Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 11/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu - lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Poniec, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 11/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu - lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Poniec, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
ZARZĄDZENIE NR 11/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 styczeń 2005 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu - lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Poniec, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz Uchwały Nr XXI/137/2004 z dnia 12 października 20004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Poniecu przy ulicy Kościelnej nr 5, oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego

Zarządza się co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej obejmującej lokal użytkowy - zlokalizowany w parterze budynku, położonego:

  • Poniec ul. Kościelna 5


przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z prawem współwłasności w częściach wspólnych budynku i prawem współwłasności gruntu.

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1 zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykaz nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ponuiecu na okres 21 dni. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Gazecie Poznańskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


UZASADNIENIE

Lokal użytkowy, położony w Poniecu przy ul. Kościelnej 5 stanowi własność Gminy Poniec.

Z dniem 31.12.2002 roku Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ponieca zatwierdzony Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Poniec Nr VII/33/89 z dnia 29.11.1989 roku utracił ważność. Działka Nr 198, położona w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ponieca znajdowała się w jednostce strukturalnej B 2 MS, która przeznaczona była pod zabudowę mieszkalną wielo - i jednorodzinną z usługami i zakładami rzemieślniczymi, jest to teren historycznego Starego Miasta.

Gmina Poniec posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr XII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 roku, w którym w/w teren znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi (M/U). W przypadku sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, w swoich ustaleniach musi on być zgodny z zapisami studium.

W związku z powyższym, lokal użytkowy zlokalizowany w parterze budynku przy ul. Kościelnej 5, zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz lokalu przeznaczonego do zbycia, podaje się do publicznej wiadomości - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie lokalu następuje w drodze przetargu na zasadach ustalonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe - wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 7 styczeń 2005 r.

WYKAZ

Nieruchomości zabudowanej - lokal użytkowy w parterze budynku - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z prawem współwłasności w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu.

LOKAL UŻYTKOWY

Położenie lokalu

Poniec ul. Kościelna nr 5

Powierzchnia lokalu
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych

36,1 mInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie