Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11.10.2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2012

Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11.10.2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2012

Numer uchwały: 74
Numer sesji: XI
Rok (4 cyfry): 2011

 

Uchwała nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11.10.2011r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2012


Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zmianami/, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 10 ust. 2, ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z. 2005r. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami).

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2012.
§ 2. Program stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

 Załącznik 1.
do Uchwały nr XI /74/2011
z dnia 11.10.2011r.


§ 1. Uchwała określa:
1. Cele strategiczne i operacyjne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
2. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Sposoby realizacji programu i jego finansowanie.


§ 2. Cele strategiczne i operacyjne programu
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i narkomanią i zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
2. Zmniejszenie przyzwolenia społecznego i wzmocnienie zasad społecznych sprzeciwiających się spożywaniu alkoholu i nadużywania narkotyków przez dzieci i młodzież.
3. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które już istnieją oraz naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
4. Promowanie postaw społecznych, skutecznych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Wspieranie szkół i innych instytucji społecznych, pozarządowych we wdrażaniu właściwych wzorców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.
6. Zwiększenie wiedzy w zakresie uzależnień wśród młodzieży poprzez edukację rodziców i nauczycieli.
7. Organizacja wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, jako alternatywa pozytywnego spędzenia czasu.
8. Zapewnienie warunków sprzyjających działaniom instytucji służących zmniejszaniu zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków.
9. Popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu i zażywających narkotyki oraz udzielanie pomocy rodzinom tych osób.
10. Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i narkomanią.

§ 3. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
1) Prowadzenie profilaktyki i rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami uzależnionymi, a także udzielanie porad osobom pragnącym uzyskać informacje w zakresie wyjścia z uzależnienia.
2) Wspomaganie cyklicznych spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, a także członków ich rodzin, organizowanych przez Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”.
3) Kierowanie osób uzależnionych na badania specjalistyczne, a osób z orzeczeniami o uzależnieniu do placówek odwykowych bądź leczniczo – terapeutycznych.
4) Zakup i abonament czasopism o tematyce uzależnień oraz innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
5) Dalsze poszerzanie działalności grupy AA „Tęcza” poprzez zachęcanie osób trzeźwiejących do udziału w cotygodniowych mityngach.
6) Współpraca z ośrodkami wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych - poradnia uzależnień, policja, służba zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem od alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1) Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
b) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie
c) skierowanie osoby na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień
d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego
e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
2) Organizowanie spotkań informacyjno – szkoleniowych z nauczycielami, rodzicami uczniów na temat problemów związanych z uzależnieniami.

3) Współpraca z funkcjonariuszami Policji w zakresie analizy wykroczeń i przypadków przemocy w rodzinach spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz stosowania „Niebieskiej Karty”.
4) Doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”.
5) Pomoc w sfinansowaniu pobytu osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Lesznie, Rawiczu.
6) Kierowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do świetlic środowiskowych.
7) Organizowanie spotkań członków rodzin z problemem alkoholowym i narkomanią z psychologiem, terapeutą lub prawnikiem.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
1) Organizacja i finansowanie zajęć w świetlicach środowiskowych przede wszystkim dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i dzieciom z grup ryzyka. (Regulamin działania świetlic środowiskowych w Gminie Poniec stanowi załącznik nr1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii).
2) Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych w szkołach i organizacja konkursów związanych z tematyką związaną ze szkodliwością substancji uzależniających.
3) Szkolenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą.
4) Wyposażenie świetlic środowiskowych w potrzebne pomoce i sprzęt oraz materiały edukacyjne dla realizacji programu zajęć.
5) Finansowanie poczęstunków uczestników zajęć na świetlicach środowiskowych.
6) Organizacja spektakli profilaktycznych.
7) Rozprowadzanie różnego rodzaju broszur i poradników o tematyce profilaktycznej,
8) Organizowanie imprez, spotkań, wyjazdów oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy i zdrowy styl życia poprzez wspólną integrację i pozytywne spędzenie wolnego czasu.
9) Uczestnictwo w kampaniach profilaktycznych i kampaniach promujących sport jako alternatywę do stosowania różnego rodzaju używek.
10) Organizacja i wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego i zimowego jako alternatywa dla nudy będącej jednym z motywów podejmowania różnego rodzaju zachowań ryzykownych („Zielone Wakacje”, „Ferie Zimowe”).
11) Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na koloniach wypoczynkowo – profilaktycznych kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz realizacja pozostałych zadań:
1. Współpraca z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej.
2. Wynagradzanie osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach środowiskowych, opiekunów organizujących zajęcia z dziećmi podczas wypoczynku letniego, zimowego oraz gospodarza siłowni i Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz członków Gminnej Komisji. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wspomaganie i wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia „Klub Abstynenta”.
4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub narkomanią.
5. Wspomaganie działalności organizacji sportowych i młodzieżowych w zakresie promowania zdrowego stylu życia.
6. Prowadzenie stałej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób sprzedających napoje alkoholowe w placówkach handlowych.
7. Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie obowiązujących przepisów i realizacji zadań w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
8. Wyposażenie „Klubu Abstynenta” w czasopisma i broszury o tematyce problemów alkoholowych oraz potrzebne materiały biurowe.
9. Przeprowadzanie niezbędnych remontów pomieszczeń i napraw sprzętu użytkowego do celów działalności profilaktycznej.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
I. Prowadzenie całorocznej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie pod kątem realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innych przepisów w tym zakresie.
II. W razie naruszenia przepisów ww. ustawy, podejmowanie inicjatyw interwencyjnych oraz wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub skierowanie sprawy do sądu.
III. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

6.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym:
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu, czy przemoc pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej
- wspieranie Gminnego Punktu Wsparcia dla rodzin z problemami alkoholowymi i doświadczonych przemocą poprzez finansowanie pracy terapeutów, prawników i innych.

§ 4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.Za udział w pracach Komisji związanych z realizacją niniejszego programu przysługuje miesięczne wynagrodzenie:
1) przewodniczącemu Komisji – 15 %
2) sekretarzowi Komisji – 14 %
3) członkowi Komisji – 11,5 %
minimalnego krajowego wynagrodzenia należnego za pracę pracownikowi z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest wypłacane w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu jest podpis na liście obecności za dany miesiąc. Za każdą nieobecność potrąca się 20% wynagrodzenia miesięcznego.

3.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mogą otrzymać zwrot kosztów podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 5. Sposoby realizacji programu i jego finansowanie.
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2012 realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlice środowiskowe przy współpracy z Urzędem Miejskim w Poniecu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu, Policją w Poniecu, Stowarzyszeniem „Klub Abstynenta” w Poniecu oraz szkołami i innymi instytucjami i organizacjami z terenu gminy Poniec.
2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2012 będą pochodzić z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących