Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 133
Numer sesji: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XVII/133/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.540.845 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.075.954 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.464.891 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.588.454 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.053.691 zł.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 20.872.494 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 17.402.494 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.470.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.588.454 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.719.041 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.368.904 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.350.137 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.239.378 zł.,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 331.649 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów.
3) wolnych środków z lat ubiegłych.


4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.090.185 zł.,
2) rozchody 1.758.536 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących