Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec.

Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec.

Numer uchwały: 158
Numer sesji: XIX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XIX/ 158/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec.Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1/ ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733 ),
2/ mieszkaniowy zasób gminy Poniec – rozumie się przez to lokale określone w art.20 ust. 1 ustawy,
3/ gospodarstwie domowym – rozumie się przez to gospodarstwo domowe lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonki i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora,
4/ trudnych warunkach mieszkaniowych – rozumie się przez to warunki mieszkaniowe, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² ogólnej powierzchni pokoi lub lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w świetle odrębnych przepisów,

§ 2
Wynajmującym lokale mieszkalne, zamienne, socjalne jest gmina Poniec reprezentowana przez Burmistrza Ponieca lub podmiot przez niego upoważniony.

§ 3
Wynajmujący na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz niniejszej uchwały zapewnia lokale socjalne i zamienne osobom i rodzinom do tego uprawnionym.

§ 4
W miarę posiadanych możliwości, gmina Poniec zaspokaja również najpilniejsze potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach stwierdzonych na podstawie dokumentów oraz znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ II
Wysokość dochodu, warunki zamieszkiwania i kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego


§ 5
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:
1. Zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej i której dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym trzy miesiące nie przekraczały 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
2. posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Poniec i występują o najem mniejszego mieszkania, jeżeli zwalniają do dyspozycji gminy lokal przekraczający co najmniej o 50% normatywną powierzchnię użytkową określoną w art.5 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
3. utraciły tytuł prawny do zajmowania lokalu socjalnego wskutek nie przedłużenia umowy najmu tego lokalu ze względu na przekroczenie dochodu określonego w § 5 pkt 2 , a spełniają kryteria dochodowe określone w § 5 pkt 1.

§ 6
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1. Uzyskały prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego ,
2.Utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej , katastrofy lub pożaru,
3. Nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym trzy miesiące nie przekraczały 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
4. Posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Poniec z przyczyn ekonomicznych występują o najem lokalu socjalnego, a spełniają kryteria dochodowe określone w pkt 3.

§ 7
W drodze wyjątku, ze względu na szczególne okoliczności losowe, społeczne i ekonomiczne lub w celu poprawy efektywności wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy Poniec , wynajmujący może dodatkowo w ciągu roku zakwalifikować do wynajmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego inne osoby lub rodziny.

ROZDZIAŁ III
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 8
1. Wzajemna zamiana lokali pomiędzy lokatorami wymaga ich porozumienia oraz zgody na zamianę wyrażonej przez wynajmującego,
2. Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokali, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większym metrażu powierzchni mieszkalnej .

§ 9
1. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali można odmówić, jeżeli wnioskodawca, który ubiega się o większy lokal zalega z opłatami za mieszkanie,
2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m² powierzchni łącznej pokoi.

ROZDZIAŁ IV
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych .

§ 10
1. Wnioski dotyczące wynajmu lokali osobom i rodzinom wymienionym w § 3 rozpatrywane są na bieżąco w miarę ich wpływu,
2. Wynajmujący rozpatruje wnioski osób uprawnionych do lokalu zamiennego i do lokalu socjalnego przyznanego orzeczeniem sądowym raz na kwartał w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału,
3. Termin określony w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego konieczności natychmiastowego opróżnienia budynku z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

§ 11
1. Wnioski osób i rodzin wymienionych w § 4, spełniające kryteria określone w § 5 pkt 1 mogą podlegać sprawdzeniu w zakresie warunków zamieszkiwania.

ROZDZIAŁ V
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 12
Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy Poniec ze zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca:
1/ Przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,
2/ Uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego,
3/ Uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym – w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych – nastąpiłoby przegęszczenie ( poniżej 5 m² powierzchni mieszkalnej na osobę ).

§ 13
Z osobami, które pozostały w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, można zawrzeć umowę najmu tego lokalu, jeżeli:
1/ Zamieszkiwały z najemcą stale przez okres co najmniej 5 lat do chwili jego śmierci sprawując nad nim opiekę i w chwili śmierci najemcy nie miały tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu,
2/ Spełniają kryterium dochodowe określone w § 5 pkt 1 i nie mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

§ 14
W stosunku do osób które wstąpiły w najem lub wobec których nie wyrażono zgody na zawarcie umowy najmu na zasadach określonych w § 12 i § 13 , wynajmujący występuje do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.

ROZDZIAŁ VI
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²

§ 15
1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być wynajmowane w drodze przetargu,
2. Przetarg może być ograniczony do osób, które złożą oświadczenie, że zwolnią do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal stanowiący mieszkaniowy zasób wynajmującego.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 16
Osoby, które złożyły wnioski o przydział lokalu mieszkalnego przed wejściem w życie uchwały zachowują ważność i podlegają realizacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                          /-/ Jerzy Kusz

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących