Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Numer uchwały: 139
Numer sesji: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XVII/139/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Poniec ustala się maksymalną liczbę 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.
§ 2. Na terenie gminy Poniec ustala się maksymalną liczbę 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 3. Na terenie gminy Poniec wprowadza się stały zakaz usytuowania i podawania napojów alkoholowych w odległości 50 m od szkół, przedszkoli, kościołów.
§ 4. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Poniec, punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w następujący sposób:
1. miejsc sprzedaży napojów alkoholowych nie należy sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi, obiektami kultu religijnego, zakładami opieki zdrowotnej i społecznej, dworcami kolejowymi i autobusowymi, ośrodkami szkolenia, organami ścigania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2003 r. Nr 53 poz. 987.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących