Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej w dniu 28 października 2011 roku w godz. od 14:00 do 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

Protokół nr XII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej w dniu 28 października 2011 roku w godz. od 14:00 do 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

Numer dokumentu: XII
Rok (4 cyfry): 2011

Protokół nr XII/2011
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej w dniu 28 października 2011 roku
w godz. od 14:00 do 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.
________________________________________________________________________________________Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 otworzył XII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu :

• Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego
• Pracowników organu wykonawczego
• Radnego Powiatu Gostyńskiego Czesława Kołaka
• Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
• Dyrektorów i kierowników zakładów pracy
• Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XII Sesję, zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński korzystając z uprawnień art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad następujących punktów :

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
2. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Radni w głosowaniu jednomyślnie przyjęli propozycje wprowadzenia dwóch dodatkowych punktów.
Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że dodatkowe punkty zostaną wprowadzone jako :
pkt 13 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
pkt 14 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a następne punkty przesunięte będą o liczbę 2.

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej, który po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok,
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
14. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
15. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec w roku szkolnym 2010-2011,
16. Wysłuchanie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych,
17. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej,
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
19. Wolne wnioski i zapytania,
20. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.
Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej .
Pkt 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji RM oraz informacja Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego
Rady w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Gostyniu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Marcin Padaj przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór ławników do sądu rejonowego w Gostyniu. Rada Miejska w Poniecu uchwałą nr VIII/60/2011 r. z dnia 30 czerwca br. wyznaczyła zespół opiniujący, którego zadaniem było:
- przyjęcie zgłoszeń od podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na ławników.
- zaopiniowanie kandydatów na ławników pod kątem spełniania warunków ustawowych.
- oraz ustalenie list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu i przekazanie zaopiniowanych list Radzie Miejskiej w Poniecu.
Zespół wykonał wszystkie czynności, do których został zobowiązany i przedstawi zaopiniowanych kandydatów na ławników radzie.

Członek zespołu opiniującego Dariusz Kieliś poinformował, że Zespół Opiniujący na swym posiedzeniu w dniu 18 października 2011r zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych dokonał analizy poprawności zgłoszeń poszczególnych kandydatów oraz czy kandydatury odpowiadają kryterium ustawowym, a mianowicie:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- pracuje lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
Zespół zapoznał się również z informacjami z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od właściwych organów Policji.
Reasumując Zespół stwierdził, że kandydaci Pan Tomasz Poprawki ur. 13 lipca 1958 roku zam. w Poniecu ul. Bojanowska nr 11A i Pani Sławomira Świtalska zam. Rokosowo nr 55 spełniają wymagane kryteria ustawowe.
W tej sytuacji Zespół Opiniujący przedstawia Wysokiej Radzie listę kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gostyniu w celu dokonania wyboru na nową kadencję
2012-2015.
Członek Zespołu Dariusz Kieliś poinformował, że powyższa sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym nie zgłoszono uwag do przedstawionych kandydatów.
Radny Stanisław Machowski zaproponował by kandydaci przedstawili się bliżej.

Pani Sławomira Świtalska poinformowała jest osobą bezrobotną, posiada dużo wolnego czasu, który zamierza przeznaczyć na pracę jako ławnik Sądu Rejonowego.

Pan Tomasz Poprawki poinformował, że jest pracownikiem Spółki z oo „Rolgos” w Gościejewicach.

Przewodniczącego RM Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z art. 160 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników są tajne.
W związku z czym należy dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Radni zaproponowali na członków komisji skrytacyjnej :
- panią Ewę Kończak
- pana Grażynę Biernaczyk
- pana Piotra Jańczaka
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 15 radnych przy 3 głosach wstrzymujących dokonała wyboru komisji skrutacyjnej.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Kończak odczytała regulamin wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu, który przez Radę został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu.
Stanowi załącznik do protokółu.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy, przeprowadziła akt głosowania. Po obliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną przew. komisji Pani Ewa Kończak odczytała protokół z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu / załącznik do protokołu/ .
W głosowaniu tajnym jednogłośnie ławnikami do Sądu Rejonowego w Gostyniu wybrani zostali Pan Tomasz Poprawki i Pani Sławomira Świtalska.

Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XII/79/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok. Burmistrz Ponieca biorąc pod uwagę sytuację rolników proponuje skorzystanie z uprawnień art.6 ust.3 ustawy o podatku rolnym - obniżenie ceny za 1 dt żyta z kwoty 74,18 zł do kwoty 55,00 zł przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2012 rok.

Radny Zdzisław Zdęga w związku z trudną sytuacją w rolnictwie zaproponował obniżenie ceny za 1 dt żyta z kwoty 74,18 zł do kwoty 50,00 zł przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2012 rok.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że zwrócił się z pismem do Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu o wydanie opinii w sprawie obniżenia w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS, średniej ceny skupu żyta do kwoty 55,00 zł za dt dla potrzeb naliczania podatku rolnego na 2012 rok. Rada Powiatu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraziła opinię negatywną w tej sprawie, uzasadniając swoje stanowisko, że punktem wyjścia do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego winna być średnia stawka podana przez GUS w ciągu 3 ostatnich lat tj 48,64 zł za dt.
Postanowienie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Ponieca poinformował, również, że proponowana stawka została wypracowana w uzgodnieniu z sołtysami i w oparciu o potrzeby poszczególnych miejscowości w gminie. Będzie także wzrost podatków dla pozostałych grup społecznych w gminie. Na naradzie sołtysów były również inne głosy
Ale mając na uwadze wspólne dobro gminy została uzgodniona z sołtysami propozycja obniżenia stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS z kwoty 74,18 do kwoty 55,00 złotych. Gmina odprowadza 2% od kwoty z zebranego podatku rolnego na konto Wojewódzkiej Izby Rolniczej Oddział w Gostyniu. Przy ustalaniu stawek podatków należy sprawiedliwie traktować wszystkich podatników. Proponowana cena 55,00 za dt jest zadawalająca.

Członek Powiatowej Rady WIR w Gostyniu Kazimierz Nowak poinformował o trudnej sytuacji w rolnictwie, niedobór żyta i niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały wysoką cenę żyta na rynku. Podniesienie ceny żyta do podatku rolnego w stosunku do poprzedniego roku o wskaźnik inflacji byłby rozwiązaniem racjonalnym. Proponowana cena żyta nie uwzględnia ekonomiki rolnictwa.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że w ubiegłym roku cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS była niska i Rada miejska nie miało co obniżać. Porównywanie stawki tegorocznej z ubiegłoroczną jest mało zasadne, bardziej uzasadnione jest porównanie do stawek poprzednich lat.

Sołtys wsi Łęka Wielka Łucja Markowska stwierdziła, że Burmistrz w uzasadnieniu proponowanej stawki powołuje się na sołtysów, a przecież dwóch sołtysów na naradzie proponowało stawkę 50 ,00 za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że uczestniczył w naradzie sołtysów i Burmistrz Ponieca zasięgał opinii sołtysów, a opinia nie musi być wiążąca. Przy podejmowaniu decyzji nie można uciekać przed odpowiedzialnością.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w odniesieniu do wypowiedzi pani Łucji Markowskiej sołtysa wsi Łęka Wielka wyjaśnił, że sołtys jest organem pomocniczym Burmistrza, bierze udział w przygotowaniu projektu budżetu. Na sesji wyjazdowej sołtysi zgłaszali propozycje do projektu budżetu na 2012 rok. Na naradzie sołtysów w dniu 21 października została wypracowana opinia dotycząca proponowanej stawki podatku rolnego. Burmistrz opracowuje projekt budżetu, a Rada Miejska przyjmuje zadania, które uważa za stosowne.


Radny Stanisław Machowski poinformował, że zaproponował stawkę 52,50 za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok, a w dyskusji została wypracowana stawka 55,00 zł za 1 dt. Dochody z podatku rolnego mają wpływ na realizację zadań w poszczególnych wsiach. Akceptuję przedstawioną propozycję 55,00 zł za dt jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok.

Pan Krzysztof Wachowiak stwierdził że Burmistrz zaproponował obniżenie ceny za 1 dt żyta z kwoty 74,18 zł do kwoty 55,00 zł przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2012 rok, a Rada Miejska uchwala – zwrócił się do radnych o uzasadnienie propozycji.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że temat był szeroko omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Radny Nowak Mariusz zwrócił się z zapytaniem czy wszyscy rolnicy płacą podatek rolny, ile osób zalega z płatnością podatku.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na pytanie przedmówcy przedstawił zestawienie miejscowościami planu dochodów z podatku rolnego do budżetu gminy 2011 roku. W przypadku sytuacji losowych stosuje zwolnienia z podatku rolnego.

Radna Ewa Kończak zwróciła się z zapytaniem o ile wzrośnie podatek rolny z 10-15 hektarowego gospodarstwa.

Inspektor Małgorzata Boniec udzielając wyjaśnień poinformowała, że z 1 ha przeliczeniowego podatek rolny wzrośnie o 43,40 złotych jak wynika z wyliczeń 55,00 zł za q x 2,5 q to stanowi 137,50 złotych za 1 ha przeliczeniowy. W roku bieżącym podatek wynosi 94,10 z 1 ha przeliczeniowego.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący radnego Zdzisława Zdęgi w sprawie obniżenia ceny za 1 dt żyta z kwoty 74,18 zł do kwoty 50,00 zł przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na 2012 rok
„za” głosował 1 radny, przeciw – 9 radnych, wstrzymało się od głosu 5 radnych
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w tej sytuacji poddał pod głosowanie projekt uchwały Burmistrza Ponieca w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok.

Zastępca Przewodniczącego Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych przy 3 głosach wstrzymujących podjęła
uchwałę nr XII/80/2011
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformowała, że ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- dzierżawcami nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Górne granice poszczególnych stawek kwotowych, a w przypadku budowli – stawkę procentową, określa na dany rok podatkowy Minister Finansów, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że roczne stawki nie mogą być wyższe od określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.
W projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone, za wyjątkiem stawek od budowli. Pozostałe stawki kwotowe proponuje się obniżyć od 0,03 zł do 3,46 zł podstawy opodatkowania.
Dane porównawcze przedstawione zostały w materiale pomocniczym załączonym do uchwały.
Stawki podatków winny być uchwalone do końca roku 2011 r., by mogły obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Następnie zapoznała radnych z proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości na 2011 rok, których wysokość w skali rocznej przedstawia się następująco :
1. od gruntów :
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni 0,77 zł
2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m2 powierzchni 0,17 zł
3) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni 4,30 zł
1. od budowli 2% ich wartości

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,64 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,09 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,20 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,39 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,90 zł

W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił stosowny projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/81/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy na właścicieli środków transportowych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, a także jednostkach organizacyjnych osób prawnych.
Opodatkowaniu podlegają :
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i większej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i większą,
- autobusy.
Górne granice poszczególnych stawek kwotowych określa na każdy rok podatkowy Minister Finansów, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy to Rada Miejska określa w drodze uchwały wysokość podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć rocznych stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów.
W projekcie uchwały proponowane stawki zostały obniżone. Zostało to uwidocznione w materiałach pomocniczych przedstawionych Wysokiej Radzie łącznie z projektem uchwały.
By proponowane stawki kwotowe mogły obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. należy uchwalić je przed końcem roku bieżącego.

Inspektor Małgorzata Boniec przedstawiła proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok, których wysokość przedstawia się następująco w skali rocznej:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 460 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 534 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 687 zł
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.067 zł

3. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 460 zł

4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc 1.521 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.980 zł

5. Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalne masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 1 do projektu uchwały

6. Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 2 do projektu
uchwały.

7. Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego określa zał. nr 3 do projektu uchwały.

W trakcie dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/82/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały, poinformowała, że w dniu 29 grudnia 2008 r. Rada Miejska w Poniecu podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczyło budowli znajdujących się na składowiskach odpadów, na czas ich rekultywacji oraz rekultywowanych gruntów zajętych pod składowiska odpadów, na czas ich rekultywacji.
Składowisko odpadów w miejscowości Wydawy zostało poddane rekultywacji w ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności projektu pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” jako zadanie nr 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” . Wykonawcą tego zadania było Miasto Leszno, a beneficjentem dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej m. in. Gmina Poniec.
W związku z zakończeniem przez Miasto Leszno w/w zadania, w dniu 02 lutego 2010 r. protokołem zdawczo – odbiorczym przekazano zrekultywowane składowisko odpadów w Gminie Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do tematu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła ( radna Aneta Wrotyńska opuściła salę obrad ) uchwałę nr XII/83/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Pana Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz wyjaśnił przyczynę unieważnienia uchwały w tej sprawie podjętej na IX Sesji Rady Miejskiej. Zmiana zapisu w paragrafie 2 dotyczy pierwszej opłaty rocznej i kolejnych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, a zapis paragrafu 3 mówiący o zagospodarowaniu nieruchomości nie należy do kompetencji Rady.
Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że w celu zwiększenia dochodów Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu przewiduje zbycie nieruchomości w formie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży. Propozycja oddania przedmiotowych nieruchomości w użytkowanie wieczyste umotywowana była między innymi tym, że inwestor poniósłby mniejsze nakłady finansowe na grunt przy rozpoczęciu inwestycji, a tym samym możliwe jest zainteresowanie większej liczby In=westorów. Ponadto rozwój mieszkalnictwa na obszarze gminy jest uzależniony od warunków inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Rolą gminy jest więc stworzenie korzystnych warunków – w tym jednym z nich jest właśnie przygotowanie oferty sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste posiadanych atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które mogą być wykorzystane pod budownictwo jednorodzinne.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do tematu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 14 radnych ( radna Aneta Wrotyńska opuściła salę obrad ) jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/84/2011
w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Pana Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że zgodnie z przepisem art. 37 ust. 4 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy zawieraniu umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony stosuje się tryb przetargowy, przy czym rada miejska może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Nieruchomości bliżej opisane w § 1 niniejszej uchwały zabudowane są obiektem – kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”, które Gminne Centrum Kultury w Poniecu wykorzystywać będzie na cele statutowe.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do tematu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/85/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Poniecu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Przybylskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając projekt uchwały przypomniał przedsięwzięcia wymienione w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a szczegółowo przedstawił poprawki naniesione w załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/86/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Przybylskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając projekt uchwały przedstawił uzasadnienie proponowanych zmian, które przedstawia się następująco :
DOCHODY
Dział 852
W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego:
- zmniejsza o 431 zł. plan dotacji na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych OPS,
- przyjmuje się plan dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości 1.500 zł.
Dział 854
W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów o 16.316 zł.
WYDATKI
Dział 010
W związku z zakończeniem etapu przewidzianego na bieżący rok proponuje się zmniejszyć plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała , Bogdanki i Kopanie o 39.000 zł.
Dział 600
- Proponuje się dokonać przeniesień, zmniejszając plan wynagrodzeń bezosobowych i zakupu materiałów o kwotę 12.000 i przeznaczyć ją na zwiększenie planu remontów na drogach powiatowych.
Ponadto proponuje się zmniejszyć plan wydatków na przebudowę chodnika w Rokosowie o 15.000 zł. i resztę tej inwestycji wykonać w roku 2012.
- Proponuje się wprowadzić nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne polegające na rewitalizacji Rynku i ul. Kościelnej przyjmując plan wydatków na rok bieżący w kwocie 70.000 zł.
W związku z wydatkami większymi niż zaplanowano proponuje się zwiększyć:
w dziale 700 plan wydatków na podatek od nieruchomości o 4.000 zł.
w dziale 710 plan wydatków na usługi pozostałe o 3.000 zł.
w dziale 750 plan wydatków na usługi pozostałe o 15.000 zł.
Dział 754
Proponuje się dokonać przeniesień w planie wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach zaplanowanej kwoty rozdziału zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.
Dział 801
W związku z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych proponuje się dokonać przeniesień w pozycjach planu wydatków nie zwiększających planu wydatków działu zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.
Dział 852
Zmienia się plan wydatków zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego a ponadto z powodu oszczędności w wydatkach OPS proponuje się zmniejszyć plan wydatków jednostki o łączną kwotę 41.126 zł.
Dział 854 Zmienia się plan wydatków na stypendia zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
Dział 900
Z powodu niedoszacowania wielkości wydatków proponuje się zwiększyć
- plan wydatków na oczyszczanie gminy o 10.000 zł.
- plan wydatków na utrzymanie zieleni o 1.000 zł.
- plan wydatków na działalność pozostałą o 1.500 zł.
Ponadto z powodu braku przesłanek na otrzymanie dofinansowania z funduszy strukturalnych proponuje się odstąpić od zadania budowy oświetlenia ulicznego solarnego.
Dział 921
Z powodu niedoszacowania wielkości wydatków proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup energii dla świetlic wiejskich o 5.000 zł.
Dział 926
Proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe w obiektach sportowych o 2.000 zł.
Ponadto, w związku z faktem, że tegoroczne wydatki na budowę hali widowiskowo sportowej w Poniecu nie przekroczą kwoty 50.000 zł. proponuje się zmniejszyć plan wydatków na tę inwestycję w bieżącym roku o 50.000 zł.
Przedstawił także objaśnienia uzupełniające zmiany wprowadzone do projektu uchwały po wspólnym posiedzeniu komisji.
Dochody
Dział 852
W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji na płacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych OPS o kwotę 396,00 złotych.
Wydatki
Dział 852
Zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych OPS o wyżej wymieniona kwotę 396,00 złotych.
W związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu wysokości udziału Państwa w finansowaniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ( 4.560 złotych) i dotacji na wypłatę dodatków do pracowników socjalnych ( 7.000 złotych ) zmniejsza się wydatki stanowiące udział Gminy w tych wydatkach o łączną kwotę 11.560 złotych.
Ponadto w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu części pożyczki nr 53/p/OW-ks-K/I/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku na realizację przedsięwzięcia pn. . Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami i przepompowniami ścieków Etap III w Poniecu” w wysokości 225.000 złotych, o tę kwotę zmniejszają się przedstawione, w treści uchwały przed poprawkami, przychody i rozchody budżetu.
Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski kończąc swoje wystąpienie wyjaśnił zapis paragrafu 3 projektu chwały
„ Deficyt budżetu w kwocie 3.203.282 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów,
3) wolnych środków z lat ubiegłych,
4) nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/87/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Przybylskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając projekt uchwały poinformował, że w związku z faktem, że w zmienianej uchwale przewidziana była kwota pożyczki 784.578zł., a faktycznie została zaciągnięta pożyczka w wysokości 478.535,85 zł. jest zasadne wywołanie niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/88/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Przybylskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając projekt uchwały poinformował, że
Pożyczkodawca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na podstawie § 5 ust 3 i 4 umowy pożyczki nr 53/P/OW-ks-K/I/06 z dnia 21.08.2006r.na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków Etap III w Poniecu ”, umorzył Gminie Poniec część tej pożyczki w wysokości 25 % jej wysokości tj. 225.000 zł. Zgodnie z umową umorzona część pożyczki powinna być wykorzystana na realizację przedsięwzięcia proekologicznego. W związku z faktem, że gmina Poniec w bieżącym roku realizuje, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach, inwestycję proekologiczną pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”, nie ma żadnych przeszkód, aby umorzona część pożyczki została wykorzystana na dofinansowanie tej inwestycji.


Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie .

Rada Miejska w obecności 1 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XII/89/2011 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 15. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec w roku szkolnym 2010-2011.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika GZOSz Panią Katarzynę Wróblewską o przedstawienie przedmiotowej informacji, Kierownik GZOSz Katarzyna Wróblewska przedstawiła pierwszą część informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poniec w roku szkolnym 2010-2011 tj. dowożenie uczniów do szkół, stypendia socjalne , stypendia szkolne 2010/2011.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak uzupełnił informację o dane dotyczącą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2010/2011, omówił wyniki sprawdzianu w klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku..

Pkt 16. Wysłuchanie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił informację dotyczącą złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do tej czynności zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przew. RM Jerzy Kusz poinformował, że oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Poniecu zostały w odpowiednim terminie przekazane do Urzędu Skarbowego.
Pismo z Urzędu Skarbowego w Gostyniu stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 17. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XI Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie było.

Pkt 19. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys wsi Łęka Wielka Łucja Markowska poruszyła kwestie przekazania psów pana Machowskiego z Łęki Wielkiej dla schroniska zwierząt.

Sołtys Wsi Waszkowo Irena Kowalska zwróciła się z zapytaniem jak długo będzie objazd do Leszna przez wieś Waszkowo w związku z budową drogi.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że :
- wystąpi do Rady Miejskiej o środki z przeznaczeniem na wydzierżawienie kojcy dla psów w schronisku w Henrykowie,
- obecnie trwa wylewanie asfaltu na drodze powiatowej trudno określić czy zostaną zakończone prace do wszystkich świętych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że temat zagospodarowania psów to nie jest zadanie własne gminy, kwestia ta wymaga wyjaśnienia.

Radca prawny Teresa Andrzejewska poinformowała że temat psów zalicza się do spraw indywidualnych, a tego typu spraw nie rozpatruje się publicznie na sesji.

Pkt 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1700 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


      Protokółowała                                                       Przewodniczący Rady
    Radomiła Repak                                                             Jerzy Kusz
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących