Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego.

Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego.

Numer uchwały: 101
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr XIV/101/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym
zadania z zakresu Prawa wodnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 164, ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotację z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Poniec, w tym melioracji wodnych.
2. Przyznając dotację, o której mowa w ust.1, Burmistrz będzie brał pod uwagę następujące kryteria:
1) długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej– rowów (w km),
2) ściągalność i wysokość uchwalonych składek na utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
3) powierzchnię użytków rolnych zmeliorowanych.
§ 2. Informację o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości.
§ 3. 1. Dotację celową na realizację zadań, o których mowa w §1, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 spółka wodna składa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu w terminie do 30 września na każdy kolejny rok budżetowy,
w odniesieniu do roku 2012 do 31 marca.
3. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie dało się przewidzieć, wniosek można składać w trakcie roku budżetowego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym pełna nazwę, adres, datę i numer wpisu
do katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, zakres działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, a także informacje
o posiadanych środkach finansowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
2) szczegółowy opis zadania;
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowych zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji celowej z budżetu Gminy Poniec.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy:
1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
2) oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,
3) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,
4) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej,
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
§ 4. Spółki wodne zostaną poinformowane o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji
z budżetu gminy w formie pisemnej. Informacja o nieudzieleniu dotacji winna zawierać uzasadnienie.
§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót określonych w § 1 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2. Umowa powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania,
2) wysokość dotacji i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego,
4) tryb kontroli wykorzystywania udzielonej dotacji,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony
we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.
3. Umowę, której mowa w ust. 1, zawiera się na czas określony nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada.
§ 6. 1. Burmistrz sprawuje nadzór i ocenę realizacji umów oraz egzekwowania zwrotu każdej dotacji przekazanej z budżetu gminy, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzi się w sposób określony w umowie, w szczególności w zakresie:
1) kontroli wykonania zadań,
2) gospodarowania przyznaną dotacją i właściwym jej wykorzystaniem oraz rozliczeniem,
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanych zadań.
§ 7. 1. Burmistrz może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania czynności określonych w § 6.
2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Burmistrz w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.
4. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 3 zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.
§ 8. 1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie:
1) protokołów odbioru robót,
2) sprawozdania z wykonania zadania,
3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§ 9. Wyboru wykonawcy robót dokonuje spółka wodna z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących