Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 152
Numer sesji: XIX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XIX/152/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2012 r.


w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.597.587 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.088.674 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.913 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.595.354 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 20.884.832 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 17.457.332 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.427.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.595.354 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.789.725 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.362.400 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.427.325 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.243.532 zł.,”.

3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonuje się sprostowania nieprawidłowości w uchwale XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok polegającego na zmianie treści załącznika Nr 5 do przedmiotowej uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.


                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                               /-/ Jerzy Kusz

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących