Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 8/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 8/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 7 styczeń 2005 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst - Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz uchwały Nr XI/74/1995 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 kwiecień1995 roku w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wniesienia aportu gminy do spółek, nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Poniec, położonej w Poniecu oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Poniecu - przy ulicy Krobska Szosa, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 815/1 (obręb Poniec) o powierzchni 4.500 m2.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Poniec (KW Nr 31929) i przeznaczona jest do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod funkcje działalności gospodarczej.

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1 zawierają załączniki do niniejszego Zarządzenia.


§ 3. Wykaz nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu na okres 21 dni.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz DużałkaUZASADNIENIE


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Poniecu przy ulicy przy ul. Krobska Szosa, oznaczona w ewidencji gruntów nr 815/1 o powierzchni 4.500 m2, dla której założono Księgę Wieczystą Nr 31929 - stanowi własność Gminy Poniec.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez RM Ponieca, uchwałą Nr VII/40/99 z dnia 27 luty 1999 roku w/w nieruchomość przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej oraz zieleń izolacyjną.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, podaje się do publicznej wiadomości - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu na zasadach ustalonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30, zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 80), Uchwały Nr XI/74/95 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 kwiecień 1995 roku oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe - wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.
BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 7 styczeń 2005 r.
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Położenie nieruchomości


Poniec -
ulica Krobska Szosa


Numer działki, powierzchnia, KW


815/1 (obręb Poniec)- pow. 4.500 m2 -
KW 31929PrzeznaczenieFunkcja działalność gospodarcza oraz zieleń izolacyjnaCena
wywoławcza
nieruchomości :


22.290 złTerminy płatności - uwagi  • Należność za nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.


Uwaga: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i operatu szacunkowego nieruchomości.Terminy zabudowyZakończenie budowy w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego
U W A G I :

      • W akcie notarialnym będzie zawarty zapis mówiący, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowy terenu w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego.

      • Zasady obsługi infrastruktury:

- w rejonie lokalizacji terenu występują sieci: energetyczna, wodociągowa i gazowa. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w porozumieniu z poszczególnymi administratorami sieci; w razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej należy dokonać stosownych powiadomień administratorów tych sieci, a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia technicznego będą rozwiązane staraniem oraz na koszt Inwestora wygrywającego przetarg.

  • Ustala się 6-ścio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

PLAN SYTUACYJNY POŁOŻENIA NIERUCHOMŚCI
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie