Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenia nr 9/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą zabudową położonej przy ul. Krobska Szosa

Zarządzenia nr 9/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą zabudową położonej przy ul. Krobska Szosa


Untitled

ZARZĄDZENIE NR 9/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 16 luty 2004 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą zabudową położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami}oraz Działu II Rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000 roku ze zmianami}


Zarządza się, co następuje:


§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości z rozpoczętą zabudową stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, gmina Poniec - działka gruntu numer 816/1 o powierzchni 4.367 m2 (Przetarg Nr 2).

§ 2

Warunki przetargu zawiera Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy
Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2004
Burmistrza Ponieca z dnia 16 luty 2004
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości gruntowej z rozpoczętą zabudową
położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa


REGULAMIN PRZETARGU

Na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej z rozpoczętą zabudową położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa (Przetarg Nr 2)

Burmistrz Ponieca
ustala
następujące warunki przetargu


§ 1

Ogłoszenie o przetargu na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem przetargu zostanie ogłoszone w prasie lokalnej (Gazeta Poznańska) oraz zostanie wywieszone w zwyczajowy sposób przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 2

Odbędzie się ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej z rozpoczętą zabudową oznaczonej w ewidencji operatu gruntów jako działka 816/1 o powierzchni 4.367 m2, oznaczonej w księdze wieczystej Kw Nr 31929, przeznaczonej na funkcje działalności gospodarczej oraz zieleni urządzonej.

§ 3

Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej, który zapoznaje uczestników z regulaminem przetargu i podaje do wiadomości m.in. :

 • przedmiot przetargu

 • cenę wywoławczą ,wysokość wadium

 • termin wpłacenia wylicytowanej kwoty

 • wielkość postąpień

 • stan faktyczny i prawny nieruchomości

 • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.§ 4

Warunki formalne przystąpienia do przetargu:

 1. Wpłacenie wadium.

 2. Złożenie przez uczestnika przetargu pisemnego, poświadczonego przez Urząd Miejski w Poniecu oświadczenia o akceptacji warunków przetargu i Regulaminu przetargu.

 3. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeśli posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie na własność tej nieruchomości.

 4. W przetargu ustnym nieograniczonym może wziąć udział:


A/ przedstawiciel osoby prawnej, upoważniony do jej reprezentowania,
B/ osoba fizyczna - osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.

§ 5

Warunki finansowe przetargu :

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.960 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych)- w tym:


  • wartość gruntu wynosi - 21.630 zł., co stanowi 43,3 % ceny wywoławczej;

  • wartość zabudowań - 28.330 zł., co stanowi 56,7 % ceny wywoławczej.

  • Wadium wynosi 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

  • Każde postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 500 zł. (słownie: pięćset złotych).

  • Przetarg odbędzie się w dniu 05 marzec 2004 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Poniecu - sala Nr 7 Ip.

  • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 02 marzec 2004 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

  • Wadium zwraca się gotówką w dniu zakończenia przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

  • Odbiór wadium w późniejszym terminie wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

  • Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz ze stosownym podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego.

  • Cena kupna pomniejszona o wpłacone wadium może być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Poniecu w Banku Spółdzielczym w Poniecu.

  • Do ceny kupna nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w kwocie 500 zł. + VAT oraz koszty sporządzenia wyceny w kwocie 1.000 zł. + VAT.

  • O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony pisemnie.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne oraz pozostałe wynikające z sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

  • Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowy terenu w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie