Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

Numer uchwały: 105
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIV/105/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.364.556 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.827.497 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.537.059 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.173.499 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26.400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.125.859 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.108.779 zł.,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 16.785.876 zł.,
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.322.903 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.173.499 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 107.800 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 102.369 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.065.163 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.195.311 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.869.852 zł.,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.395.961 zł.,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.198.838 zł.,
4) wydatki na obsługę długu w wysokości 100.000 zł.
5) wypłaty z tytułu poręczeń 25.914 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności wydatki
majątkowe roczne zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 744.223 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów.

§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.502.759 zł.,
2) rozchody 1.758.536 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w 2012 roku zgodnie z zawartą umową na kwotę 25.914 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000 zł.,
2) celowe w wysokości 60.000 zł. z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł.
b) na zadnia inwestycyjne 10.000 zł.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych określa złącznik
Nr 8a.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie 96.000 zł. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2012.
2.Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2012 określa się na kwotę 96.000 zł. w tym na:
1) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 92.300 zł.,
2) przeciwdziałanie narkomanii 3.700 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 403 ust 2 ww. ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych określa załącznik Nr 11.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.002.759 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 744.223 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 1.758.536 zł.,

§13. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2) przekazywania uprawnień kierownikom samorządowych zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych i między zadaniami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające
płatności wykraczają poza 2012 rok.

§14.Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Ponieca może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

§15.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących