Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa

Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa


Untitled

ZARZĄDZENIE NR 10/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 16 luty 2004 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami}oraz Działu II Rozdziału 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000 roku ze zmianami}


Zarządza się, co następuje:


§ 1

Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, gmina Poniec - działka gruntu numer 815/1 o powierzchni 4.500 m2 (Przetarg Nr 3).

§ 2

Warunki przetargu zawiera Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy


Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2004
Burmistrza Ponieca z dnia 16 luty 2004 r.
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości niezabudowanej
położonej w Poniecu przy
ulicy Krobska Szosa


REGULAMIN PRZETARGU

Na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa (Przetarg Nr 3)

Burmistrz Ponieca
ustala
następujące warunki przetargu


§ 1

Ogłoszenie o przetargu na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem przetargu zostanie ogłoszone w prasie lokalnej (Gazeta Poznańska) oraz zostanie wywieszone w zwyczajowy sposób przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 2

Odbędzie się ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji operatu gruntów jako działka 815/1 o powierzchni 4.500 m2, oznaczonej w księdze wieczystej Kw Nr 31929, przeznaczonej na funkcje działalności gospodarczej oraz zieleni urządzonej.

§ 3

Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej, który zapoznaje uczestników z regulaminem przetargu i podaje do wiadomości m.in. :

 • przedmiot przetargu

 • cenę wywoławczą ,wysokość wadium

 • termin wpłacenia wylicytowanej kwoty

 • wielkość postąpień

 • stan faktyczny i prawny nieruchomości

 • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
Warunki formalne przystąpienia do przetargu:

 1. Wpłacenie wadium.

 2. Złożenie przez uczestnika przetargu pisemnego, poświadczonego przez Urząd Miejski w Poniecu oświadczenia o akceptacji warunków przetargu i Regulaminu przetargu.

 3. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeśli posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie na własność tej nieruchomości.

 4. W przetargu ustnym nieograniczonym może wziąć udział:


A/ przedstawiciel osoby prawnej, upoważniony do jej reprezentowania,
B/ osoba fizyczna - osobiście lub przez upoważnionego notarialnie pełnomocnika.

§ 5

Warunki finansowe przetargu :

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.290 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

 2. Wadium wynosi 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

 3. Każde postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 200 zł. (słownie: dwieście złotych).

 4. Przetarg odbędzie się w dniu 05 marzec 2004 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Poniecu - sala Nr 7 Ip.

 5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 02 marzec 2004 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu.

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

 8. Wadium zwraca się gotówką w dniu zakończenia przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 9. Odbiór wadium w późniejszym terminie wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

 10. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązana do jej wpłacenia wraz ze stosownym podatkiem VAT najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego.

 11. Cena kupna pomniejszona o wpłacone wadium może być wpłacona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Poniecu w Banku Spółdzielczym w Poniecu.

 12. Do ceny kupna nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w kwocie 500 zł. + VAT oraz koszty sporządzenia wyceny w kwocie 400 zł. + VAT.

 13. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony pisemnie.

 14. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz pozostałe wynikające z sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

 15. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowy terenu w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie