poniecu jest rozpatrywany od kilku miesięcy.

Pani dyrektor przedszkola sygnalizuje, że będzie problem z bazą lokalową w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. W przyszłym roku szkolnym nastąpi znaczny wzrost dzieci w przedszkolu, co spowoduje trudności lokalowe w obecnym budynku przedszkola. W związku z likwidacją oddziału dla przewlekle chorych przez SP ZOZ istnieje możliwość zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia na okres 30 lat pomiędzy Gminą Poniec a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska działek oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1188/1, która stanowi drogę wewnętrzną wjazdową na teren szpitala, działkę zabudowaną nr 1182/2, na której znajduje się budynek szpitala oraz działkę nr 1183/3 – grunt rolny jest to teren bezpośrednio przylegający do budynku szpitala. Pozyskanie w/w działek jest niezbędne w celu zaadaptowania budynków zespołu szpitalnego na cele oświatowe, kulturalne, społeczne, sportowe w tym jednym z kierunków zagospodarowania obiektów będzie przedszkole.
Obecnie użytkowany budynek Przedszkola Samorządowego w ciągu najbliższych lat w związku ze wzrastającą liczbą dzieci nie posiada odpowiedniej ilości pomieszczeń aby mógł dalej spełniać funkcję przedszkola. Przekształcenie budynku szpitala na budynek przedszkola wymaga licznych prac adaptacyjnych oraz remontów, które nastąpią nie wcześniej niż po podpisaniu umowy nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Gminą Poniec a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska.

Gmina ma zagwarantowaną pożyczkę na zaadaptowanie budynków zespołu szpitalnego.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/36/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zawarcie przez Burmistrza Ponieca umowy użyczenia ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Wincentego a Paulo
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że zachodzi konieczność uchylenia uchwały nr IV/24/2011 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu w sprawie przekwalifikowania zabezpieczonej w budżecie kwoty 15.000 zł. pierwotnie przeznaczonej na dotację dla Powiatu Gostyńskiego, na pomoc rzeczową w wyposażeniu i uzbrojeniu nowego samochodu w specjalistyczny sprzęt i na zakup paliwa, unieważniana uchwała jest bezprzedmiotowa, a wnioskowana pomoc rzeczowa zostanie zapisana w uchwale budżetowej.

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22 marca br. , na którym w dyskusji została poruszona kwestia unieważnia uchwały nr XV/132/20082008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.


Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawiał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr V/37/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2011. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów w sołectwie wsi Dzięczyna.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że w dniu 7 marca br. wpłynęła pisemna rezygnacja radnego Mariusza Nowaka z prowadzenia zebrania wyborczego w sołectwie Dzięczyna, uzasadniona chęcią ubiegania się o stanowisko sołtysa. Rada Miejska w Poniecu władna jest do wyznaczenia nowego terminu zebrania oraz radnego prowadzącego zebranie wyborcze. Ustalono wybory do organów sołectwa Dzięczyna na dzień 15 kwietnia br. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Dzięczynie i przewodniczącego zebrania radnego Dariusza Kielisia. W temacie tym radni nie zgłosili uwag – przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę przewodniczącego pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.


Zastępca przewodniczącego Dariusz Kieliś przedstawiał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 1 głosie wstrzymującym (radny Dariusz Kieliś ) podjęła uchwałę nr V/38/2011
w sprawie zarządzenia wyborów do organów w sołectwie wsi Dzięczyna.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 18. Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał radnym o ustawowym obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2010 rok w terminie do 30 kwietnia 2011 roku w dwóch wykonaniach.

Pkt 19. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
Przew. RM Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z IV sesji Rady Miejskiej.

Pkt 20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że radny Stanisław Machowski złożył interpelację do Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu, do chwili obecnej jeszcze nie wpłynęła odpowiedź o sposobie jej załatwienia.

Pkt 21. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Ewa Kończak poruszyła kwestię zakupu tablic z numeracją do oznakowania domów oraz tablic informacyjnych z napisem miejscowości ( na przykład Olendry ) w celu bezkolizyjnego dojazdu karetki pogotowia do posesji w miejscowości Szurkowo.

Radna Grażyna Biernaczyk w związku z ograniczeniem środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu na zatrudnienie pracowników interwencyjnych zawróciła się z zapytaniem do Burmistrza Ponieca w jaki sposób widzi rozwiązanie sprawy usunięcia krzewów zalegających rowy i tereny przydrożne.

Radna Małgorzata Danielczak poruszyła powtarzający się co roku problem porozrzucanych gałęzi na chodnikach i drogach powiatowych w Łęce Wielkiej - sprawa wymaga załatwienia.

Radny Dariusz Kieliś poruszył sprawę bieżącego remontu dróg powiatowych a w szczególności powiększających się dziur na drogach w naszej gminie.

Sołtysi wsi Janiszewo Piotr Joachimiak nawiązał do postawienia znaku ograniczenia prędkości przy drodze Janiszewo - Poniec, rozwiązanie takie nie zwalnia z obowiązku bieżącej naprawy drogi. Jego zdaniem korzystniejszym rozwiązaniem byłoby przywiezienie 150 kg masy bitumicznej i zalanie istniejącej wyrwy powodującej niebezpieczeństwo dla przejeżdżających pojazdów. Istniejąca wyrwa staje się coraz większa i była się przyczyną wypadku drogowego.

Sołtys wsi Łęka Wielka Łucja Markowska poruszyła sprawę oznakowania skrzyżowania w Łęce Wielkiej przy kościele, kierowcy często błądzą ponieważ nie wiadomo, która droga prowadzi do wsi Bogdanki, Bielawy, Kopanie.

Radny Powiatu Czesław Kołak poruszył sprawę wygospodarowania środków na rekultywację łąk wsi Janiszewo i Michcin.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone kwestie poinformował, że
• temat zakupu numerów dla oznakowania domów we wsi Szurkowo zostanie załatwiony, tablice z numerami zostaną zakupione ze środków tegorocznego budżetu gminy,
• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu nie posiada środków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, którzy wykonywali by prace przy porządkowaniu gałęzi z rowów. Do wykonania prac porządkowych zostaną zatrudnione osoby.
W całej Polsce zostały ograniczone środki w Powiatowych Urzędach Pracy na zatrudnienie stażystów, obowiązują nowe kryteria przy zatrudnieniu pracowników
w ramach stażu,
• sprawy bieżącej naprawy dróg powiatowych zostaną przekazane do Powiatowego
Zarządu Dróg w Gostyniu, szczególnie temat tzw. wyrw na drodze Janiszewo -
Poniec będzie przypilnowany,
• sprawę oznakowania skrzyżowania przy kościele w Łęce Wielkiej należy przekazać w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Pkt 22. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w V Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1630 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


     Protokółowała                                                                     Przewodniczący Rady
/-/ Radomiła Repak                                                                         Jerzy Kusz
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących