Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XVIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 8 czerwca 2012 roku w godz. 10:00 – 14:30 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Protokół nr XVIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 8 czerwca 2012 roku w godz. 10:00 – 14:30 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Numer dokumentu: XVIII
Rok (4 cyfry): 2012

Protokół nr XVIII/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 8 czerwca 2012 roku w godz. 10oo – 1430 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1000 dokonał otwarcia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Poniecu i powitał radnych, a w ich imieniu :
- Burmistrza Ponieca i pracowników Urzędu Miejskiego
- Radnego Powiatu Gostyńskiego
- Honorowego Obywatela Gminy Poniec
- Kierowników jednostek i zakładów budżetowych
- Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XVIII Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński korzystając z uprawnień art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Poniecu następujących punktów :

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2023,
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2011 rok,
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Janiszewo na lata 2012-2018”,

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wydawy na lata 2012-2018”,
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/258/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”,
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 11 rozdziału II załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
Rada Miejska w Poniecu jednomyślnie zaaprobowała zmiany zgłoszone przez Burmistrza Ponieca. W tej sytuacji przewodniczący obrad Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 6 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2023, pozostałe punkty jako 11- 14, numeracja kolejnych punktów ulegnie zmianie i punkt 20 będzie zakończeniem. Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag.
Rada Miejska po wprowadzeniu zmian w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący
porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Grodzisko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Janiszewo na lata 2012-2018”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wydawy na lata 2012-2018”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/258/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 11 rozdziału II załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniów.
16. Sprawy organizacyjne
17. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej .

Pkt 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji RM oraz informacja Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego
Rady w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Miejskiej.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Kazimierza Biernaczyk w związku z planowanym zamknięciem drogi powiatowej przebiegającej przez Janiszewo i przekierowaniem ruchu na drogę gminną wnoszę o stworzenie organizacji ruchu, który zapewni bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom, a w szczególności dzieciom np. poprzez oznakowanie sposobu podporządkowania dróg znajdujących się w pobliżu świetlicy wiejskiej oraz wprowadzenie znacznego ograniczenia
prędkości.

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poniec za rok 2011.

Przewodniczący RM Jerzy Kusz stwierdził, że od ubiegłego roku znowelizowana ustawa o finansach publicznych zmieniła procedurę udzielania absolutorium. Uchwała o udzielenie absolutorium musi być poprzedzona uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Debata w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2011 będzie przedstawiać się następująco :

1/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji za 2011 rok,
2/ opinia składu orzekającego RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3/ opinia Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2011 rok
4/ opinie stałych komisji Rady Miejskiej,
5/ odpowiedź organu wykonawczego na postawione uwagi i zapytania,
6/ dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu,
7/ głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2011 rok

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie finansowe za 2011 rok, poinformował, że dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 19.556.648,27 zł czyli 101,39% planowanych dochodów, natomiast wydatki wykonano w kwocie 22.641.817,61 zł to jest 96,47% zakładanych wydatków.
Przy pomocy prezentacji multimedialnej w sposób obrazowy przybliżył inwestycje i remonty wykonane w 2011 roku. Stwierdził, że rok 2011 był rokiem wyjątkowym pod względem wysokości środków przeznaczonych na inwestycje. Wyniosły one 6.636.494,49 zł, czyli co trzecia złotówka w ubiegłorocznym budżecie została przeznaczona na wydatki majątkowe i inwestycyjne.
Wykonano wiele prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej, ochroną środowiska czy rozbudową bazy sportowo-rekreacyjnej. W ubiegłym roku powstała także nowa placówka oświatowa czyli Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej.
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2011 roku:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie II etap - 1.035 844,23 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie - 1.065.850,11 zł,
3. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Żytowiecku - 836.869,94 zł,
4. Przebudowa odcinka ulicy Adama Mickiewicza w Poniecu - 774.176,93 zł,
5. Przebudowa szkoły w Łęce Wielkiej na Przedszkole Samorządowe - 616.290,23 zł,
6. Przebudowa odcinka ulicy Krobskiej Szosy w Poniecu - 495.632,87 zł,
7. Przebudowa odcinka drogi w Dzięczynce - 402.200,00 zł,
8. Przebudowa odcinka drogi w Miechcinie - 110.521,03 zł,
9. Przebudowa odcinka drogi w Żytowiecku - 92.585,39 zł,
10. Ułożenie odcinka drogi z trylinki w Sarbinowie - 50.000,00 zł,
11. Ułożenie odcinka chodnika w Szurkowie – 84.644,46 zł,
12. Ułożenie odcinka chodnika w Drzewcach – 59.939,83 zł,
13. Ułożenie chodnika w Rokosowie – 12.373,50 zł,
14. Przebudowa chodnika w Zawadzie – 19.879,88 zł.

Wykonano także szereg prac i remontów takich jak zakup wyposażenia placów zabaw w Bogdankach, Grodzisku, Waszkowie, Janiszewie i Miechcinie za kwotę 38.455,75 zł. Wymiana okien w świetlicy Czarkowie – 18.318,39 zł, wykonanie ogrodzenia w Teodozewie – 18.000,00 zł oraz zakup wiaty przystankowej w Łęce Małej – 6.703,50 zł.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił Uchwałę Nr SO-0954/36/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński poinformował, że Komisja Rewizyjna na czterech posiedzeniach analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br. rozpatrzyła również sprawozdanie finansowe Gminy Poniec.
W dalszej części swego wystąpienia przedstawił stanowisko komisji w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2011. Poinformował, że Komisja Rewizyjna analizując wykonanie budżetu za rok ubiegły zwróciła uwagę na fakt, że plan wydatków zakładany na początek roku w kwocie 21 026 117 zł. wykonany został na poziomie 22 641 817 zł. Było to możliwe dzięki wyższym o ponad 2 mln zł. dochodom. Przełożyło się to niewątpliwie na wzrost wydatków majątkowych, a więc inwestycje, co jest najlepszym sposobem wydatkowania pieniędzy. Analizując wydatki majątkowe Gminy stwierdzić można, że z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe wyniosły kwotę 6.636.494,49 zł co stanowi 29,31 % wydatków budżetowych, natomiast realizacja planu wydatków majątkowych za rok 2011 wynosi 96,98%. Wymienił ważniejsze inwestycje jednoroczne i wieloletnie:
- dotacje inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu na budowę Kanalizacji sanitarnej w Bączylesie i odcinków sieci wodociągowej w Bączylesie i Śmiłowie,
- budowa dróg w Miechcinie, Dzięczynce Sarbinowie i Żytowiecku,
- przebudowa odcinków ulic Krobska Szosa i A. Mickiewicza w Poniecu,
- dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę ul. Rydzyńskiej w Poniecu,
- budowa odcinków chodników w Szurkowie, Drzewcach, Rokosowie i Zawadzie,
- wykup gruntów w celu sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe,
- przebudowa budynku szkoły filialnej w Łęce Wielkiej na przedszkole
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku. Zadanie zaplanowano na lata 2010-2011.
W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane.
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowni ścieków w Śmiłowie.
Zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2010-2011. W okresie sprawozdawczym wykonano drugą część zadania i tym samym zadanie zostało zakończone. Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 380.000 zł. z tego w
roku 2011 – 190.000 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie.
Zadanie do realizacji na lata 2010 - 2011. W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację techniczną i zadanie zostało przekazane do realizacji Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu, który w okresie sprawozdawczym inwestycję wykonał. Na realizację tego zadania GZWiK otrzymał z budżetu Gminy dotację inwestycyjną, którą część stanowi pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 500.000 zł.
Mówiąc o prowadzonych w roku ubiegłym inwestycjach nie sposób nie wspomnieć o pozyskaniu środków zewnętrznych i tak:
- ze środków Unii Europejskiej 696.468 zł na budowę Kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie,
- z budżetu Województwa Wielkopolskiego 66.250 zł. na budowę odcinka ulicy Krobska Szosa,
- z WFOŚ i GW w Poznaniu umorzenie pożyczki w wysokości 225.000 zł. na budowę kanalizacji w Bączylesie (dotacja dla GZWiK w Poniecu),
- ze środków Unii Europejskiej 46.257 zł jako dofinansowanie remontu elewacji Ratusza, który został przeprowadzony w roku 2010.
''Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku'' i ''Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami Ścieków w Śmiłowie'' były realizowane z dopłatą środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych i w związku z zakończeniem tych zadań część dopłaty w wysokości 696.468 zł. została przekazana Gminie w roku 2011 natomiast reszta dopłat spodziewana jest w roku bieżącym.
Reasumując stwierdził, że wykonanie ubiegłorocznych wydatków majątkowych jest najwyższe w naszej gminie od szeregu lat.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowi załącznik do protokołu.

Przew. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa Grażyna Biernaczyk stwierdziła. że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na swym w dniu 17 kwietnia 2012 roku zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i wydatków za 2011 rok. Komisja po przeanalizowaniu, przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Gminy i Skarbnika Gminy ze szczegółowym uwzględnieniem zadań wynikających z kompetencji komisji sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane. W przeprowadzonym głosowaniu brało udział 5 członków „za” pozytywną opinią było 5 członków.

Przew. Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich Piotr Jańczak stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich na swym posiedzeniu w dniu 9 maja 2012 roku zapoznała się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
Po przedyskutowaniu i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Ponieca i Skarbnika Gminy komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
W przeprowadzonym głosowaniu brało udział 5 członków - „za” pozytywną opinią dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2011 rok było 5 członków komisji.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Radny Dariusz Kieliś stwierdził, że o wykonaniu budżetu za 2011 świadczy zrealizowanie planu dochodów w wysokości 101,39,% i wydatków 96,47 %. O prawidłowym wykonaniu budżetu za 2011 rok świadczy uzasadnienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku. Dowodem korzystnej kondycji finansowej Gminy Poniec stan zadłużenia w 18,05 % przy możliwości zadłużenia do 60 %.

Radna Małgorzata Danielczak zgodnie z przedstawioną pozytywną opinią o wykonaniu budżetu Gminy Poniec za 2011 rok Komisja Rewizyjna zgodnie z art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Wniosek ten wynika z pozytywnej oceny wykonania budżetu przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że wykonanie budżetu gminy za 2011 sprawia poczucie dobrze spełnionego obowiązku zarówno organu stanowiącego jak również organu wykonawczego. Podkreślił bardzo dobrą prace Komisji Rewizyjnej, bardzo merytorycznie sformułowany i odpowiednio uzasadniony wniosek dotyczący procedury absolutoryjnej.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do swego zastępcy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2011.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał stosowny projekt uchwały

Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/140/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził że dnia 17 maja br. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w celu wydania opinii. Poinformował, że debata w tym punkcie przedstawiać się będzie następująco:
1/ wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2011 r.
2/ opinia składu orzekającego RIO o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu,
3/ informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Poniec
4/ dyskusja
5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu Gminy Poniec za 2011 rok.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Zieliński stwierdził, że w związku z przyjęciem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2011w imieniu Komisji Rewizyjnej wnosi do Wysokiej Rady wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał treść Uchwały Nr S0-0955/21/12/Ln/2012 z dnia 24 maja 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Gminy Poniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Radna Grażyna Biernaczyk stwierdziła, że absolutorium jest wyrazem poprawności wykonania przez organ wykonawczy budżetu gminy. W sytuacji kiedy Rada Miejska uznała zgodność budżetu wykonanego z uchwalonym – fakt ten wyklucza głosowanie przeciwko absolutorium.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński w imieniu Komisji Rewizyjnej podziękował panu Burmistrzowi Ponieca i Skarbnikowi Gminy za współpracę przy całości prac związanych z analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz opracowaniu wniosku o udzielenie absolutorium z tego tytułu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej jest dowodem prawidłowo sporządzonego wniosku, a więc należytego rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Zwrócił się z prośbą do swego zastępcy o przedstawienie projektu uchwały w
przedmiotowej sprawie

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Dariusz Kieliś odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/141/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz w imieniu Rady Miejskiej przekazał wyrazy uznania Burmistrzowi Ponieca za zaangażowanie i współpracę w realizacji budżetu Gminy Poniec w 2011 roku.
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wyraził serdeczne podziękowania radnym, sołtysom, współpracownikom, kierownikom jednostek i mieszkańcom za pomoc, zaangażowanie i współpracę w realizacji niełatwego budżetu gminy w 2011 roku. Gmina realizuje zadania by mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej. Podziękował także gościom - przedstawicielom Starostwa Powiatowego i Zarządu Powiatu za współpracę w realizacji zadań w zakresie modernizacji i naprawy dróg.

Pkt 16. Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz powitał przybyłych gości w osobach Jerzy Ptak członka Zarządu Powiatu i Grzegorza Mayjer Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Ulic .
Z uwagi na uczestnictwo gości Wysokiej Radzie zaproponował przeniesienie punktu sprawy organizacyjne. Radni przyjęli propozycję przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz poprosił Członka Zarządu Powiatu Jerzego Ptaka o przedstawienie aktualnych zadań inwestycyjnych dotyczących remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec.

Członek Powiatu Jerzy Ptak na wstępie swego wystąpienia pogratulował Burmistrzowi Ponieca udzielenia absolutorium oraz osiągnięcia I miejsca w Turnieju Piłkarskim o Puchar Starosty Powiatu Gostyńskiego. Przedstawiając wykonanie zadań inwestycyjnych poinformował, że znaczący wpływ na wydatki w Powiecie Gostyńskim mają 3 obszary działania tj. oświata, lecznictwo, utrzymanie sieci dróg. Modernizacja zespołu szkół w Grabonogu została sfinansowana w 75 % przez powiat, utrzymanie szkół średnich pochłania znacząca część budżetu Powiatu Gostyńskiego. Z budżetu Powiatu kwota 14 milionów złotych została przeznaczona na modernizację szpitala w Gostyniu, a 7,5 milionów złotych na halę widowiskowo-sportową. Nie małym zadaniem dla Powiatu Gostyńskiego jest utrzymanie sieci dróg powiatowych z których korzystamy codziennie. W roku 2012 jest realizowana niemała inwestycja - przebudowa drogi powiatowej na terenie dwóch powiatów. Ogólny koszt tej inwestycji wyniesie ok. 6 mln złotych. Gmina Poniec dofinansowała tą inwestycje w kwocie 150.000 złotych. Sieć dróg powiatowych wynosi 393 km, z tego 150 km spełnia definicję dróg powiatowych, a 343 km nie spełnia. Powiat Gostyński pozyskał 20 mln złotych funduszy ze środków unijnych na remonty dróg powiatowych. W temacie zimowego utrzymania dróg Powiat Gostyński zawarł porozumienie z Gminą Poniec. Wykonanie bieżących pozimowych remontów dróg jest w kompetencji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przekazał podziękowania za współpracę w kwestii wykaszania rowów, przebudowę drogi powiatowej oraz realizację bieżących remontów na drogach powiatowych naszej gminy.

Radna Małgorzata Danielczak poruszyła kwestie :

- wykoszenia tylko narożników drogi Rokosowo – Łęka Wielka, trawa na poboczu drogi utrudnia widoczność kierowcom,
- poszerzenia pobocza drogi Łęka Wielka – Bielawy.

Radna Ewa Kończak w sprawie :

- wycinki topoli, utrudniających widoczność przy drodze Sarbinowo-Karzec – Włostki,
- wycięcia krzewów z poboczy dróg powiatowych
- naprawy drogi przez las Dzięczyna – Sarbinowo.

Sołtys wsi Łęka Wielka Łucja Markowska w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w Łęce Wielkiej.

Radny Mariusz Nowak w sprawie wycinki drzew przez wieś Dzięczyna, ale przy remoncie drogi dla poprawy bezpieczeństwa.

Radny Stanisław Machowski w sprawie niszczenia gałęzi po wycince krzewów zalegających w rowach.

Radny Dariusz Kieliś poinformował, że w gminie Poniec występują wieloletnie zaniedbania, w odniesieniu do innych gmin takich jak Borek, Pogorzela nasza gmina jest traktowana po macoszemu. W naszej gminie prace wykonywane są na końcu. Na przykład w gminie Bojanowo prace są wykonywane jak należy, drzewa nie wchodzą na drogi, pobocza nie są zarośnięte trawą i krzakami. Przy odśnieżaniu byliśmy traktowani jako ostatni, a zima nie była sroga. W celu usprawnienia wystarczyłoby dokonać w sposób rozsądny podziału środków.

Sołtys wsi Dzięczyna Stanisław Pietrzak w sprawie :
- poszerzenia zakrętu przy przystanku autobusowym,
- naprawy pobocza drogi przy stawie,
- słup przy chodniku stanowi nie małą przeszkodę dla rowerzystów.

Radny Piotr Jańczak prosił o zainteresowanie się uszkodzonym mostem przy ulicy Gostyńskiej w Poniecu obok marketu Biedronka.

Radna Aneta Wrotyńska podziękowała Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych znakami tzw. Agatka na ulicy Gostyńskiej. Ze skrzyżowania tego korzystają uczniowie idący do szkoły. Zwróciła także uwagę, iż jeden z tych znaków stoi zbyt blisko krawędzi jezdni i został zahaczony przez przejeżdżający samochód ciężarowy. W związku z tym prosi o odpowiednie przestawienie znaku by nie utrudniał ruchu drogowego.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu Grzegorz Mayer poinformował, że z pokorą wysłuchał wszystkich uwag w temacie stanu technicznego dróg powiatowych, których jest bardzo dużo w powiecie Gostyńskim, a środków na remont bardzo mało. W przyszłym tygodniu będą realizowane usługi w zakresie ścinki poboczy. Na prace związane ze ścinką poboczy przeznacza się około 40 % środków rocznego budżetu. Krzewy winny być wycinane przez nadleśnictwo. Są gminy, które we własnym zakresie wykonują usługi tzw. rębakiem. Na ulicy Gostyńskiej nie da się wprowadzić innego rozwiązania, nie można ustawić tzw. progów zwalniających. Współpraca z gminami powiatu Gostyńskiego, w tym również z gminą Poniec jest dobra przynosi niemałe owoce. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu oczekuje na współpracę i działania zmierzające do poprawy stanu dróg powiatowych.
W końcowej części swego wystąpienia Dyrektor PZD Grzegorz Mayer ustosunkował do interpelacji zgłoszonej przez radną Kazimierę Biernaczyk dotyczącej zamknięcia drogi powiatowej we wsi Janiszewo.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński stwierdził, że jako gmina jesteśmy otwarci na współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg w temacie poprawy stanu jakości dróg w Gminie Poniec. Przy tworzeniu nowego budżetu na następny rok zostaną uwzględnione środki na poprawę jakości stanu dróg w naszej gminie. Pobudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Rydzyńskiej i Kusza jest wpisane w Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Poniec. Zmiana oznakowania skrzyżowania przy ulicy Gostyńskiej została wprowadzona dla poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych.

Radny Dariusz Kieliś zaproponował opracowanie harmonogramu prac związanych z poprawą stanu dróg powiatowych na 2012 rok i następne lata.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował gościom za przybycie i przedstawienie tematu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2023.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do radnych o nieczytanie projektów uchwał z uwagi na ograniczenia czasowe.
Rada Miejska wyraziła zgodę na propozycję przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczącą nieczytania projektów uchwał.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski poinformował, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Na zgłoszone zapytania radni otrzymali wyjaśnienia na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku na którym temat ten szczegółowo omawiany.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/142/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2023. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie objaśnień do proponowanych zmian w budżecie Gminy Poniec na 2012 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok, które przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.

Zmiany dochodów
Dział 010
Zwiększenie planu dochodów o 44.022 zł. wynika z ustalenia i przekazania Gminie ostatecznej kwoty dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na zadanie „Budowa kanalizacji z przykanalikami w Śmiłowie”.
Dział 852
Zwiększenie planu dotacji na zadania własne o 5.820 zł. wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji za realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Razem zmiana planu dochodów – zwiększenie o 49.842 zł.
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków

Dział 010
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i inne świadczenia pracownicze spowodowane jest odstąpieniem od dodatkowego zatrudniania pracowników interwencyjnych do prac na rowach gminnych.

Dział 600
- Zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych o 50.000 zł. spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 70.000 na wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej nr 679/4 przy budynkach mieszkalnych na Wydawach. Po zrealizowaniu zadania większość nakładów zostanie zwrócona bezzwrotną pomocą Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto proponuje się odstąpić od remontu mostu w Dzięczynie a uwolnione środki przeznaczyć na ww. zadanie i inne prace remontowe.
- Projekt zwiększenia wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Harcerskiej” o 70.000 zł. i „Przebudowa skrzyżowania ul. Harcerskiej z ul. Gostyńską wraz z parkingiem” o 50.000 zł. zostaje przedstawiony w związku z koniecznością wymiany na ul. Harcerskiej kanalizacji deszczowej co okazało się po rozpoczęciu ww. zadań.
W celu uzyskania części środków na te prace, proponuje się odstąpić od zadania „Ułożenie odcinka drogi z płyt drogowych na osiedlu „Berlinek” o wartości 50.000 zł.
- Zwiększenia wydatków na zakup czterech wiat o 3.500 zł. spowodowane jest niedoszacowaniem zaplanowanych nakładów.

Dział 700
- Zmniejszenie planu wydatków na zakup inwestycyjny nieruchomości o 7.000 zł. spowodowane jest uzyskaniem niższej niż zaplanowano ceny zakupu domu sióstr zakonnych przy budynku poszpitalnym.

- W celu uzyskania środków na dodatkowe zadania proponuje się zmniejszyć plan wydatków na wykup gruntów o 70.000 zł.
Dział 750
Zmiana planu wydatków na promocję gminy zgodnie z potrzebami w ramach limitu zaplanowanych środków.
Dział 754
- Na wniosek Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu proponuje się zaplanowanie współudziału Gminy w kwocie 10.000 zł. w zakupie zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych o wartości 100.000 zł.
- Proponuje się udzielić dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na 50% -owe dofinansowanie zakupu nowego zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych. Drugie 50% zakupu zostanie sfinansowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Dział 801
Proponowane zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek w ramach przyznanego limitu wydatków za wyjątkiem Zespołu Szkół w Żytowiecku, któremu proponuje się zwiększyć plan wydatków o 360 zł. na zapłacenie podatku od nieruchomości.
Dział 852
Zmiana wynika z przyjęcia do planu dochodów ww. dotacji .
Dział 854
Niewykorzystane w roku 2011 środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 28.765 zł. przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w bieżącym roku czyli kontynuowanie akcji „Zielone Wakacje”
Dział 900
Zmiany w planie wydatków zgodnie z potrzebami.
Zmiana rodzaju dotacji na usuwanie azbestu dla powiatu gostyńskiego.
Dział 921
W związku z faktem, że nie wpłynął żaden wniosek posiadacza obiektu zabytkowego o dofinansowanie remontu czy konserwacji obiektu, zmniejsza się plan wydatków o 20.000 przeznaczone na ten cel.
Dział 926
- Proponuje się o 31.000 zł. zwiększyć wydatki na zadanie „Budowa instalacji oświetleniowej na boisku sportowym w Poniecu” w związku ze zwiększeniem zakresu zadania. (Zabezpieczenie zwiększonego poboru mocy na imprezach masowych).
- Proponuje się zmniejszyć o 100.000 zł. plan wydatków na budowę hali widowiskowo sportowej w Poniecu i zwiększyć o tę kwotę plan wydatków na to zadanie przewidywanych w roku 2013, natomiast uwolnione w tym roku środki przeznaczyć na pokrycie ww. zwiększeń planu wydatków. W roku bieżącym planuje się zapłacenie za prace projektowe do wysokości 100.000 zł.
- o 150 zł. zmniejsza się plan odpisu na ZFŚS. Wydatek w tym dziale został zaplanowany zbędnie.
Razem zmiana planu wydatków – zwiększenie o 5.438 zł.
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji.
Rada Miejska w obecności 15 radnych po zapoznaniu się z przedstawionym zagadnieniem jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/143/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika OPS Marię Śmigielską o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik OPS Maria Śmigielska omawiając projekt uchwały poinformowała, że zapisy uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu stanowiły o wejściu w życie tej uchwały po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W opinii Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wojewody niniejsza uchwała powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym udzielono wyjaśnień na zapytania radnych.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/144/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do radnych o nieczytanie projektów uchwał z uwagi na ograniczenia czasowe.
Rada Miejska wyraziła zgodę na propozycję przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczącą nieczytania projektów uchwał. Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz poprosił Kierownika OPS Panią Marię Śmigielską o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Kierownik OPS Maria Śmigielska omawiając projekt uchwały poinformowała, że zapisy uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu stanowiły o wejściu w życie tej uchwały po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W opinii Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wojewody niniejsza uchwała powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji. Stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym wyjaśniono wątpliwości radnych.

Rada Miejska po zapoznaniu się z przedstawionym tematem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/145/2012
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Grodzisko.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy Marcina Pazdaja o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj omawiając projekt uchwały poinformował, że w związku z rezygnacją Pani Ewy Michalskiej z funkcji członka rady sołeckiej wsi Grodzisko do właściwości Rady, zgodnie ze statutem sołectwa należy zarządzenie w drodze uchwały wyborów uzupełniających. Projekt uchwały określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych Rady Miejskiej w Poniecu.
Burmistrz Ponieca proponuje wybory członka rady sołeckiej wsi Grodzisko w gminie Poniec na dzień 28 czerwca 2012 roku o godz. 19:00, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Grodzisku. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się pana Marcina Stróżyńskiego radnego Rady Miejskiej w Poniecu. Zasady wyborów członków rady sołeckiej określa Statut Sołectwa Grodzisko.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym wyjaśniono wątpliwości radnych. Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia dyskusji.

Rada Miejska po zapoznaniu się z przedstawionym tematem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/146/20
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Grodzisko.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2011 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Maciej Malczyk przedstawiając projekt uchwały poinformował, że wskazane treścią uchwały przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki kultury przez organ, który jest jego organizatorem stąd na wniosek Gminnego Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu powyższą uchwałę należało przedstawić Radzie Miejskiej pod obrady.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym wyjaśniono wątpliwości radnych.
.
Rada Miejska po zapoznaniu się z przedstawionym tematem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/147/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy miejscowości Janiszewo na lata 2012-2018”.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Obszarem realizacji planu odnowy miejscowości Janiszewo jest obszar tej miejscowości. Dokument ten w zakresie przedmiotowym obejmuje zadania finansowane w całości lub w części z budżetu gminy i porządkuje proces inwestycyjny oraz ułatwia komunikację władz gminy ze społecznością lokalną.
W dniu 31 maja 2012 r. Zebranie Wiejskie wsi Janiszewo podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Janiszewo” wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Planu przez Radę Miejską w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji. Stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym wyjaśniono wątpliwości radnych.
.
Rada Miejska po zapoznaniu się przedstawionym zagadnieniem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/148/2012 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Janiszewo na lata 2012-2018
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wydawy na lata 2012-2018”.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Obszarem realizacji planu odnowy miejscowości Wydawy jest obszar tej miejscowości. Dokument ten w zakresie przedmiotowym obejmuje zadania finansowane w całości lub w części z budżetu gminy i porządkuje proces inwestycyjny oraz ułatwia komunikację władz gminy ze społecznością lokalną.
W dniu 30 maja 2012 r. Zebranie Wiejskie wsi Wydawy podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wydawy” wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Planu przez Radę Miejską w Poniecu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym zostały wyjaśnione wątpliwości radnych.
.
Rada Miejska po zapoznaniu się z przedstawionym zagadnieniem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/149/2012 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wydawy na lata 2012-2018”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/258/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2010-2016”.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Obszarem realizacji planu odnowy miejscowości Poniec jest obszar tej miejscowości. Dokument ten w zakresie przedmiotowym obejmuje zadania finansowane w całości lub w części z budżetu gminy i porządkuje proces inwestycyjny oraz ułatwia komunikację władz gminy ze społecznością lokalną.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym zostały wyjaśnione wątpliwości radnych.


Rada Miejska po zapoznaniu się z przedstawionym zagadnieniem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/150/2012 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Poniec na lata 2012-2018”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 11 rozdziału II załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 rok w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniów.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Honoratę Biernaczyk Inspektora Urzędu Miejskiego o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Inspektor UM Honorata Przykłota omawiając projekt uchwały poinformowała, że Rada Miejska w Poniecu podejmując na podstawie art. 90d ust. 1. ustawy o systemie oświaty przepis prawa miejscowego w postaci Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poniec ma uprawnienia jedynie do sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust. 1.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany polegającej na uchyleniu § 11 rozdziału II załącznika do uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009r. Zmiana dotyczy wykreślenia zapisu następującej treści:
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4. świadczenia pieniężnego.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji. Radni do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 czerwca 2012 roku, na którym zostały wyjaśnione wątpliwości radnych.

Rada Miejska po zapoznaniu się przedstawionym zagadnieniem w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XVIII/151/2012 w sprawie uchylenia § 11 rozdziału II załącznika nr 1 uchwały nr XXV/204/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 lutego 2009 rok w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 16. Sprawy organizacyjne.

Temat został omówiony po punkcie 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy.

Pkt 17. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali kserokopię odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Stanisława Machowskiego w sprawie naprawy odcinka drogi powiatowej przy stawie w Żytowiecku. Droga jest w złym stanie. Przechodzący przepust pod drogą, osuwające się jego boki zagrażają bezpieczeństwu dla ruchu.

Pkt 19. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Mariusz Nowak poruszył sprawy :
- wąskiego przejścia na zakręcie w Dzięczynie,
- poczynienia starań w kierunku przeniesienia słupa elektrycznego usytuowanego na środku chodnika w Dziewczynie.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
w przypadku przylegania ziemi do ogrodzenia - właściciel posesji nie ma obowiązku porządkowania chodnika.

Pkt 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XVIII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1430 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


       Protokółowała                                                                Przewodniczący Rady
   /-/ Radomiła Repak                                                                  /-/ Jerzy KuszInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących