Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr XVI/119/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

UCHWAŁA nr XVI/119/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

Numer uchwały: 119
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA nr XVI/119/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 roku.

w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591ze zmianami) - oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. zmienia się treść § 1 uchwały nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się udzielić w 2012 r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu do kwoty 466.702 zł. przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec polegających na:
1) remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych,
2) bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości Poniec w zakresie remontów, utrzymania czystości i porządku pasa drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej.
3) przebudowie odcinka chodnika w Szurkowie,
4) przebudowie odcinka chodnika w Rokosowie,
5) przebudowie odcinka chodnika w Drzewcach,
6) przebudowie skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/119/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

 Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że w celu zrealizowania zadania „przebudowa odcinka chodnika w Drzewcach” konieczne jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie o 25.000 zł. a ponieważ to zadania jest objęte limitem pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego uchwalonym zmienianą uchwałą, konieczna jest zgoda Wysokiej Rady na zwiększenie tego limitu. Stąd wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Kwotę pomocy w wysokości 441.702 zł. zastępuje się kwotą 466.702 zł.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących