Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok

Numer uchwały: 103
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIV/103/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. W §1
a)ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną wielkość dochodów budżetu na 2011 rok w kwocie 19.286.682 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.221.709 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.064.973 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 696.468 zł.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną wielkość wydatków budżetu na 2011 rok w kwocie 23.468.500 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 16.625.051 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 6.843.449 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.457.771 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.704.054 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.753.717 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.298.256 zł.,”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.181.818 zł. zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów,
3) wolnych środków z lat ubiegłych.
4) nadwyżki z lat ubiegłych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 4.776.818 zł.,
2) rozchody 595.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących