Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XX/164/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec.

UCHWAŁA NR XX/164/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec.

Numer uchwały: 164
Numer sesji: XX
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XX/ 164 /2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 2, oraz ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec.

§ 2. 1. Dochodzie- pojęcie dochodu określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
2. Gospodarstwie domowym – rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o przydział lokalu, samodzielnie zajmująca albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

§ 3. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gmina wynajmuje lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy na zasadach określonych w ustawie.

 

Rozdział 2.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poniec


§ 4. Gmina Poniec gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które zamieszkują na terenie Gminy a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

§ 5. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy z wyjątkiem lokali socjalnych mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony.

§ 6. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem tylko za zapłatę czynszu wolnego.

§7. Odstępuje się od pobierania kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu.

Rozdział 3.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.§ 8. Najemca lokalu mieszkalnego może zostać osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej i której dochody w gospodarstwie domowym określone w § 2 pkt.1 w okresie poprzedzającym 3 miesiące nie przekroczyły 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

§9.Gmina wydzieli z mieszkaniowego zasobu lokale, które będą oddawane w najem jako lokale socjalne.

§ 10. 1.Lokal socjalny może być przydzielony wyłącznie osobie, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu i której dochody gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym 3 miesiące nie przekroczyły 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, a 35 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2. W pierwszej kolejności będzie zawierać się umowy na lokal socjalny z osobami mającymi orzeczenia sądu o uprawnieniach do lokalu socjalnego.
3. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż 1 rok. Umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

§ 11. Najemca lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny, albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, bądź podlega przekwaterowaniu z uwagi na zły stan techniczny, albo utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

§ 12. 1. Najemca lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być osoba, której przydział takiego lokalu jest uzasadniony interesem społeczności lokalnej, zasad współżycia społecznego ( wielodzietność, niepełnosprawność)
2. Najemcą lokalu o powierzchni przekraczającej 80 m2 może zostać także osoba, której dochody z gospodarstwa domowego określone w §2 pkt.1, w okresie poprzedzającym 3 miesiące wynosiły co najmniej wysokość dwóch najniższych emerytur.

§ 13. Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu określa się jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym datę złożenia wniosku, o ile dochód nie będzie przekraczać kwoty:
1) 80% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
2) 40% w gospodarstwie wieloosobowym
2. O obniżenie wysokości czynszu mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wyłączając najemców lokali socjalnych.
3. Najemca może ubiegać się o obniżenie wysokości czynszu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. O wysokości obniżki czynszu każdorazowo decyduje Burmistrz Ponieca.

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych


§ 14 1. Załatwianie spraw o najem lokali mieszkalnych i socjalnych rozpoczyna się z chwila złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
2. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
3. Wnioski o zawarcie umów najmu opiniowane będą prze Społeczna Komisje Mieszkaniowa, co ma na celu poddanie realizacji tych spraw kontroli społecznej.
4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Burmistrza Ponieca.
5. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą:
1) przedstawiciel Rady Miejskiej w Poniecu
2) przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
3) przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
6. W pracach Komisji uczestniczy ponadto z głosem doradczym przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Poniecu.
7. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
1) dokonywanie oględzin pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu,
2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.


§ 15. 1. W przypadku zgonu najemcy prawo do zawarcia umowy posiadają:
1) małżonek nie będący współnajemcą lokalu,
2) dzieci najemcy i jego współmałżonkowie,
3) inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
4) osoba, która pozostawała z najemcą we wspólnym pożyciu.
2. Jeżeli w lokalu pozostają inne osoby niż wymienione w ust. 1. Komisja Mieszkaniowa rozpatruje wniosek o zawarcie umowy najmu lub wnioskuje do Burmistrza o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do eksmisji osób przebywających w lokalu.
3. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę:
1) wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy ze zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu głównego najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,
b) uzyskał tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby przegęszczenie( poniżej 5m2 powierzchni użytkowej na osobę),
c) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu z powodu zawarcia związku małżeńskiego.

Rozdział 6.
Zamiany mieszkań.


§ 16. Ustala się warunki zamiany lokali mieszkalnych:
1. Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemna zgoda Burmistrza Gminy.
2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub zamiana może zagrozić interesowi Gminy.

§ 17.1.Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny o wyższym standardzie wyposażenia.
2. Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim, mogą ubiegać się o zamianę obecnego lokalu, w którym utrudnienie w dostępie nie będzie występować.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.


§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 29.06.2012 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących