Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 190
Numer sesji: XXIV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XXIV/190/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 21.287.536 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.778.623 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.913 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.071.835 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 18.090.480 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.981.355 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.383.768 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.274.514 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.109.254 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.277.112 zł.,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.Nadwyżkę budżetu w kwocie budżetu w kwocie 215.701 zł. przeznacza się na
spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek.”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 1.542.835 zł.,
2) rozchody 1.758.536 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2 W celu usunięcia nieprawidłowości które wystąpiły w Uchwale XXIII/184/2012 dokonuje się w niej zmian jak niżej:
1) w §1:
- pkt 2 ppkt b) - skreśla się treść tiret drugie,
- skreśla się pkt 6,
- wprowadza się pkt 9 o treści:
„9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.”.
2) Uchyla się załącznik nr 4.
3) Wprowadza się załącznik Nr 7 o treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących