Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XIX/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 czerwca 2012 roku w godz. 14:00 - 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Protokół nr XIX/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 czerwca 2012 roku w godz. 14:00 - 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Numer dokumentu: XIX
Rok (4 cyfry): 2012

Protokół nr XIX/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 czerwca 2012 roku w godz. 1400 - 1600
w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.
____________________________________________________________________


Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 otworzył XIX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu. Powitał radnych, a w ich imieniu :

• Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego
• Pracowników organu wykonawczego
• Radnego Powiatu Gostyńskiego Czesława Kołaka
• Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
• Dyrektorów i kierowników zakładów pracy
• Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.
Nieobecni byli radni Grażyna Biernaczyk i Marcin Stróżyński.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania uchwał.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XIX Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej. Radni uwag nie zgłosili.

Rada Miejska w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący :

porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja dotycząca organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
7. Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 734/4 położonej w Poniecu
przy ul. Krobska oraz określenia warunków jej stosowania,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 731/2 położonej w Poniecu przy ul. Krobska oraz określenia warunków jej stosowania,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca
13. Sprawy organizacyjne,
14. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej,
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
16. Wolne wnioski i zapytania,
17. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1.Otwarcie.
Jak wyżej.

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym
i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Dariusz Kieliś zgłosił interpelację następującej treści:
„mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy w moim odczuciu, w Gminie Poniec na końcu wykaszane są rowy zwracam się do Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu z pytaniem czy jest opracowany harmonogram czy nie. Miał bym też prośbę do Dyrektora Grzegorza Mayera by podzielił się posiadanymi danymi i przedstawił jak w tym roku wykonywano wykaszanie rowów tj. od jakiej gminy zaczęto, a na jakiej zamierza się skończyć ( nadmieniam, iż do dnia dzisiejszego są jeszcze w naszej gminie rowy przy drogach powiatowych, które nie widziały sprzętu wykaszającego)” .


Pkt 4. Informacja dotycząca organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Inspektora UM Pani Honoraty Przykłota o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Inspektor UM Honorata Przykłota przedstawiając informację na temat wypoczynku letniego w Gminie Poniec podczas wakacji w 2012 roku poinformowała, że tradycyjnie co roku w okresie letnim zostaną zorganizowane dla najmłodszych Zielone Wakacje i będzie to już dziewiąty cykl zajęć. Zajęcia są organizowane przez Urząd Miejski w Poniecu oraz Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji i są adresowane do dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Zajęcia Zielone Wakacje rozpoczną się 16 lipca i odbędą się w trzech dwutygodniowych turnusach w 13 miejscowościach w godzinach 9:00 – 13:00.
Zielone wakacje będą organizowane w trzech turnusach:
I TURNUS 16.07.-27.07. 2012 rok
Dzięczyna, Janiszewo, Sarbinowo, Szurkowo, Waszkowo..
II TURNUS 30.07.-10.08. 2012 rok
Drzewce, Poniec, Rokosowo, Śmiłowo
III TURNUS 13.08.-24.08. 2012 rok
Bogdanki, Łęka Mała, Żytowiecko
Podczas codziennych zajęć dzieci i młodzież będą miały zapewnioną opiekę dzienną oraz poczęstunek. Głównymi zajęciami wpisującymi się w tegoroczny program będą:
• Warsztaty plastyczne pt. Robimy witraże metodą TISSANIEGO
• Edukacja i spotkania z psem
• Turnieje sportowe
• Olimpiady i quizy wiedzy
• Wyjazdy na pływalnię
Dodatkowo będą zorganizowane:
1/ Rowerówki – 21 lipca i 11 sierpnia
2/ Wycieczka do wrocławskiego ZOO - 28 lipca
3/ Turniej siatkówki plażowej w Śmiłowie – 4 sierpnia
4/ Festyn rodzinny na zakończenie wakacji w Parku Miejskim w Poniecu -19 sierpnia

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował Pani Honoracie Przykłota za przedstawienie informacji dotyczącej letniego wypoczynku w Gminie Poniec w 2012 roku. Temat szczegółowo był przeanalizowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku. W dyskusji radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie objaśnień do proponowanych zmian w budżecie Gminy Poniec na 2012 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok, które przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.

Zmiany dochodów
Dział 852
Zwiększenie o 7.859 zł. i zmniejszenie o 959 zł. planu dotacji na zadania zlecone wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o zmianie planu dotacji celowych na rok 2012.
Razem zmiana planu dochodów – plus 6900 zł.
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków
Dział 710
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o 5.000 zł. wynika ze zwiększonej ilości wniosków o ustalenie warunków zabudowy.
Dział 754
Przeniesienie między paragrafami przystosowujące plan do potrzeb w związku z większymi od zaplanowanych wydatkami na zakup energii – straż pożarna
Dział 801
Przeniesienie kwoty 1050 zł. na wynagrodzenia bezosobowe ma na celu wyodrębnienie środków na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP i Ppoż. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie.
Dział 851
Przeniesienie między paragrafami przystosowujące plan do potrzeb w związku z większymi od zaplanowanych wydatkami na składki ZUS za opiekunów świetlic środowiskowych i gospodarza siłowni w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dział 852
- Zmiany dostosowujące plan wydatków na zadania zlecone w Ośrodku Pomocy Społecznej do zmian w planie dochodów wynikających z informacji Wojewody Wielkopolskiego,
- Zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb OPS powodujące, między innymi, zmniejszenie wydatków o kwotę 24.408 zł, co wynika ze zmniejszenia się odpłatności za usługi opiekuńcze (mniejsza stawka godzinowa za usługi) i uwolnienia kwoty 5.820 zł środków własnych w związku ze zwiększeniem się udziału Państwa w programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
Dział 900
Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania terenów zielonych o kwotę 19.408 zł, co jest spowodowane niedoszacowaniem wydatków przeznaczonych na to działanie.
Razem zmiana planu wydatków – plus 6 900 zł.
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XIX/152/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że sprawa przystąpienia gminy Poniec do związku międzygminnego była omawiana na spotkaniach i na wspólnym posiedzeniu komisji. O przedstawienie tematu poprosił przedstawiciela organu wykonawczego inspektora Jana Stachowiaka.

Inspektor UM Jan Stachowiak przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że celem stworzenia związku będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin daje możliwości obniżenia kosztów realizacji tego zadania jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany, nowoczesny system gospodarki odpadami. Przystąpienie do międzygminnego związku zadeklarowało 19 gmin.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji nad przedstawioną propozycją przystąpienia Gminy Poniec do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Poinformował, że od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa dotycząca utrzymania porządku i czystości w gminach, a 1 lipca 2013 roku upływa termin wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z tą ustawą właścicielem śmieci będzie gmina, w związku z zaistniałymi zmianami na gminie spoczywa wykonanie szeregu działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że znowelizowana ustawa spowoduje rewolucję w gospodarce śmieciowej. Powstała idea stworzenia związku międzygminnego by lepiej monitorować system zagospodarowania odpadów komunalnych. Powstały związek międzygminny przejmie kompetencje gmin dotyczące utrzymania porządku i czystości
w zakresie gospodarki odpadami.
Będzie zajmować się kwestiami wywozu śmieci z poszczególnych miejscowości, organizacją przetargów na wybór firm odbierających śmieci, ustalaniem i pobieraniem opłat od właścicieli gospodarstw domowych. Podziękował, radnym minionej kadencji, którzy głosowali za przystąpieniem do spółki MZO. Burmistrz Ponieca kończąc swoją wypowiedź zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały. Nasza gmina jest jedną z trzech gmin, które jeszcze nie podjęły uchwały o przystąpieniu do związku międzygminnego. Na zadane pytanie radnego Stanisława Machowskiego, które gminy jeszcze nie podjęły uchwał o przystąpieniu do związku międzygminnego wyjaśnił, że odpowiedź udzieli Zastępca Burmistrza.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że temat był szczegółowo omawiany na spotkaniach i wspólnym posiedzeniu komisji, radni mają pełną wiedzę w zakresie przedmiotowej uchwały
Ponadto poinformował, że zgodnie z art. 67 ustawy o samorządzie gminnym utworzenie związku wymaga przyjęcia jego przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. W przypadku naszej Rady jest to 8 głosów. Poprosił swego zastępcę Panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 12 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym podjęła ( radny Krzysztof Matecki wstrzymał się od głosu ) uchwałę nr XIX/153/2012 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek
Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
Uchwała została przyjęta bezwzględną liczbą głosów. Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Zastępcę Burmistrza Eugeniusza Nowaka o przedstawienie projektu statutu.

Zastępca Burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak na wstępie swego wystąpienia poinformował, że 16 gmin podjęło uchwały o przystąpieniu do międzygminnego związku Gmina Poniec jest 17-tą gminą, Gminy Gostyń i Lipno jeszcze nie podjęły decyzji o przystąpieniu do międzygminnego związku. Zastępca Burmistrza omówił projekt statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.”

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu statutu. Wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. Poinformował również, że zgodnie z art. 67 ustawy o samorządzie gminnym przyjęcie statutu związku międzygminnego przez rady zainteresowanych gmin wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady gminy. W przypadku naszej Rady jest to 8 głosów. Poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, przy 12 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym podjęła ( radny Krzysztof Matecki wstrzymał się od głosu ) uchwałę nr XIX/154/2012 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
Uchwała została przyjęta bezwzględną liczbą głosów. Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 734/4 położonej w Poniecu przy ul. Krobska oraz określenia warunków jej stosowania.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że Zgodnie z art. 4 ust 7 pkt 2 ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady. Użytkownik wieczysty nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 734/4 położonej w Poniecu złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty. Użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka nr 734/4 ustanowione zostało od dnia 2 października 2001 r. Obecny użytkownik wieczysty nieruchomość użytkuje od 10 stycznia 2012 roku na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie bonifikaty jest wyrazem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom użytkownika wieczystego, silnie dążącego do uzyskania prawa własności gruntu. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nawet przy zastosowaniu bonifikaty daje możliwość otrzymania korzystnych dla budżetu gminy dochodów. Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikaty ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym niniejsza uchwała proponuje określenie warunków udzielenia bonifikaty i ustalenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku, na którym Burmistrz Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji.
Poprosił swego zastępcę Panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Salę obrad opuściła radna Aneta Wrotyńska.
Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XIX/155/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 734/4 położonej w Poniecu przy ul. Krobska oraz określenia warunków jej stosowania. Stanowi załącznik do protokołu.


Pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że zgodnie z art. 4 ust 7 pkt 2 ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady. Użytkownik wieczysty nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty. Użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka nr 814 ustanowione zostało od dnia 19 stycznia 1997 r. Obecny użytkownik wieczysty nieruchomość użytkuje od 30 maja 2005 roku na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie bonifikaty jest wyrazem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom użytkownika wieczystego, silnie dążącego do uzyskania prawa własności gruntu. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nawet przy zastosowaniu bonifikaty daje możliwość otrzymania korzystnych dla budżetu gminy dochodów. Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikaty ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W związku z powyższym niniejsza uchwała proponuje określenie warunków udzielenia bonifikaty i ustalenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji.
Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku, na którym Burmistrz Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XIX/156/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania. Stanowi załącznik do protokołu.


Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 731/2 położonej w Poniecu przy ul. Krobska oraz określenia warunków jej stosowania.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Burmistrza Ponieca o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie
Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że zgodnie z art. 4 ust 7 pkt 2 ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady. Użytkownik wieczysty nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 731/2 położonej w Poniecu złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty. Użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka nr 731/2 ustanowione zostało od dnia 14 czerwca 1997 r. Obecny użytkownik wieczysty nieruchomość użytkuje od 10 stycznia 2012 roku na cele prowadzenia działalności gospodarczej.Wprowadzenie bonifikaty jest wyrazem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom użytkownika wieczystego, silnie dążącego do uzyskania prawa własności gruntu. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nawet przy zastosowaniu bonifikaty daje możliwość otrzymania korzystnych dla budżetu gminy dochodów. Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikaty ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym niniejsza uchwała proponuje określenie warunków udzielenia bonifikaty i ustalenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku, na którym Burmistrz Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę Panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XIX/157/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 731/2 położonej w Poniecu przy ul. Krobska oraz określenia warunków jej stosowania.
Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o przedstawienie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił projekt uchwały w sprawie wynajmowania lokali w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec poinformował, że w kwestii gminnych uregulowań mieszkaniowych delegacją do uchwalania przepisów, a także wyznacznikiem zawierającym przedmiot i zakres regulacji
jest art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku – O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity z 2005 roku Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami ) Ustawodawca w art. 21 pkt 1 ust 2 wyżej wymienionej ustawy zobowiązał gminy do ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mają służyć za podstawę do optymalnego wynajmowania oraz przyznawania wyżej wymienionych lokali.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku, na którym zostały wyjaśnione wątpliwości radnych, przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Z uwagi na obszerny tekst projektu uchwały zaproponował odstąpienie od czytania. Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady.

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XIX/158/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poniec. Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał, że zgodnie z uchwałą budżetową podjętą na XIV Sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku dla pracowników samorządowych Rada Miejska ustaliła 4 % wzrost wynagrodzeń w ramach tzw. regulacji. Burmistrz Ponieca jest pracownikiem samorządowym i zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza. Ustalenie wynagrodzenia następuje w drodze uchwały. Składniki wynagrodzenia burmistrza zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 roku.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Rada Miejska w obecności 12 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XIX/159/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.
Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13. Sprawy organizacyjne.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w imieniu Komitetu Organizacyjnego „Dni Ziemi Ponieckiej” zaprosił wszystkich obecnych radnych i gości na uroczyste obchody VIII Dni Ziemi Ponieckiej, które odbędą się w dniu 14 lipca 2012 roku.
Przedstawił program imprezy, który przedstawia się następująco :
godz. 13.00 „Przedszkole 2012” występy przedszkolaków Gminy Poniec
godz. 15.00 Uroczyste otwarcie VIII Dni Ziemi Ponieckiej
godz. 15,10 „Spłtysiada” VI Turniej Sołectw prowadzony przez Krzysztofa Skibę
godz .19.30 Podsumowanie Turnieju Sołectw
godz. 20.00 The Beatlmen – koncert
godz .22,00 Gwiazda wieczoru – koncert zespołu BIG CYC
godz. 23.45 Zabawa taneczna z zespołem Hollywood

Radni i sołtysi otrzymali zaproszenia i plakaty w tej sprawie do wywieszenia.

Ponadto Burmistrz Ponieca Jacek Widyński zaproponował radnym i gościom możliwość udziału w wyciecze organizowanej w dniach 31 sierpnia 2012 roku – 2 września 2012 roku
Kraków – Wieliczka - Zakopane . Koszt wycieczki 370 złotych od osoby.

Pkt 14. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 12 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że zgłoszona interpelacja na poprzedniej sesji dot. planowanego zamknięcia drogi powiatowej przebiegającej przez Janiszewo i przekierowania ruchu na drogę gminną została w znacznej mierze zrealizowana. Odcinek drogi został zamknięty, nowa organizacja ruchu zapewnia bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom, a w szczególności dzieciom zgodnie z intencją wnoszącej interpelacje.

Pkt 16. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Dariusz Kieliś poruszył sprawę naprawy powiększających się dziur na skrzyżowaniu ulic Kusza -Rydzyńska- Bojanowska oraz na ulicy Bojanowskiej przy Pizzeri na ulicy Bojanowskiej.

Radny Mariusz Nowak w sprawie wycięcia trawy na poboczu drogi w kierunku Dzięczynki.

Pkt 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XIX Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1600 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


         Protokółowała                                          Przewodniczący Rady
    /-/ Radomiła Repak                                             /-/ Jerzy Kusz
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących