Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XVI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 30 marca 2012 roku w godz. 14:00 - 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Protokół nr XVI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 30 marca 2012 roku w godz. 14:00 - 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Numer dokumentu: XVI
Rok (4 cyfry): 2012

Protokół nr XVI/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 30 marca 2012 roku w godz. 1400 - 1700
w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.
____________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14:00 otworzył XVI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu :
• Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego i pracowników organu wykonawczego
• Radnych Powiatu Gostyńskiego Kazimierza Musielaka, Czesława Kołaka
• Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
• Dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych
• Dyrektorów i kierowników jednostek
• Sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny był radny Marcin Stróżyński.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XVI Sesję, zwrócił się z pytaniem o uwagi do porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński zgodnie z art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad dodatkowego punktu - podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie przyjęła propozycje wprowadzenia dodatkowego punktu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że dodatkowy punkt zostanie wprowadzony jako punkt 5 podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku, zamiana punktów 6 na 7 i odwrotnie, a numeracja kolejnych punktów zmieni się +1.

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie przyjęła porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej, który po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji z działalności szkół, zakładów budżetowych oraz przedszkoli w gminie Poniec,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Poniec publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
11. Podjęcie uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania wychowania, opieki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Poniec,
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §17 załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8.
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poniec,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu,
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów gminy Poniec,
17. Podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Poniecu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu
do reprezentowania Rady Miejskiej w Poniecu.
19. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego,
20. Sprawy organizacyjne,
21. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej,
22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
23. Wolne wnioski i zapytania,
24. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej .

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XV Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym. Informacje zostały przyjęte bez uwag.
Stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych
Nie było

Pkt 4. Wysłuchanie informacji z działalności szkół, zakładów budżetowych
oraz przedszkoli w gminie Poniec

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że sprawozdania były szczegółowo przedstawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca br.
Zwrócił się z prośbą do dyrektorów i kierowników o przedstawienie w skrócie informacji o działalności szkół, przedszkoli samorządowych i jednostek za 2011 rok.

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Andrzej Bączyk przedstawił realizację zadań uwzględnionych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sarbinowie za 2011 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Żytowiecku Mariusz Kędzierski przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku za 2011 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poniecu Ryszard Godziewski przedstawił sprawozdanie z wykonania wydatków Szkoły Podstawowej w Poniecu za 2011 rok, stanowi załącznik do protokołu.

4. Kierownik GZOSZ Katarzyna Wróblewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Romualda Maćkowiak przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej Grażyna Pierzchała w skrócie przedstawiła sprawozdanie z działalności przedszkola za okres prawie 2 miesięcy 2011 roku.

tj. od 11 listopada 2011 roku. Przekazała serdeczne podziękowania dla Burmistrza Ponieca i Rady Miejskiej za działania na rzecz powstania przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej.

7. Kierownik OPS Maria Śmigielska przedstawiła sprawozdanie finansowe z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

8. Kierownik GZWiK Robert Pisarczyk przedstawił sprawozdanie finansowe Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach za 2011 stanowi załącznik do protokołu.

9. Kierownik ZGKiM Piotr Powałowski przedstawił sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2011 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji Burmistrz Ponieca Jacek Widyński podziękował radnym za pracę w komisji mieszkaniowej, która dokonała przeglądu mieszkań należących do substancji mieszkaniowej gminy i wypracowała stanowisko w temacie remontów.

10. Dyrektor GCK Maciej Malczyk przedstawił sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Poniecu za 2011 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

12. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Honorata Przykłota przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu realizowanego w 2011 roku.
Stanowi załącznik do protokołu.

11. Pracownik OPS Karina Mietlińska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Poniecu za ubiegły rok., stanowi załącznik do protokołu.
Sprawozdania nie przedstawił Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Poniecu Pan Hieronim Kuźma.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował dyrektorom i kierownikom za przygotowanie i przedstawienie informacji o działalności za 2011 rok.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie pomocy
rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że po przeprowadzonym przetargu okazało się, iż w celu zrealizowania zadania „przebudowa odcinka chodnika w Drzewcach” konieczne jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie o 25.000 zł., a ponieważ to zadanie jest objęte limitem pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego uchwalonym zmienianą uchwałą. Konieczna jest zgoda


Wysokiej Rady na zwiększenie tego limitu. Stąd wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Kwotę pomocy w wysokości 441.702 zł. zastępuje się kwotą 466.702 zł.
Zmienia się treść § 1 uchwały nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku, który otrzymuje brzmienie:
„ Postanawia się udzielić w 2012 r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu do kwoty 466.702 zł. przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec polegających na:
1) remoncie i naprawie chodników w ciągach dróg powiatowych,
2) bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości Poniec w zakresie remontów, utrzymania czystości i porządku pasa drogowego oraz zwalczania śliskości zimowej.
3) przebudowie odcinka chodnika w Szurkowie,
4) przebudowie odcinka chodnika w Rokosowie,
5) przebudowie odcinka chodnika w Drzewcach,
6) przebudowie skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu.”

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. W dyskusji radni nie zgłosili uwag, wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca br.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/119/2012 w sprawie zmian w uchwale nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając projekt uchwały wsprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec poinformował, że załącznik nr 1 wykazuje różnice pomiędzy poprzednią uchwałą a dzisiejszym projektem uchwały, załączniki nr 3 i 4 przedstawiają wykaz przedsięwzięć. Przedsięwzięcia szczegółowo zostaną omówione w punkcie 7 dokonanie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. W dyskusji radni nie zgłosili uwag, wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca br.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/120/2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2023. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na
2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Gminy o przedstawienie proponowanych zmian w budżecie.

Burmistrz Gminy Jacek Widyński przedstawił proponowane zmiany budżetu na rok 2012, które przedstawiają się następująco :

Zmiany wydatków
Dział 600
- odstąpienie od zadania „Budowa parkingu przy ul. Kościelnej”
- odstąpienie od przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni Rynku i ul. Kościelnej w Poniecu”
- wprowadzenie zadania „Przebudowa ul. Kościelnej w Poniecu połączona z budową parkingu” za 700.000 zł.
- wprowadzenie wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu rewitalizacja” o wartości łącznej 1 952 806 i wartości robót przewidzianych na 2012 rok 70.000 zł.
- wprowadzenie zadania „Przebudowa ul. Harcerskiej” o wartości 250.000 zł.
- zwiększenie wartości zadania „Przebudowa odcinka chodnika w Drzewcach o 25.000 zł. (do kwoty 75.000 zł.)
- zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego, Konopnickiej i części ulic Prusa i Mickiewicza w Poniecu o 25.000 zł. (do kwoty 475.000 zł.),
- wprowadzenie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Harcerskiej z ul. Gostyńską wraz z parkingiem” o wartości 200.000 zł.
Dział 630
- wprowadzenie przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo o łącznej wartości 785.000 zł. i wartości robót przewidzianych na 2012 rok 35.000 zł.
Dział 700
- w związku z stwierdzonym przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Poznaniu naruszeniem prawa w umowie o użyczeniu wieloletnim budynków poszpitalnych w Poniecu, polegającym na zobowiązaniu się gminy Poniec do utrzymywania porządku w kaplicy oraz zaopatrzenia jej w ciepło, energię elektryczna i wodę, a także dostarczania energii cieplnej i ciepłej wody do mieszkania sióstr zakonnych znajdującego się w budynku na działce 1188/4, zaprzestając dostarczania ww. świadczeń, zmniejsza się wydatki na energię o 10.000 zł. zaplanowanych na ten cel. Do zakwestionowanej umowy został podpisany aneks usuwający nieprawidłowości.
- wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Wykup nieruchomości na cele kulturalno-oświatowe” o wartości 220.000 zł. Planuje się zakupić budynek przyszpitalny dotychczas zajmowany przez siostry zakonne.
Dział 750
- wprowadzenie planu wydatków kwoty 12.000 zł. na usługi internetowe w celu promocji gminy poprzez uruchomienie stron internetowych poszczególnych sołectw.
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 10.000 w celu zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.
Dział 801
- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku dokonać zmian w planie wydatków w ramach przyznanych środków, w celu uwolnienia 500 zł na szkolenie pracownika administracyjnego.
- na wnioski dyrektorów przedszkoli dokonać zmian w planie wydatków w ramach przyznanych środków w celu uzyskania środków na usługi internetowe i szkolenie pracowników.
-zmniejszenie planu realizacji inwestycji „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego” w roku 2012 do kwoty 500.000 zł. Pozostałe wydatki na to zadanie zostaną rozłożone na lata 2013 i 2014. Przyczyną zmiany jest wydłużający się czas opracowania dokumentacji i związanych z tym uzgodnień i pozwoleń i powiązanego z tym opracowania wniosku o udzielenie kredytu na tę inwestycję.
Dział 803
- zmniejszenie planu wydatków na stypendia dla studentów o 12.000 zł. W świetle obowiązujących przepisów Gmina nie może przyznawać stypendiów dla studentów za wyniki w nauce.
Dział 852
- na wniosek kierownika OPS zmienia się plan wydatków Ośrodka w celu zwiększenia środków do dyspozycji na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (300zł.) oraz na zakup usług w domach pomocy społecznej (18.000 zł.)
Dział 900
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa linii oświetleniowej w Łęce Wielkiej” za 40.000 zł.
Dział 921
- wycofanie dotacji inwestycyjnej dla instytucji kultury w wys. 12.000 zł., przeznaczonej na zakup trzech chłodni dla świetlic wiejskich i przyjęcie tego zadania do planu wydatków Urzędu Miejskiego.
Dział 926
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji oświetleniowej na boisku sportowym w Poniecu” za 40.000 zł.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Radna Aneta Wrotyńska zwróciła się z pytaniem czy przebudowa ulicy Harcerskiej z Gostyńską dotyczy także ulicy Gostyńskiej.

Radna Grażyna Biernaczyk zwróciła się z pytaniem czy budowa linii oświetleniowej w Łęce Wielkiej dotyczy tylko oświetlenia drogi w kierunku bloków.

Radny Krzysztof Matecki zwrócił się z pytaniem w sprawie kosztów wykonania klombów przy ulicy Gostyńskiej i Harcerskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że :
- przebudowa skrzyżowania dotyczy ulicy Harcerskiej, klomby są realizowane ze środków uwzględnionych w budżecie gminy.
- natomiast linia oświetlenia ulicznego w Łęce Wielkiej będzie budowana przy drodze w kierunku bloków mieszkalnych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/121/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając objaśnienia do projektu uchwały poinformował, planowane zadanie pn. „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu” zostało wyszacowane na kwotę 3.291.745,68 zł. z czego 75% wartości zadania ma stanowić pożyczka w BGK w ramach inicjatywy JESSICA a resztę środki własne Gminy.
Zaciągnięcie pożyczki jest korzystne z uwagi na :
- oprocentowanie w wysokości 4,5%
- maksymalny okres do 20 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,
- karencję spłaty rat kapitałowych pożyczki nie dłuższą niż 2 lata od daty udzielenia pożyczki.
Planuje się że, część z nowopowstałych powierzchni Przedszkola zostanie wynajęta pod działalność gospodarczą i kulturalną, a uzyskane z tego tytułu dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. Zgłoszone wątpliwości przez radnych w dyskusji zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca br.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/122/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9 . Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W latach poprzednich nie było wyodrębnienia środków na fundusz sołecki
w budżecie gminy. Projekt uchwały został skonsultowany z sołtysami.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. Wątpliwości radnych zostały wyjaśnione w dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca br.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/123/2012
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Poniec publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Panią Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik GZOSz Katarzyna Wróblewska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformowała, że zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Poniec publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Proponuje się sieć prowadzonych przez Gminę Poniec publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :
1. Przedszkole Samorządowe w Poniecu,
2. Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej ,
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag, temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/124/2012 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Poniec publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania wychowania, opieki w przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Panią Katarzynę Wróblewską o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik GZOSz Katarzyna Wróblewska przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformowała, że ustawodawca narzucił na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty na Radę Gminy obowiązek określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki , nie krótszego niż 5 godzin dziennie dla dzieci w przedszkolach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag, temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/125/2012 w sprawie czasu bezpłatnego nauczania wychowania, opieki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §17 załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że Rada Miejska w Poniecu podejmując na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty przepis prawa miejscowego w postaci Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec ma uprawnienia jedynie do ustalania trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany polegającej na uchyleniu § 17 załącznika do uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. Zmiana dotyczy wykreślenia zapisu następującej treści: zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) indywidualne zdarzenia losowe np. kradzież, wypadek;
2) długotrwała choroba w rodzinie lub śmierć członka rodziny, na którego utrzymaniu jest uczeń;
3) klęska żywiołowa np. pożar, powódź…
Rada nie posiada uprawnień do określania kategorii zdarzeń losowych innych aniżeli w ustawie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag, temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie..
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/126/2012 w sprawie uchylenia §17 załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul.
Kościuszki 8.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Gminy o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński omawiając projekt uchwały poinformował, że obecnie użytkowany budynek sióstr wykorzystywany był na cele mieszkalne. W związku z adaptacją budynków zespołu szpitalnego na przedszkole, nabycie sąsiedniego budynku mieszkalnego do zasobu gminnego niezbędne jest w celu zaadaptowania na cele oświatowe, kulturalne, administracyjno – biurowe. Proponowana uchwała daje taką możliwość dlatego jej podjęcie jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag, temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/127/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poniec

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM o przedstawienie projektu uchwały w raz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Jan Stachowiak poinformował, że zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt na gminie spoczywa obowiązek opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Został opracowany projekt programu, którego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina Poniec zawarła porozumienie międzygminne z Miastem Leszno w sprawie zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Poniec. Zawarte porozumienie zapewnia bezdomnym zwierzętom z Gminy Poniec miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w miejscowości Henrykowo – Gmina Święciechowa.
Projekt ten został przekazany do zaopiniowania do odpowiednich jednostek. Nie było opinii
negatywnych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag, temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/128/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poniec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika OPS Panią Marię Śmigielską o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik OPS Maria Śmigielska poinformowała, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powstał obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez jednostki samorządu terytorialnego które mogą w formie uchwały przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej zadania z zakresu wspierania rodziny zgodnie z zapisem art. 190 ust1,pkt 1 ustawy.
OPS na co dzień pracuje z rodziną i na jej rzecz w związku z powyższym uzasadnione było przekazanie zadania i poszerzenia zakresu działania.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag, temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/129/2012 w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów gminy Poniec

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił panią kierownik o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik GZOSz Katarzyna Wróblewska poinformowała, że podjęta uchwała nr XI/73/2012 w sprawie zasad udzielania stypendiów likwidująca kryterium odnośnie wieku Studenta została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na skutek zmiany przepisów prawa oraz orzecznictwa w tym zakresie zachodzi konieczność uchylenia uchwały Nr XXVI/212/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji. Radni nie zgłosili uwag. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/130/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów gminy Poniec
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika ZGKiM o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik ZGKiM Piotr Powałowski przedstawiając kalkulacja stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu poinformował, że powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 3.336,50 m2. Wartość odtworzeniowa dla 1,0 m2 mieszkania dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 3.430,00 zł/1m2 i określona została w Obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 19 marca 2012 roku. Utrzymanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej sprawności technicznej wymaga czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej dla Województwa Wielkopolskiego.
3% wartości odtworzeniowej wynosi : 3.430,00 zł x 3% =102,90 zł
102,90 zł/m2 : 12 miesięcy = 8,58 zł/m2 miesięcznie
Średni czynsz obowiązujący w ZGK i M wynosi 3,32 zł/m2 x 12 = 39,84 zł/m2
co daje około 1,1616 % wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych.
Wpływy z czynszu regulowanego wynoszą :
1. na poziomie 3% - 3.336,50 m2 x 102,90zł/1m2 = 343.325,85 zł/rok
Przy obowiązującej stawce czynszu
2.na poziomie 1,20 % - 3.336,50 m2 = 39,84 zł/1 m2 = 132.926,16 zł/rok
Różnica : 343.325,85 zł – 132.926,16 zł = 210.399,69 zł : 3336,50 m2= 63,06 zł/m2
Stawka jednostkowa wynosi – 63,06 zł/1 m2/rok

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/131/2012 w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy
prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Poniecu

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika Sekretarza Gminy Marcina Pazdaja o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj omawiając projekt uchwały poinformował, że w związku ze złożeniem skargi przez Prokuratora Rejonowego w Gostyniu na § 17 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXV/204/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Rada musi wyznaczyć osobę do reprezentowania Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
W przypadku nie wyznaczenia osoby reprezentującej Radę przed Sądem, Rada Miejska w Poniecu musiałaby reprezentować się w pełnym składzie. Rada Miejska powyższego pełnomocnictwa udziela w drodze uchwały.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca br.
Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVI/132/2012
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Poniecu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 19. Wysłuchanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Zastępcę Burmistrza Ponieca o przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zastępca Burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego nie zgłoszono uwag. Stanowi załącznik do protokołu,

Pkt 20. Sprawy organizacyjne
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał, radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

Przewodniccy Rady Jerzy Kusz poinformował, że na terenie gmin Krobia i Miejska Górka Spółka PAK prowadzi odwierty pokładów węgla brunatnego. Ościenne gminy w tej sprawie wyrażają określone stanowisko. Już w latach 70-tych odkryto złoża węgla brunatnego, które ciągną się od Mosiny aż przez nasz teren. Wówczas ze względu na określoną sytuację polityczną i gospodarczą i fakt, że Wielkopolska była głównym źródłem żywności, nie tylko dla Polski.
Gmina Poniec jest gminą typowo rolniczą, w której jest prowadzona intensywna produkcja roślinna i zwierzęca. Ponad 650 gospodarstw domowych utrzymuje się z produkcji rolnej osiągając bardzo dobre wyniki. Jako sąsiednia gmina musimy solidarnie bronić interesów sąsiadów. Radni otrzymali kserokopię stanowiska w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego na terenach sąsiednich gmin Miejska Górka i Krobia następującej treści:
Rada Miejska w Poniecu wyraża głębokie zaniepokojenie planami budowy kopalni odkrywkowej w sąsiednich gminach Krobia i Miejska Górka.
Gmina Poniec jest gminą typowo rolniczą, w której prowadzona jest intensywna produkcja roślinna i zwierzęca. Ponad 650 gospodarstw domowych utrzymuje się z produkcji rolnej osiągając bardzo dobre wyniki.
Powstanie kopalni oddalonej o kilka kilometrów będzie miało katastrofalne skutki dla tutejszego rolnictwa i przyczyni się do drastycznego obniżenia poziomu życia naszych mieszkańców. Rolnicy stracą swój zakład pracy i dołączą do tak dużej rzeszy osób bezrobotnych, setki rodzin straci swoje źródło utrzymania.
Obniżą się lub całkowicie zanikną wody podziemne, zmieni się krajobraz oraz mikroklimat. Środowisko naszej gminy zostanie nieodwracalnie zdewastowane.
Rada Miejska w Poniecu jest zdecydowanym zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, które są nieporównywalnie mniej inwazyjne dla środowiska naturalnego i mają ogromny potencjał zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
Mając powyższe na uwadze Rada deklaruje chęć współpracy z wszystkimi zainteresowanymi gminami w zakresie działania na rzecz niedopuszczenia do budowy kopalni odkrywkowej na terenie przyległych gmin.
Poinformował, że zostały uwzględnione zgłoszone uwagi radnych, które są napisane pogrubioną czcionką.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się do radnych z prośbą o zgłoszenie uwag.

Radna Grażyna Biernaczyk jako gmina nie wyrażaliśmy zgody na odwierty, należy rozważyć czy można dołączyć się do głosów sąsiednich gmin skoro nie wiemy jak daleko będzie sięgać obszar kopalni.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Dłoni, na którym uzyskał wiele informacji. W spotkaniu uczestniczyli profesorowie, rolnicy z z zagłębia konińskiego którzy przedstawiali negatywne skutki oddziaływania kopalni.
Zdaniem fachowców zasięg oddziaływania kopalni jest nie mały, osuszanie gruntów wynosi do kilkunastu kilometrów, a gmina nasza jest gminą typowo rolniczą.
Spółka PAK wykonuje odwierty i skoro udokumentuje złoża węgla brunatnego to wystąpi o koncesję. W tym przypadku występuję niebezpieczeństwo dla naszej gminy.
Złoża węgla brunatnego są już udokumentowane w naszej gminie od kilkudziesięciu lat.
W przypadku budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w sąsiednich gminach grunty w naszej gminie będą pozbawione wody.
Jako gmina rozumiemy bezpieczeństwo energetyczne dla kraju. Gmina Poniec poczyniła starania w kierunku pozyskania energii z odnawialnych źródeł. Gmina podejmuje racjonalne działania. Burmistrz podkreślił, że w naszej gminie produkuje się dużo żywności dla kraju. Stowarzyszenie Nasz Dom bardzo aktywnie przeciwdziała w sprawie zaprzestania odwiertów pokładów węgla brunatnego w gminach Miejska Górka i Krobia.
Rady gmin Powiatu Gostyńskiego i Rawickiego zajęły negatywne stanowisko w tej sprawie.

Radny Powiatu Gostyńskiego Czesław Kołak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Gostyńskiego postulował w sprawie wstrzymania odwiertów podkładów węgla brunatnego, ponieważ skutki budowy kopalni węgla brunatnego ponosić będą wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Odwodnienie gruntów ujemnie wpłynie nie tylko na rolnictwo, ale również na przemysł spożywczy w gminie i powiecie tj. mleczarski, cukrowniczy i zakłady mięsne dlatego nie można dopuścić do odwiertów na terenie naszej gminy.

Zastępca Przew. Rady Dariusz Kieliś stwierdził, że nie można zezwalać na wykonanie odwiertu. Jest taka możliwość, że skoro rolnicy wyrażą zgodę na wykonanie odwiertu to powstanie kopalnia. Nasi rolnicy, na których gruntach będzie kopalnia, mogą liczyć na odszkodowania , ale wówczas nasza gmina może być bez wody. Rolnicy sądownie będą musieli się starać o zadośćuczynienie a nikt nie wygra z takim koncernem. Dlatego nie możemy dopuścić do odwiertów.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Gmina Poniec od samego początku była przeciwna inicjatywie budowy kopalni w rejonie złoża Poniec – Krobia – Oczkowie. Poprzedni Burmistrz Pan Kazimierz Dużałka nie pozytywnej opinii spółce PAK na wykonanie odwiertów. W związku z czym koncesja na próbne odwierty nie obejmuje na dzień dzisiejszy Gminy Poniec.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są za przyjęciem stanowiska w przedstawionym brzmieniu z uwzględnieniem 2 poprawek.
W głosowaniu 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem stanowiska wyżej przedstawionym
brzmieniu.

Pkt 21. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XV Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził , że na poprzedniej sesji zostały zgłoszone 2 interpelacje – radna Aneta Wrotyńska zgłosiła interpelację dotyczącą bezpieczeństwa dla pieszych i przestrzegania ograniczenia prędkości na ulicy Gostyńskiej, która została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu. Mimo wpływu ustawowego terminu nie udzielono odpowiedzi. Drugą interpelację zgłosił osobiście przewodniczący Rady, która dotyczyła nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęce Wielkiej w zakresie przyjęć pacjentów, ich rejestracji na dalsze terminy, często zdarzające się odmowy wizyt domowych. Otrzymana odpowiedź jest mało grzeczna i mało wyczerpująca. Skoro w pracy „coś szwankuje” to należy udzielić wyczerpujących wyjaśnień. Lekarz rodzinny za swoją pracę otrzymuje środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zastępca Przew. Dariusz Kieliś przypomniał, że na sesji ustalono, iż radni będą otrzymywać odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

Pkt 23. Wolne wnioski i zapytania,

Radny Dariusz Kieliś poruszył sprawę wyrównania terenu przy placu targowym.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował , że wykonawcą prac był Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ale wykonawcą usterki może być Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Radny Stanisław Machowski nawiązał do występujących zaniedbań na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. W związku z tym zasugerował zaproszenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Ulic w Gostyniu na Sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że na następną sesję zostanie zaproszony Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Ulic.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego radnym i zaproszonym gościom złożył życzenia radosnego i miłego świątecznego wypoczynku w rodzinnym gronie.

Pkt 24. Zakończenie

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XVI Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1700 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


     Protokółowała                                                                    Przewodniczący Rady
/-/Radomiła Repak                                                                      /-/ Jerzy Kusz


,Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących