Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Księgowy

Na podstawie art. 11 ust. 1 art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 )ze zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U . Nr 50 poz. 398),


Kierownik

Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach
Drzewce 48, 64-125 Poniec

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach


Miejsce wykonywania pracy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
z/s w Drzewcach; Drzewce 48, 64-125 Poniec

Rodzaj umowy: umowa o pracę - cały etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe.
6. Posiada znajomość księgowości budżetowej.
7. Posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych: ustawy
o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.
8. Posiada umiejętność obsługi komputera, w tym programów księgowych.


Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych,
2. znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, programu finansowo-księgowego i płac,
3. znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładu budżetowego

Informacje dodatkowe:
1. Zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%
2. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku księgowego :

1. Obsługa finansowo - księgowa GZWIK w Poniecu z/s w Drzewcach – prowadzenie pełnej księgowości za pomocą programu finansowo - księgowego.
2. Odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości zakładu budżetowego,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont.
4. Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych
w przepisach.
5. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz.
6. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
7. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
8. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
9. Sporządzanie deklaracji ZUS.Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych
osobowych ( Dz.U z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.)
8. Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do podjęcia pracy
na stanowisku księgowego.


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach, Drzewce 48, 64-125 Poniec w godz.
800 – 1500 w terminie nieprzekraczającym dnia 13.02.2012 roku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwiskiem i adresem kandydata
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Księgowego GZWiK w Poniecu
z/s w Drzewcach”.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Robert Pisarczyk
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2012-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie