Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 143
Numer sesji: XVIII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XVIII/143/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.590.687 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.081.774 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.913 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.097.713 zł.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 20.877.932 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 17.450.432 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.427.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.780.809 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.362.869 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.417.940 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.245.548 zł.,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 287.245 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.045.781zł.,
2) rozchody 1.758.536 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.
5. W § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2012 określa się na kwotę 124.765 zł. w tym na:
1) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 121.065 zł.,
2) przeciwdziałanie narkomanii 3.700 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.105.452 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 287.245 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 1.318.207 zł.”.

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących