Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XVII/2012 z Sesji Rady Miejskiej odbytej 27 kwietnia 2012 roku w godz. 14:00 - 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Protokół nr XVII/2012 z Sesji Rady Miejskiej odbytej 27 kwietnia 2012 roku w godz. 14:00 - 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Numer dokumentu: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

Protokół nr XVII/2012
z Sesji Rady Miejskiej odbytej 27 kwietnia 2012 roku w godz. 14:00 - 17:00 w sali
Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.
_________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14:00 otworzył XVII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu :

• Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego
• Pracowników organu wykonawczego
• Komendanta Powiatowy Policji w Gostyniu Michała Domagalskiego
• Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu Tomasza Banaszaka
• Komendanta Posterunku w Poniecu Leszka Mochalskiego
• Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Poniecu Bolesława Lipowicza
• Komendanta Gminnego OSP w Poniecu Jerzego Wendzonkę
• Komendanta Rewiru Dzielnicowych w Poniecu Leszka Mochalskiego
• Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
• Dyrektorów szkół , przedszkola samorządowego i kierowników jednostek budżetowych
• Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XVII Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej. Radni uwag nie zgłosili.

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący :

porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej :
1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poniec,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2012-2015,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo,
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, w Poniecu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych,
11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12. Sprawy organizacyjne,
13. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej,
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
15. Wolne wnioski i zapytania,
16. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.
Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej .

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym
i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie przedmiotowych informacji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym. Informacje zostały przyjęte bez uwag.
Stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych

Radny Stanisław Machowski w imieniu mieszkańców wsi Żytowiecko zgłosił interpelacje dotyczącą naprawy odcinka drogi powiatowej przy stawie w Żytowiecku. Droga jest bardzo w złym stanie. Przechodzący przepust pod drogą o osuwające się boki zagrażają bezpieczeństwu.

Pkt 4. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Komendanta Powiatowego Policji o przedstawienie informacji w przedmiotowej sprawie.
Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu Michał Domagalski przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Poniec za 2011 rok, która stanowi załącznik do protokołu.
Komendant Powiatowy Policji w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na :
• wzrastającą ilość kradzieży, przestępczości kryminalnej, oraz występujących przypadków narkomani w gminie.
• nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jako głównej przyczyny wypadków a z tym związanych wykroczeń kierowców,
• bieżący kontakt ze szkołami, OPS i Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku zagrożeń i przestępstw kierownik Posterunku Policji w Poniecu wspomagany jest przez Komendę Powiatową w Gostyniu.
• współpracę z Radą Miejską, Burmistrzem Ponieca, podziękował za wsparcie finansowe przy zakupie paliwa do radiowozu.

W dyskusji radny Dariusz Kieliś poruszył sprawę zależności pomiędzy ilością policjantów zatrudnionych w gminie a liczbą mieszkańców gminy Poniec.

Radna Ewa Kończak nawiązała do znacznego wzrostu liczby wykroczeń 1361 w 2011 roku przy takim samym zatrudnieniu policjantów w naszym w posterunku w Poniecu w porównaniu z 2010 rokiem.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji o opinię w temacie negatywnej odpowiedzi na interpelacje radnej Anety Wrotyńskiej w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Gostyńskiej w Poniecu.

Radny Mariusz Nowak zwrócił się z pytaniem czy można jechać rowerem po chodniku w Dzięczynie.

Radny Dariusz Kieliś poinformował, że na terenie gminy Bojanowo występują przypadki progów zwalniających na terenie powiatowych ciągów komunikacyjnych.

Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu Michał Domagalski udzielając wyjaśnień poinformował, że
- w gminie Poniec występują przypadki handlu narkotykami, zwiększa się ilość wykroczeń drogowych, których nie można niwelować nie stosując represji.
Polityka Policji zmierza w kierunku represji a nie prewencji,
- na głównych ciągach komunikacyjnych nie stawia się tzw. „leżących policjantów”,
- na chodniku w Dzięczynie nie ma znaku uprawniającego do jazdy rowerem, piesi mają pierwszeństwo.

Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu Krzysztof Łoniewski przedstawił informację o stanie zabezpieczenia pożarowego, która stanowi załącznik do protokołu.
W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na ilość zagrożeń i pożarów na terenie powiatu i gminy w 2011 roku.
W końcowej części swego wystąpienia Komendant Powiatowy zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe przy zakupie urządzenia do likwidacji skutków wypadków drogowych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska i Burmistrz Ponieca starają się podejść do potrzeb Komendy Powiatowej Policji czy też Staży Pożarnej ze zrozumieniem udzielając wsparcia finansowego. Następnie podziękował Panom Komendantom za uczestnictwo w obradach sesji i przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w Gminie Poniec za 2011 rok.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie objaśnień do proponowanych zmian w budżecie Gminy Poniec na 2012 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok, które przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.
Zmiany dochodów
Dział 010
zwiększenie planu dochodów o 366.076 zł.
Powyższa zmiana wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012 r. o przyznaniu dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Dział 756
- zmniejszenie planu dochodów z tyt. udziału gminy w PIT o kwotę 117.382 zł.
Dział 758
- zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 125.125 zł.
Powyższe dwie zmiany wynikają z zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
Dział 852
- zwiększenie planu dotacji na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) o 40.479 zł.
- zmniejszenie planu dotacji na utrzymanie OPS (zadanie własne) o 105 zł.
Powyższe dwie zmiany wynikają z informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i polanie dotacji celowych na zadania wykonywane przez Samorząd.
- zwiększenie o 600 zł. planu dotacji na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2012.5
z dnia 2 kwietnia 2012.
- zwiększenie o 300 zł. planu dotacji na zadania zlecone, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.126.2012.2 z dnia 20 kwietnia 2012.
Dział 854
- zwiększenie o 18.185 zł. planu dotacji celowych na zadania własne, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2012.
Dział 926
- zmniejszenie planu dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecko środkami z budżetu Unii Europejskiej o 72.168 zł w związku z podpisaniem przez Gminę aneksu do umowy zmniejszającego pomoc. Ma to związek z mniejszymi niż planowano kosztami budowy obiektu.
Razem zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 110.860 zł.
Zmiany wydatków
Dział 010
Zwiększenie planu wydatków na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę tego zadania uwzględniające ww. zmiany w planach dotacji.
Dział 700
- zmiana klasyfikacji wydatku inwestycyjnego na zakup.
Dział 750
- zmiany w planie wydatków na promocję gminy w ramach ustalonego limitu w związku z przygotowaniami do „Dni Ponieca”
Dział 852
- zwiększeni i zmniejszenia planu wydatków uwzględniające ww. zmiany w planach dotacji,
- przyjęcie planu wydatków w kwocie 11.000 zł. na zadania związane z wspieraniem rodziny,
- zmniejszenie o 24.300 zł. udziału własnego gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z przekazaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego środków na ten cel z budżetu Państwa.
Dział 854
Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów uwzględniające ww. zmiany w planach dotacji.
Dział 900
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeni bezosobowe o 3.000 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za czynności związane z odławianiem bezpańskich psów na terenie gminy.
- zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dział 926
- zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb w ramach przyznanego limitu,
- ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w poszczególnych działach na § 4110 o łączną kwotę 127.798 zł. z przeznaczeniem na wprowadzone w ciągu roku zwiększenie składki rentowej ZUS dotyczącej pracodawcy o 2%.
Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 551.189 złotych.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że w związku nowymi przepisami ma powstać związek międzygminny, którego zadaniem będzie realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki śmieciowej. W związku międzygminnym każda gmina będzie miała 1 głos bez względu na ilość mieszkańców. Zostanie opracowany wspólnym statut, taki sam w każdej gminie, by nie podejmować kilkunastu uchwał w temacie gospodarki odpadów.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku, na którym wyjaśniono wątpliwości radnych.
Poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/133/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2012-2015.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Poniec został opracowany w oparciu o dokument Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.
Okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec obejmuje lata 2012-2015. Pierwsza część dokumentu jest diagnozą stanu oraz analizą zasobów w mieście Poniec. Na ich podstawie określono najważniejsze obszary problemowe sfery przestrzennej, gospodarczej i społecznej. W kolejnej części wypracowano założenia procesu rewitalizacji, wskazano na obszar wymagający podjęcia działań rewitalizacyjnych, wskazano projekty i zadania, oszacowano wskaźniki osiągnięć oraz skonstruowano plan finansowy, a także określono system wdrażania, monitorowania oraz komunikacji społecznej LPR.
Obszarem rewitalizacji objęto miasto Poniec, które w całości uznano za obszar dysfunkcyjny. Potrzeba rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego wynika przede wszystkim z charakteru, struktury i specyfiki Ponieca. Miasto Poniec jest niewielkim obszarowo miastem o niewielkiej liczbie ludności. Cały obszar miasta charakteryzuje się wysokim stopniem dysfunkcji przestrzennych, gospodarczych i społecznych oraz problemami dotyczącymi każdej ze zdiagnozowanych sfer.
Miasto Poniec kwalifikuje się do objęcia go w całości Lokalnym Programem Rewitalizacji ze względu na konieczność zasadniczych przekształceń oraz potrzeby realizacji ważnych funkcji rozwojowych, stan zdegradowania zabudowy, infrastruktury i terenów otwartych w dużej części obszaru, a także konieczność rozwoju zasobów ludzkich oraz lokalnej gospodarki. Obszar dysfunkcyjny w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Poniec został wyznaczony za pomocą następujących skwantyfikowanych wskaźników: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej oraz porównywalnie niski poziom zasobu mieszkaniowego. Celem głównym Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2012–2015 jest „Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności, wzrost estetyki oraz podniesienie jakości życia na zdegradowanym obszarze miejskim poprzez jego odnowę oraz podjęcie kompleksowego procesu działania o charakterze rewitalizacyjnym”.
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów występujących w mieście takich jak m.in.: poprawa wizerunku miasta i wzrost jego atrakcyjności; osiągnięcie ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji; poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej; poprawa standardu życia mieszkańców miasta; ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanego obszaru miejskiego oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców. Podstawową zasadą finansowania zadań i projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2012-2015 będzie montaż finansowy. Planowane są projekty, finansowane przez samorząd terytorialny oraz środki pochodzące z Inicjatywy JESSICA oraz funduszy UE.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji i nad przedstawionym projektem uchwały. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Zgłoszone uwagi przez radnych zostały wyjaśnione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/134/2012 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poniec na lata 2012-2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi
Janiszewo.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały Rada Miejska w Poniecu podjęła w dniu 8 września 2011 roku uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo. Planem objęto działki o nr ewidencyjnych: obręb Janiszewo: 498, 514, 50190/3, 516, 517 oraz części działek o nr geod.: 499, 519, 523, obręb Ponieca: 522, 523, 524, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 o łącznej powierzchni 8.0441 ha.
Na obszarze tym utworzona została strefa inwestycyjna, w której docelowo mają zostać zlokalizowane nowopowstające zakłady.
Aby poprawić atrakcyjność terenu dla inwestorów proponowane są zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładów zatrudniających pracowników:
1) jednego roku od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 osób,
2) dwóch lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 6 do 10 osób,
3) trzech lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 osób,
4) pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia powyżej 21 osób.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji i nad przedstawionym projektem uchwały. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Zgłoszone uwagi i wątpliwości wyjaśnione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/135/2012 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Panią Kierownik OPS o przedstawienie projektu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Kierownik OPS Maria Śmigielska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w związku z nowym zadaniem które spłynęło na gminę z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2011r. Nr 149 poz.887 ) gmina zgodnie z art. 190 zleca realizację tego zadania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu . W związku z powyższym należy dokonać stosownych zapisów w treści Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w celu zapewnienia zgodności tego aktu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Z uwagi na nowe zapisy oraz zmianę dotychczasowych zapisów proponuje się uchylenie dotychczas obowiązującego statutu i zastąpieniem go nowym.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji i nad przedstawionym projektem uchwały. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Zgłoszone uwagi i wątpliwości wyjaśnione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła (na sali obrad nie było radnego Andrzeja Zielińskiego) uchwałę nr XVII/136/2012 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy
ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając projekt uchwały poinformował, że właściciel nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 654 o powierzchni 1016 m2, zwrócił się z prośbą o sprzedaż działki sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1193/1 o powierzchni 177 m2, w celu powiększenia własnej nieruchomości – celem poprawienia funkcji już posiadanej działki.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w formie bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w tej sytuacji, ponieważ sprzedaż działki nr 1193/1 umożliwi właścicielowi działki nr 654 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej poprawienie warunków zagospodarowania. Jednocześnie należy zauważyć, iż zbywana działka pomimo bardzo małej powierzchni, nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a zbycie jej na rzecz właściciela działki nr 654 nie odbywa się ze szkodą dla pogorszenia funkcji pozostałych działek sąsiadujących.
Zatem omawiana wyżej działka, może być przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jako grunt dodatkowy, niezbędny celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji i nad przedstawionym projektem uchwały. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Zgłoszone uwagi i wątpliwości wyjaśnione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/137/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Krystiana Juśkiewicza o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Krystian Juśkiewicz przedstawiając projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych poinformował, że Nieruchomość wymieniona w § 1. stanowi własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. Powyższa nieruchomość stanowi odcinek drogi gminnej nr 751060 P. Na przedmiotowej nieruchomości w 2008 roku została zrealizowana przez Gminę Poniec inwestycja pobudowania drogi o nawierzchni asfaltowej.
Burmistrz Ponieca podjął działania w celu pozyskania nieruchomości objętej niniejszą uchwałą do zasobu gminnego. Agencja nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa pozytywnie ustosunkowała się do złożonych wniosków i wyraziła zgodę na przekazanie powyższych nieruchomości w trybie art. 24 ust. 5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Pozyskanie powyższych nieruchomości do zasobu Gminy Poniec jest niezbędne na realizacje zadań własnych gminy. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji i nad przedstawionym projektem uchwały. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji.
Zgłoszone uwagi i wątpliwości wyjaśnione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/138/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Karinę Mietlińską o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi Karina Mietliska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do kompetencji Rady należy ustalanie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych i określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Obecnie funkcjonujący limit punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Poniec wynosi:
- 10 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 50 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Dodatkowo wprowadza się listę obiektów, na których terenie nie będzie możliwe prowadzenie sprzedaży, napojów alkoholowych. W/w liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w pełni zabezpieczają potrzeby przedsiębiorców w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz mieszkańców gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały.

Radna Aneta Wrotyńska nawiązała do zapisu w paragrafie 4 projektu uchwały dotyczącego zakazu sytuowania miejsc sprzedaży w sąsiedztwie ze szkołami i innymi placówkami oświatowo- wychowawczymi, opiekuńczymi.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgłoszone uwagi przez radnych na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2012 roku zostały wyjaśnione. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVII/139/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12. Sprawy organizacyjne.

Przew. Rady Jerzy Kusz przypomniał, radnym, że 30 kwietnia br. upływa ustawowy termin składania oświadczeń majątkowych radnych..
Poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku wspólnie z 2 radnymi brał udział w II Ogólnopolskiej Konferencji„ Rozwój Tak – Odkrywki Nie” poświęconej tematyce odnawialnej przyszłości polskiej energetyki.
Uczestnicy konferencji zwrócili się do posłów i senatorów, Premiera Donalda Tuska i Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z apelem o podjęcie realnych działań na rzecz uszanowania i wdrożenia w życie woli mieszkańców dolnośląskich i lubuskich gmin oraz innych gmin zagrożonych budową odkrywek i ich katastrofalnymi skutkami gmin z województw wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko – pomorskiego.
Uczestnicy konferencji domagają się zaprzestania wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia ochrony złóż węgla brunatnego przed dalszą zabudową infrastrukturalną nie związaną z energetyką. Ochroną złóż skutkowałaby wstrzymaniem wszelkich inwestycji, wszystkich w perspektywie masowymi wywłaszczeniami, likwidację infrastruktury i regresem cywilizacyjnym. Treść apelu stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 14 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej. Na sali obrad nie było radnej Kazimiery Biernaczyk.

Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Radni otrzymali kserokopię odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radną Anetę Wrotyńską w sprawie usytuowania progów zwalniających na ulicy Gostyńskiej. Temat był omawiany w punkcie 4.
Przewodniczący Rady wyraził niezadowolenie z powodu nieprzybycia na sesję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu pomimo oficjalnego zaproszenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Pkt 15.Wolne wnioski i zapytania.

Radna Małgorzata Danielczak w sprawie przeniesienia syreny alarmowej z budynku byłego PGR-u do remizy strażackiej w Łęce Wielkiej.

Radny Dariusz Kieliś w sprawie uciążliwości odchodów pochodzących od psów spacerujących po chodnikach. Psie odchody zalegające na chodnikach nie świadczą dobrze o mieszkańcach Ponieca.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zdarzają się dość częste przypadki, iż bezpańskie psy potrzeby fizjologiczne załatwiają na ulicy. Każdy właściciel winien sprzątnąć odchody po swoim piesku. Edukację w zakresie sprzątania należy zacząć od młodego pokolenia, które uczy się od osób starszych.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na poruszone sprawy poinformował, że
- uchwała Rady Miejskiej w sprawie utrzymania porządku i czystości reguluje kwestię przestrzegania zasad czystości na ulicach i chodnikach. Piesków na ulicach jest nie mało należy temat odpowiednio nagłośnić i rozpocząć edukację,

- syrena alarmowa zostanie przeniesiona do budynku remizy strażackiej w Łęce Wielkiej.

Pkt 16. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XVII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1700 dokonał zamknięcia obrad Sesji.

         Protokółowała                                              Przewodniczący Rady
   /-/ Radomiła Repak                                                  /-/ Jerzy KuszInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących