Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 15 lipca 2011 roku w godz. 14:00 – 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

Protokół nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 15 lipca 2011 roku w godz. 14:00 – 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

Numer dokumentu: IX
Rok (4 cyfry): 2011

 
Protokół nr IX/2011
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 15 lipca 2011 roku w godz. 14oo – 1600 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia IX Sesji Rady Miejskiej w Poniecu i powitał radnych, a w ich imieniu :
- Burmistrza Ponieca i pracowników Urzędu Miejskiego
- Radnych Powiatu Gostyńskiego
- Honorowego Obywatela Gminy Poniec
- Kierowników jednostek i zakładów budżetowych
- Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni radni: Grażyna Biernaczyk i Jadwiga Syrko.
Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na IX Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński korzystając z uprawnień art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Poniecu następujących punktów :

1. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała stanowiącej własność gminy Poniec,

2. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz przeprowadził głosowanie, w którym:
1/ „za” wprowadzeniem punktu - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetagowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała stanowiącej własność gminy Poniec - głosowało 13 radnych
Punkt ten zostanie wprowadzony jako punkt 6
2/ „za” wprowadzeniem punktu - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu głosowało 13 radnych
Punkt ten zostanie wprowadzony jako punkt 7, a numeracja pozostałych punktów przesunie się o 2.

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej, który po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco :

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej :
1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2011 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetagowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała stanowiącej własność gminy Poniec,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej,
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
10. Wolne wnioski i zapytania,
11. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej .

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zgłosili.

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Zastępcę Burmistrza o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniecu poinformował, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) w art. 42 ust. 6 i 7, zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały:
1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3,
Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), od 1 września 2011 roku, nakłada na organy prowadzące szkoły i dyrektorów tych placówek zapewnienie dla uczniów / wychowanków pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli o /Poniec w dniu 8 lipca 2011 roku .
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr IX /62/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając następujące uzasadnienie proponowanych zmian do budżetu Gminy na 2011 rok .
DOCHODY
Dział 750
Przyjmuje się do planu dochodów kwotę 13.282 zł w związku z informacją GUS o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone – Spis Powszechny.
Dział 756
Proponuje się zwiększyć plan dochodów działu o kwotę 96.431 zł. z powodu uzyskanych dodatkowo nieplanowanych dochodów z podatku od spadków i darowizn.
Dział 801
Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 8.317 zł., co wynika z wpłat dokonanych przez Przedszkole Samorządowe w Poniecu na dochody Szkoły Podstawowej w Poniecu z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania.
Dział 854
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.295 w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji na zadania własne, na pomoc materialną dla uczniów – Wyprawka Szkolna.
WYDATKI
Dział 010
- Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.893 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla 3 pracowników, których planuje się zatrudnić do robót na rowach na terenie Gminy.
- Proponuje się przenieść do działu 900 kwotę 1.171,440 zł. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie inwestycji budowy kanalizacji w Bączylesie. Zmiana planu polegająca na przeznaczeniu tej kwoty na dotację inwestycyjną dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu, który zostanie płatnikiem tej inwestycji, pozwoli na odzyskanie podatku VAT.
Dział 700
W związku z dodatkowymi wydatkami na energię w budynkach będących w administracji Gminy proponuje się zwiększyć plan tych wydatków o 3.000 zł.
Dział 750
W związku z wyżej wymieniona dotacją na Spis Powszechny zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.282 z przeznaczeniem na ten cel.
Dział 801
- Proponuje się zwiększyć plan wydatków Szkoły Podstawowej w Poniecu o kwotę 8.317 zł. wynikającą z ww. zwrotu Przedszkola Samorządowego z przeznaczeniem na zakup energii do ogrzewania budynków.
- W związku z uruchomieniem od dnia 1 września Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej proponuje się uchwalić wstępny plan wydatków tej jednostki w kwocie 45.214 zł.
- W związku z przeprowadzonym przetargiem i uzyskaniem informacji o ostatecznych kosztach przebudowy budynku w Łęce Wielkiej na przedszkole proponuje się zwiększyć plan wydatków na tą inwestycję o 290.000 zł.
Dział 854
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów o 16.619 zł. Kwota ta wynika z ww. przyznanej dotacji w kwocie 13.295 zł., do której musi być dołożony udział własny Gminy w wysokości 20%.
Dział 900
Proponuje się odstąpić od udzielenia dotacji inwestycyjnej ZGKiM na zakup sprzętu komunalnego, zmniejszając plan tego wydatku o 250.000 zł.

Dział 926
Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 8.000 zł., z czego 2.000 zł. proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków na wyposażenie obiektów sportowych(1500 zł.) i zwiększenie planu pochodnych na wynagrodzenie (500 zł.). Natomiast o pozostałe 6.000 zł. proponuje się zwiększyć plan wydatków na promocje Gminy w dziale 750.
Z powodu zmian w dochodach i wydatkach budżetu jego deficyt pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 12 lipca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr IX/63/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała stanowiącej własność gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że Właściciel nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 99/1 o powierzchni 2.529 m2, zwrócił się z prośbą o sprzedaż części działki sąsiedniej o szerokości 6 m oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/1, w celu powiększenia własnej nieruchomości – celem poprawienia funkcji już posiadanej działki.
W przedmiotowej sprawie została podjęta Uchwała Sołectwa Łęka Mała wyrażająca zgodę na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/1 położonej w Łęce Małej, z której w wyniku podziału powstała działka nr 100/3 o pow. 601 m2 oraz działka 100/4. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w formie bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w tej sytuacji, ponieważ sprzedaż działki nr 100/3 umożliwi właścicielowi działki nr 99/1 położonej we wsi Łęka Mała poprawienie warunków zagospodarowania. Jednocześnie należy zauważyć, iż zbywana działka pomimo swojej powierzchni, nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z uwagi na swój kształt, a zbycie jej na rzecz właściciela działki nr 99/1 nie odbywa się ze szkodą dla pogorszenia funkcji pozostałych działek sąsiadujących. Zatem omawiana wyżej działka, może być przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jako grunt dodatkowy, niezbędny celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Łęce Małej obejmującej działkę nr 99/1.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 12 lipca br., wątpliwości zostały wyjaśnione na posiedzeniu komisji. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr IX/64/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Łęka Mała stanowiącej własność gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował, że Planowane zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie” wg kosztorysu inwestorskiego zostało wyszacowane na kwotę 1 221 452 zł z czego 20.000 zł wydano w roku 2010 natomiast kwota 1.201.452 zł jest zaplanowana na rok 2011. Zadanie finansowane będzie z :
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 500.000 zł,
- środków własnych gminy.
Zaciągnięcie pożyczki jest korzystne z uwagi na :
- zwrot w kwartalnych ratach,
- oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczone od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%,
- maksymalny okres do 6 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,
- karencję spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższą niż 2 lata od daty udzielenia pożyczki oraz nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki,
- możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 20%.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat szczegółowo był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 12 lipca br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimierą Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr IX/65/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 13 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że nie upłynął jeszcze statutowy termin udzielenia odpowiedzi.

Pkt 10. Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński zaprosił radnych i gości do uczestnictwa w kolejnej edycji obchodów DNI ZIEMI PONIECKIEJ w dniu 16 lipca 2011 roku, ,mając na uwadze usprawienie ruchu zwrócił się z prośbą o nieparkowanie samochodów na ulicy Harcerskiej w Poniecu.

Pkt 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w IX Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1600 dokonał zamknięcia obrad Sesji.

       Protokółowała                                                                  Przewodniczący Rady
 /-/ Radomiła Repak                                                                     /-/ Jerzy KuszInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-16
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących