Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023

Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023

Numer uchwały: 104
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała Nr XIV/104/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art.122.ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poniec obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2011-2023.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących