Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 8 września 2011 roku w godz. 10:00 - 11:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 8 września 2011 roku w godz. 10:00 - 11:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Numer dokumentu: X
Rok (4 cyfry): 2011

Protokół nr X/2011
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 8 września 2011 roku
w godz. 10:00 - 11:30 w sali Gminnego Centum Kultury w Poniecu.

____________________________________________________________________Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1000 otworzył X Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu :

• Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego
• Pracowników organu wykonawczego
• Radnego Powiatu Gostyńskiego Kazimierza Musielaka
• Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
• Dyrektorów i kierowników zakładów pracy
• Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.
Nieobecnym był radny Andrzej Zieliński.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na X Sesję, zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2011 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu,
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, stanowiącej własność Gminy Poniec,
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Poniec,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo,
10. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej,
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
12. Wolne wnioski i zapytania,
13. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej.

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jerzy Kusz skierował interpelacje do Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu w sprawie opracowania harmonogramu realizacji prac remontowych dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec.

Pkt 4. Wysłuchanie informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2011 r.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy ma obowiązek złożenia informacji o wykonaniu budżetu gminy za okres I półrocza 2011 roku w terminie do 30 sierpnia br.
Zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2011 r.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Poniec za okres I półrocza bieżącego roku. Poinformował, że dane zawarte w tej informacji są już nieaktualne, ponieważ od 30 czerwca zostało wykonanych wiele inwestycji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński nawiązując do realizacji, poinformował, że w okresie od 30 czerwca odbyły się przetargi na wykonanie prac inwestycyjnych. Wykonano m.in. takie zadania jak:
- zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku,
- od 1 listopada br. funkcjonować będzie Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej,
- realizowana jest budowa chodnika we wsi Drzewce oraz w Zawadzie,
- będzie realizowana droga w Sarbinowie w pobliżu Szkoły Podstawowej; obecnie trwają rozmowy z wykonawcami,
- trwają rozmowy na temat rewitalizacji budynku szpitala w Poniecu z przeznaczeniem na przedszkole,
- budowa odcinka chodnika od świetlicy do krzyżówki w Rokosowie zostanie przesunięta na przyszły rok z uwagi na konieczność wykonania kanalizacji deszczowej,
- zostanie wykonana droga dojazdowa do kompleksu boisk Orlik,
- trwają rozmowy w temacie wykonania ogrodzenia przy świetlicy we wsi Teodozewo,
- zostanie zakupiony przystanek dla wsi Łęka Mała.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński kończąc swą wypowiedź stwierdził, że zaplanowane inwestycje są realizowane.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do wiadomości informację dotyczącą wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2011 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił uzasadnienie proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków na 2011 rok, które przedstawia się następująco:
DOCHODY
Dział 751
Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje się plan dochodów w wysokości 6.722 zł. jako dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w październiku 2011r.
Dział 756
Na podstawie złożonej przez zakład pracy chronionej deklaracji zwiększa się plan rekompensaty utraconych dochodów w podatkach o 20.794 zł.
Dział 758
Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów zwiększa się plan subwencji ogólnej o 45.216 zł.

Dział 900
W związku z większymi niż planowano wpłatami proponuje się zwiększyć plan dochodów z tyt. opłaty produktowej o 2.000 zł.

WYDATKI
Dział 010
- W związku z koniecznością przeprowadzenia robót konserwacyjnych Rowu Polskiego, na podstawie kosztorysu prac, proponuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel o 40.998 zł.
- W celu pokrycia kosztów prac dodatkowych przy budowie kanalizacji we wsi Śmiłowo proponuje się zwiększyć plan wydatków na to zadanie o 11.000 zł.
Dział 400
W celu wybudowania dodatkowych odcinków wodociągu we wsiach Bączylas i Śmiłowo proponuje się, na realizację tego zadania, udzielić dotacji Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu w wysokości 63.000 zł.
Dział 600
W związku z ustaleniem ostatecznych kwot realizacji inwestycji proponuje się zmienić plany wydatków i tak:
- na przebudowę odcinka chodnika w Drzewcach zwiększyć plan o 10.000 zł.,
- na przebudowę odcinka chodnika w Szurkowie zwiększyć plan o 5.000 zł.,
- na przebudowę odcinka chodnika w Rokosowie przy drodze gminnej zwiększyć plan o 2.500 zł.
- na przebudowę drogi gminnej w Miechcinie zmniejszyć plan o 51.000 zł.,
- na przebudowę drogi gminnej w Żytowiecku zmniejszyć plan o 2.000 zł.,
- na przebudowę odcinka ul. Krobska Szosa zwiększyć plan o 100.000 zł.,
- na przebudowę odcinka ul. A. Mickiewicza zwiększyć plan o 25.000 zł.
Ponadto w związku z przewidywanymi wydatkami proponuje się o 30.000 zł. zwiększyć plan wydatków na remonty dróg gminnych
Dział 700
W związku z aktualnym szacunkiem proponuje się zmienić plan wydatków w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” jak niżej:
- plan wydatków na zakup energii zwiększyć o 6.000 zł.,
- plan wydatków za zakup usług pozostałych zwiększyć o 10.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie „banera” reklamowego (4.000 zł.) i usługi wyceny działek (6.000 zł.),
- plan wydatków na wykup gruntów pod zabudowę zmniejszyć o 800 zł.
Dział 710
Po ustaleniu aktualnej wartości podjętych zadań proponuje się w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejszyć plan wydatków na zakup usług pozostałych o 8.000 zł.
Dział 750
Po ustaleniu aktualnej wartości podjętych zadań proponuje się w rozdziale „Urzędy gmin…” dokonać następujących zmian:
- w związku z likwidacją stanowiska Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 7.174 zł. i o tę kwotę zwiększyć wydatki działu 851 w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” według występujących potrzeb:
- zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe o 10.000 zł.,
- zmniejszyć plan wydatków na opracowanie projektu rewitalizacji Rynku i ulic przyległych w Poniecu o 19.000 zł.
W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększyć plan wydatków o 3.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych.
Dział 751
Przyjmuje się plan wydatków w wysokości łącznej 6.722 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w październiku 2011r.
Dział 801
- w rozdziale „Szkoły Podstawowe” proponuje się przyjąć nowe zadanie inwestycyjne – „Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie Zespołu Szkół , Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku” o wartości 20.000 zł.,
- w rozdziale „Przedszkola” przyjąć plan wydatków dla Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej zwiększający uchwaloną uprzednio kwotę (45.214 zł.) o 184.315 zł. Kwota ta ma pokryć wszystkie wydatki bieżące jednostki takie jak zakup mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych wynagrodzenia z pochodnymi, delegacji itp. do końca roku 2011.
Dział 852
- proponuje się zwiększyć plan wydatków na świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej o 15.000 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opał dla najbardziej potrzebujących.
- w związku ze zwiększeniem udziału Państwa w wydatkach na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” proponuje się zmniejszyć plan wydatków własnych gminy na to zadanie o 30.453 zł.
Dział 900
Po ustaleniu aktualnej wartości podjętych zadań proponuje się:
- zwiększyć wydatki na oczyszczanie gminy o 3.000 zł.,
- na utrzymanie zieleni o 40.000 zł.
Ponadto, w związku z ostatecznym ustaleniem udziału gminy w programie usuwania azbestu proponuje się zmniejszyć przyjęte w planie wydatki na ten cel o 1.900 zł.
Dział 921
- proponuje się przyjąć do realizacji nowe zadanie inwestycyjne – budowę ogrodzenia przy świetlicy w Teodozewie o wartości 18.000 zł.,
- odpowiadając na wniosek Dyrektora GCK proponuje się zwiększyć plan dotacji dla tej jednostki o 10.000 zł. z przeznaczeniem na jej działalność bieżącą,
- o 1.000 zł. proponuje się zmniejszyć plan wydatków na usługi pozostałe w rozdz. „Pozostała działalność”.
Dział 926
Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych proponuje się dokonać zmian jak niżej
- zwiększyć plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł.,
- zwiększyć wydatki na remonty o 5.500 zł. w celu przeprowadzenia remontu w budynku na stadionie sportowym w Poniecu,
- zwiększyć wydatki na usługi pozostałe o 4.600 zł. (zwiększone wydatki na koszenie stadionu i boisk).
Na zadania w zakresie kultury fizycznej proponuje się zwiększyć wydatki na usługi pozostałe o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie trofeów sportowych.

Skarbnik Gminy poinformował również, że radni na dzisiejszej Sesji otrzymali nowy projekt uchwały, ponieważ nastąpiło przedłużenie zatrudnienia pracowników na rowach. Dlatego nastąpiły zmiany w załącznikach 2 i 6. Projekt uchwały radni otrzymali przed dzisiejszą Sesją.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła
uchwałę nr X/66/2011
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że w celu zwiększenia dochodów Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu przewiduje zbycie nieruchomości w formie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży. Burmistrz Ponieca przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na oddanie działki w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż. Zwycięzca przetargu przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego będzie miał możliwość wyboru użytkowania wieczystego lub własności co nie zmienia wartości lecz zwiększa sześciokrotnie wpływy do Gminy Poniec przez sprzedaż ostateczną.
Propozycja oddania przedmiotowych nieruchomości w użytkowanie wieczyste umotywowana była między innymi tym, że inwestor poniósłby mniejsze nakłady finansowe na grunt przy rozpoczęciu inwestycji, a tym samym możliwe jest zainteresowanie większej liczby inwestorów. Niska pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste nie obciąża inwestorów na etapie uruchomienia inwestycji. Ta forma zbycia nieruchomości daje jednak gminie sześciokrotne mniejsze korzyści finansowe niż sprzedaż.
Zwycięzcy przetargu pozostawia się możliwość wyboru pomiędzy użytkowaniem wieczystym a własnością nieruchomości, dając gwarancję dostosowania formy nabycia nieruchomości do własnych możliwości finansowych i wymagań, a tym samym zoptymalizuje pod względem czasowym i ekonomicznym proces zbycia nieruchomości przez gminę.
Ponadto rozwój mieszkalnictwa na obszarze gminy jest uzależniony od warunków inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Rolą gminy jest więc stworzenie korzystnych warunków – w tym jednym z nich jest właśnie przygotowanie oferty sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste posiadanych atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które mogą być wykorzystane pod budownictwo jednorodzinne.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Radny Krzysztof Matecki w dyskusji zwrócił się z zapytaniem, czy została sporządzona wycena działek.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz udzielając wyjaśnień na zapytanie radnego poinformował, że wycenę działek zleca się po podjęciu uchwały. W przybliżeniu będzie to 40 zł za 1m2 gruntu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr X/67/2011 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że nieruchomość była wykorzystywana na cele rolne przez osobę fizyczną na podstawie umowy dzierżawy. W związku z rezygnacją z dzierżawy tej nieruchomości, a zgłaszanym zainteresowaniem nabycia nieruchomości na cele rolne, nieruchomość tą przeznacza się do sprzedaży. Jej zbycie spowoduje wykorzystywanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli na cele rolne, a także wpływy środków finansowych do budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Pani Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr X/68/2011
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373, stanowiącej własność Gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że nieruchomość niezabudowana przewidziana do sprzedaży jest niezagospodarowana i nie przynosi żadnych dochodów. Jej zbycie spowoduje zagospodarowanie – daje możliwość zabudowy mieszkaniowej, a także wpływy środków finansowych do budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę Panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.
Zastępca Przew. Rady Miejskiej Pani Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła
uchwałę nr X/69/2011
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 31/2 rejon ulicy Piaskowej, stanowiącej własność Gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora UM Daniela Zborowskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Inspektor UM Daniel Zborowski przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że do opracowania projektu planu przystąpiono w lutym 2010 roku. Podstawą podjęcia prac planistycznych była uchwała Nr XXXIV/256/2010 Rady Miejskiej Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.
Informacje dotyczące procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo oraz procedury sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczone zgodnie z ustawami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zmianami) w formie ogłoszeń i obwieszczeń:
- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie
miasta Ponieca i wsi Janiszewo;
- o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w
obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Poniecu uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, które zostały wniesione do projektu planu. W procedurze planistycznej został zapewniony udział społeczeństwa zgodnie z obowiązującymi w/w ustawami.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia dyskusji. Stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Z uwagi na obszerną treść uchwały zwrócił się z prośbą do radnych o odstąpienie odczytania projektu uchwały.

Radni w głosowaniu jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały bez odczytywania („za” było 14 radnych).

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła
uchwałę nr X/70/2011
w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z
IX Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie było.


Pkt 12. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Jerzy Skrzypczak w imieniu członków Zarządu Osiedla przekazał do dyspozycji Burmistrza piłę do cięcia żywopłotu (nagrodę otrzymaną podczas obchodów Dni Ziemi Ponieckiej).

Radna Małgorzata Danielczak poruszyła sprawę rozprowadzania miesięcznika samorządowego „Wieści z gminy Poniec” do folwarku Kopanie – uruchomienia punktu sprzedaży.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Maciej Malczyk udzielając wyjaśnień poinformował, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami kwestia rozprowadzania miesięcznika jest w kompetencji dyrektorów szkół.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński zwrócił się z zapytaniem, czy temat niedostarczania miesięcznika dotyczy także innych miejscowości. Dystrybucją gazetki zajmują się dyrektorzy poszczególnych szkół. Zostanie przeprowadzona rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za rozprowadzanie miesięcznika „Wieści z gminy Poniec”.

Przedstawiciel Izby Rolniczej Kazimierz Nowak poinformował, że w Gminie Krobia
są prowadzone rozmowy w temacie możliwości budowy kopalnii węgla brunatnego. Rada Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu jest przeciwna tego typu inwestycjom na terenie gmin. Rada Powiatu zajęła negatywne stanowisko z uwagi na niekorzystny wpływ kopalni węgla na rolnicze tereny naszej Gminy.
W dalszej części swej wypowiedzi poinformował, że z okazji 15-lecia Izb Rolniczych w najbliższą niedzielę odbędą się targi w Poznaniu. Rada Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu organizuje zbiorowy wyjazd. Zbiórka zainteresowanych wyjazdem w dniu 11 września br. na placu przy cukrowni w Gostyniu.

Radny Zdzisław Zdęga zwrócił się z zapytaniem, czy jest zakończona akcja zbiórki folii w Gminie Poniec.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na pytanie przedmówcy wyjaśnił, że pozostała ilość folii będzie odebrana w terminie późniejszym, ponieważ osoba dokonująca zbiórki nie spodziewała się tak dużego zainteresowania akcją zbiórki folii.

Radny Krzysztof Matecki w imieniu mieszkańców podziękował Burmistrzowi Ponieca za utwardzenie odcinka drogi we wsi Śmiłowo.


Pkt 13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w X Sesji Rady Miejskiej i o godz. 11:30 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


         Protokółowała                                                    Przewodniczący Rady
      Radomiła Repak                                                            Jerzy Kusz
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących