Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XXI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 28 września 2012 roku w godz. 14:00 – 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Protokół nr XXI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 28 września 2012 roku w godz. 14:00 – 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Numer dokumentu: XXI
Rok (4 cyfry): 2012

Protokół nr XXI/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 28 września 2012 roku
w godz. 14:00 – 16:30 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.
___________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia XXI Sesji Rady Miejskiej w Poniecu i powitał radnych, a w ich imieniu :
- Burmistrza Ponieca i pracowników Urzędu Miejskiego
- Radnego Powiatu Gostyńskiego
- Honorowego Obywatela Gminy Poniec
- Kierowników jednostek i zakładów budżetowych
- Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.
Nieobecni byli radna Aneta Wrotyńska i radny Marcin Strożyński.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XXI Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński korzystając z uprawnień art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował umieszczenie w porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Poniecu punktu podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną składów i magazynów oraz usług, stanowiących własność Gminy Poniec.

Rada Miejska w Poniecu jednomyślnie przyjęła zmianę zgłoszone przez Burmistrza Ponieca. W tej sytuacji przewodniczący obrad Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 12 podjęcie uchwały w sprawie. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną składów i magazynów oraz usług, stanowiących własność Gminy Poniec. Do przedstawionej propozycji radni nie zgłosili uwag.
Rada Miejska po wprowadzeniu zmian w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący
porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji z wykonania budżetu gminy Poniec za pierwsze półrocze 2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2032,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i zmian w budżecie na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 894/2, nr 893/2 i nr 895/2 stanowiące własność Gminy Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/20 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną składów i magazynów oraz usług stanowiących własność Gminy Poniec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2013,
14. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej,
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
16. Wolne wnioski i zapytania,
17. Zakończenie.

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1. Otwarcie.
Jak wyżej.

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym
i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Dariusz Kieliś stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację zgłoszoną pod adresem Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu dlatego zgłosił zapytanie do Starosty Powiatu następującej treści: „czy pracownicy Pana instytucji są przeszkoleni i znają Kodeks Postępowania Administracyjnego. W dniu 29 czerwca 2012 roku złożył na sesji interpelację i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Moim skromnym zdaniem interpelacja dotyczyła danych, które są w posiadaniu Pana pracownika i odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 30 dni. Jeżeli faktyczne te dane potrzebują dłuższego terminu powinienem otrzymać informację o przesunięciu terminu, a do dnia dzisiejszego nie otrzymał nic. Myślę, że wq przyszłości pracownicy a zwłaszcza dyrektorzy jednostek organizacyjnych zapoznają się z KPA i w terminie przewidzianym w nim dadzą odpowiedź”. Koniec cytatu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że zapytanie zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Pkt 4. Wysłuchanie informacji z wykonania budżetu gminy Poniec za pierwsze półrocze 2012 r.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy ma obowiązek złożenia informacji o wykonaniu budżetu gminy za okres I półrocza 2012 roku w terminie do 30 sierpnia br.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz zwrócił się z prośbą do Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2012 r.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Poniec za okres I półrocza bieżącego roku. Poinformował, że dane zawarte w tej informacji są już nieaktualne, ponieważ od 30 czerwca zostało wykonanych wiele inwestycji.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że radni z materiałami na sesje otrzymali kserokopię Uchwały nr SO-0953/11/12/Ln/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 września 2012 roku wyrażająca pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Ponieca informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Poniec za I półrocze 2012 roku. Dokonał otwarcia dyskusji na temat informacji o wykonaniu budżetu gminy.

W dyskusji radny Dariusz Kieliś stwierdził, że dane zawarte w informacji są już historią, zaplanowane inwestycje są realizowane , wydatki inwestycyjne zmieniły się zasadniczo.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do wiadomości informację dotyczącą wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2012 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2032.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski omawiając projekt uchwały poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2012. Przewidują zmiany budżetu jakie zostaną przedstawione w uchwale o zmianach budżetu i zmianie w budżecie na 2012 rok. Zmiana następuje w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego . Proponuje się zmniejszyć wydatki na zadanie „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego” w 2012 roku do kwoty 100.000 zł. zwiększając jednocześnie wydatki na to zadanie zaplanowane na rok 2013 o 400.000 zł. Przyczyną tego jest wdrażana obecnie przez BGK nowa oferta wsparcia w ramach inicjatywy „JESSICA”

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę Panią Kazimierę Bienaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/174/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Poniec na lata 2012-2032. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 roku

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian w budżecie Gminy Poniec na 2012 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok, które przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.
Zmiany dochodów
Dział 400
W związku z osiągnięciem dochodów większych od zaplanowanych zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów w rozdziale „Dostarczanie wody” o 10.000 zł.
Dział 801
- W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu systemowego pt. „indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec”, przyjmuje się dochód na to zadanie w wysokości 57.082 zł.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 89 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Dział 852
W związku ze zmianą planu dotacji celowych dla Gminy o 500 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększa się plan dochodów budżetu o tę kwotę.
Dział 900
W związku z osiągnięciem dochodów większych od zaplanowanych zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów w rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 102.208 zł.
Razem zmiana planu dochodów – plus 169.879 zł.
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków
Dział 600
-Proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi remontowe na drogach powiatowych o 35.000 zł. w związku z rozszerzeniem się zakresu zaplanowanych robót.
Dział 700
-Proponuje się zwiększyć plan wydatków na remonty nieruchomości gminnych o 20.000 zł. co spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia remontów na budynkach o najgorszym stanie technicznym.
-W związku z planem dalszego wykupu gruntów na zadania inwestycyjne proponuje się zwiększyć plan wydatków na ten cel o 10.000 zł.
Dział 750
Proponuje się zwiększyć plan wydatków na ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Poniecu o kwotę 3.420 zł, która wynika z wyliczenia prawidłowej wysokości odpisu na Fundusz.
Dział 754
- Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, proponuje się zwiększyć pomoc rzeczową dla tej jednostki o 2.000 zł.
- W związku ze zmiana struktury wydatków proponuje się dokonać zmian w planie wydatków na Ochotniczą Straż Pożarną w Poniecu uzyskując między innymi środki w wysokości 4.600 zł. na zakup inwestycyjny pompy szlamowej.
- Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadanie „Wykonanie instalacji monitoringu Ponieca” o 10.000 zł.
Dział 801 i 854
- W związku z podpisaniem ww. umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu systemowego pt. „indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec” przyjmuje się wydatki na to zadanie w wysokości 57.082 zł.
-Na wnioski dyrektorów Szkoły w Sarbinowie i Zespołu Szkól w Żytowiecku proponuje się dokonać zmian w planach tych jednostek w ramach przyznanego limitu wydatków.
-Na wniosek kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół proponuje się zmienić plan wydatków jednostki zwiększając go jednocześnie o kwotę 27 206 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dowozy uczniów niepełnosprawnych i zakup urządzenia zabezpieczającego prace komputera (UPS) przy czym w dziale 80195 § 4170 - zmniejsza się plan wydatków środków własnych o 800 złotych i jednocześnie, w związku z ww. zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa o kwotę 89 zł. plan wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (razem zmniejszenie o 711 zł.)
- Proponuje się zmniejszyć wydatki na zadanie „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie przedszkola samorządowego” w 2012 roku do kwoty 100.000 zł. zwiększając jednocześnie wydatki na to zadanie zaplanowane na rok 2013 o 400.000 zł. Przyczyną tego jest wdrażana obecnie przez BGK nowa oferta wsparcia w ramach inicjatywy „JESSICA”. Jest to pożyczka udzielana poza regułami pomocy publicznej na sfinansowanie prac rewitalizacyjnych w obiektach w których realizowane są zadania publiczne (szkoły przedszkola). Pożyczka będzie udzielona na korzystniejszych niż dotychczas oferowane warunkach.
Dział 851 i 854
Proponuje się dokonać zmian w wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosząc, niewykorzystane na akcję „Zielone wakacje” środki, na działalność świetlic środowiskowych.
- Zmienia się nieprawidłową klasyfikację budżetową dotacji dla "Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marysin"
Dział 852
- W związku ze ww. zmianą planu dotacji celowych dla Gminy o 500 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększa się plan wydatków OPS o tę kwotę.
- Na wniosek kierownika jednostki dokonuje się korekcyjnych zmian klasyfikacji planu wydatków na działalność OPS w związku z pomyłką w poprzedniej zmianie planu.
Dział 921
Proponuje się zwiększyć plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji o 5.100 zł. z powodu uzasadnionego zwiększanie zakresu realizowanych zadań.
Razem zmiana planu wydatków – minus 229.603 zł.
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI /175/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi
Gostyńskiemu w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawiając projekt uchwały poinformował, że Ustawa o finansach publicznych daje możliwość udzielania pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. W budżecie zostały zaplanowane środki pieniężne na utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Poniec, w wysokości 647.602 zł, z tego dotacja otrzymana z powiatu wyniesie 26.400 zł., a kwota 621.202 zł. ma pochodzić ze środków własnych gminy Poniec.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku, na którym zostały wyjaśnione wątpliwości radnych, przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/176/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Sekretarza Gminy Marcina Pazdaja o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawiając projekt uchwały wraz z uzasadnieniem poinformował, że od 5 stycznia 2011 roku obowiązuje nowy kodeks wyborczy wprowadzający okręgi jednomandatowe. Rada Miejska w Poniecu na wniosek Burmistrza Ponieca, dokonuje podziału Gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału tzn. podejmie uchwałę. (w naszym przypadku na dzień 30 czerwca 2012r.) Liczba mieszkańców jest to suma:
- liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
- liczby wyborów wpisanych do rejestru na własny wniosek,
- oraz pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazani, pozbawieni praw) z pominięciem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.
Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 8.020 osób.
Liczba radnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi 15 radnych.
Norma przedstawicielska dla naszej gminy (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych) wynosi 534,67 osób.
W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza czyli sołectwo bądź osiedle. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli jeżeli liczba wybieranych radnych byłaby większa niż 1. W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera się 1 radnego.
Przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,50 a 1,49 normy przedstawicielstwa tj. min. 268 osób – maks. 802 osoby. Wskazany w załączniku do projektu uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia w/w wskaźniki.
Reasumując wnioskuję o dokonanie podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze zgodnie z projektem uchwały.
Projekt podziału został skonsultowany z Komisarzem Wyborczym w Lesznie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował nowy kodeks wyborczy wprowadzając zmiany ogranicza wpływ mieszkańcom miasta na wybór radnych z terenu Ponieca, ograniczenie do wyboru tylko 1 mandatu. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Zgłoszone uwagi i wątpliwości radnych zostały wyjaśnione.
Dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, większością głosów 12 „za”,przy jednym głosie wstrzymującym podjęła uchwałę nr XXI/177/2012 w sprawie podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przew. Rady Jerzy Kusz przekazał przewodnictwo obrad swemu zastępcy Dariuszowi Kielisiowi. Radna Ewa Kończak i Jerzy Kusz opuścili salę obrad.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa,
oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 894/2, nr 893/2 i nr 895/2 stanowiące własność Gminy Poniec.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś poprosił Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że nieruchomości niezabudowane przewidziane do sprzedaży są niezagospodarowane i nie przynoszą żadnych dochodów do budżetu gminy. Są to małe działki usytuowane przy wysypisku śmieci. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem przedmiotowych działek, sprzedaż tych nieruchomości daje możliwość wpływu dochodów do budżetu gminy.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku. na którym zostały wyjaśnione wątpliwości. dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił Panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/178/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 894/2, nr 893/2 i nr 895/2
stanowiące własność Gminy Poniec. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/20 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz
określenia warunków jej stosowania.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś poprosił Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że dotyczy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady. Użytkownik wieczysty nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/20 położonej w Poniecu złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty. Użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka nr 897/20 ustanowione zostało od dnia 15 września 1997 rok. Wprowadzenie bonifikaty jest wyrazem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom użytkownika wieczystego, silnie dążącego do uzyskania prawa własności gruntu. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nawet przy zastosowaniu bonifikaty daje możliwość otrzymania korzystnych dla budżetu gminy dochodów. Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów dotyczących bonifikaty ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z tego tytułu wpłyną środki do budżetu gminy.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku. Przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/179/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
897/20 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania. Uchwałą stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś poprosił Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że przedmiotowa nieruchomość niezabudowana przewidziana do sprzedaży jest niezagospodarowana i nie przynosi żadnych dochodów do budżetu gminy. W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem nabyciem przedmiotowej działki, sprzedaż tej nieruchomości daje możliwość wpływu dochodów do budżetu gminy.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku. Dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił zastępcę Panią Kazimierę Bienaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimiera Biernaczyk przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/180/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec. Stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną składów i magazynów oraz usług stanowiących własność Gminy
Poniec.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś poprosił Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawiając projekt uchwały poinformował, że nieruchomości niezabudowane przewidziane do sprzedaży są niezagospodarowane, przygotowane przez gminę pod zabudowę techniczno – produkcyjną, składów i magazynów oraz usług. Na przedmiotowych nieruchomościach gmina stworzyła korzystne warunki jakimi są zwolnienia podatkowe od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej. Sprzedaż tych nieruchomości ma spowodować zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2012 roku. Przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 11 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/181 /2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną składów i magazynów oraz usług stanowiących własność Gminy Poniec.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2013.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś zwrócił się z prośbą do Pełnomocnika Burmistrza Pani Honoraty Przykłota o przedstawienie projektu uchwały.

Pełnomocnik Burmistrza pani Honorata Przykłota w związku z tym, że projekt uchwały w całości był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu, przedstawiła główne założenia projektu programu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę Panią Kazimierę Biernaczyk o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przew. Rady Miejskiej Kazimiera Biernaczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXI/182/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 14. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś poinformował, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 11 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XX Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie było.

Pkt 16. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Małgorzata Danielczak w sprawie zamontowania lamp przy przejętej drodze w Łęce Wielkiej

Radny Stanisław Pietrzak w sprawie :
- uzupełnienia lamp oświetlenia ulicznego w Dzięczynie,
- wycinki drzew przy drodze powiatowej,

Radny Mariusz Nowak w sprawie :
- wycinki drzew przy wjeździe do Dzięczyny
- dojazdu na łąki obok posesji pana Kuropka.

Radna Kazimiera Biernaczyk w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa przy rozbiórce budynku gospodarczego w Waszkowie usytuowanego przy bardzo ruchliwej drodze Radny Powiatu Kazimierz Musielak udzielając wyjaśnień w temacie remontów i inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej gminy wyjaśnił, że w roku bieżącym została wykonana modernizacja nawierzchni wraz z chodnikami drogi Pomykowo-Poniec. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych. Trudno określić jaka inwestycja będzie realizowana w roku przyszłym na przykład most na ulicy Gostyńskiej , lub Droga Żytowiecko-Humiętki.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że
- wykonane zostały operaty szacunkowe na wykonanie oświetlenia ulicznego w Łęce Wielkiej, a oświetlenie w Dzięczynie będzie modernizowane w terminie późniejszym,
- droga w Dzięczynie jest drogą powiatową, gmina jest otwarta na propozycje zadań realizowanych przy drogach powiatowych na terenie gminy Poniec,
- drążność drogi zostanie wykonana w okresie zimowym

Pkt 17. Zakończenie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XXI Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1630 dokonał zamknięcia obrad Sesji.

                 Protokółowała                                                      Przewodniczący Rady
             /-/Radomiła Repak                                                        /-/ Jerzy KuszInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących