Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Numer uchwały: 92
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIII/92/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną wielkość dochodów budżetu na 2011 rok w kwocie 20.337.481 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.205.449 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.132.032 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.827.969. zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną wielkość wydatków budżetu na 2011 rok w kwocie 23.540.763 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 16.623.314 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 6.917.449 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.827.969 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.509.778 zł.”.
d) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.469.718 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.703.035 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.766.683 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.284.572 zł.,”.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania nieprawidłowości w uchwale XII/87/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok polegającego na zmianie treści postanowień § 1 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2.168.536 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.668.536 zł.”.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących