Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 161
Numer sesji: XX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XX/161/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 20.709.110 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.200.197 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.913 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 2.611.876 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.
2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 20.952.498 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 17.606.743 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.345.755 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust.2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.611.876 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128.755 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.901.686 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.352.538 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.549.148 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.302.161 zł.”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.276.982 zł.,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 243.388 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.001.924 zł.,
2) rozchody 1.758.536 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 899.482 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 243.388 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 156.094 zł.”.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących