Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec

Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec

Numer uchwały: 77
Numer sesji: XI
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr XI/77/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) i art. 42 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się:

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektora i wicedyrektora szkoły, przedszkoli,

2) zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć szkolnych : pedagogów, psychologów ,logopedów i doradców zawodowych,
5) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze.
2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar obnizki godzin zajęć Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin do realizacji po obniżce
1 Dyrektorzy przedszkoli do 6 oddziałów 14 8
2 Dyrektorzy przedszkoli od 7 do 10 oddziałów 15 7
3 Dyrektorzy Szkół do 6 oddziałów 10 8
4 Dyrektorzy Szkół od 7 do 9 oddziałów 13 5
5 Dyrektorzy Szkół od 10 do 16 oddziałów 14 4
6 Dyrektorzy Szkół od 17 oddziałów i więcej 15 3
7 Wicedyrektorzy przy 12 i więcej oddziałach 8 10
8 Kierownik filii szkoły 4 14§ 3.Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2, odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym polecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4.W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 5.1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla szkolnych pedagogów , psychologów , logopedów, doradców zawodowych w liczbie 20 godzin tygodniowo, zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez godzinę należy rozumieć 60 minut,
2. Specjalistom prowadzącym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie 20 godziny tygodniowo, przez godzinę należy rozumieć 45 minut,

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/220/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących