Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 121
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XVI/121/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 20.321.305 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 16.851.305 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.470.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.188.592 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.227.872 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.960.720 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.218.638 zł.,”.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 108.680 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań
z tytułu pożyczek na rynku krajowym.”.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 1.649.856 zł.,
2) rozchody 1.758.536 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.
4. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2.149.856 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 1.649.856 zł.”.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących