Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała NR XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo.

Uchwała NR XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo.

Numer uchwały: 135
Numer sesji: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała NR XVII/135/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obrębie strefy inwestycyjnej w Poniecu i Janiszewie w zakresie nowo wybudowanych zakładów zatrudniających pracowników.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje przez okres:
a) jednego roku od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 osób,
b) dwóch lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 6 do 10 osób,
c) trzech lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 osób,
d) pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia powyżej 21 osób.
3. Numery działek i ich powierzchnie w strefie inwestycyjnej w Poniecu i Janiszewie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
2. Przedsiębiorcy korzystający i ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązani są do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących wnioskodawców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących