Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIV/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

UCHWAŁA Nr XXIV/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Numer uchwały: 195
Numer sesji: XXIV
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA Nr XXIV/195./2012
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 7 grudnia 2012 roku


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu gminy
dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania ze środków budżetu gminy dotacji celowych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Poniec (zwaną dalej dotacją).

§ 2. Spółka wodna może uzyskać dotację z budżetu gminy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

§ 3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym, zostanie określona w budżecie gminy.

§ 5. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 5, powinien zawierać:
1) dane o spółce wodnej ubiegającej się o dotację na realizację zadania zawierające pełną nazwę, adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, zakres jej działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego,
2) opis zadania proponowanego do realizacji,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulację kosztów realizacji zadania,
5) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania,
6) numer rachunku bankowego spółki wodnej.

§ 7. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 marca na dany rok budżetowy.

§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Poniec a spółką wodną.
2. Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej określi Burmistrz Ponieca w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 9. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym otrzymała dotację.

§ 10. Spółka wodna, która otrzymała dotację zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Poniecu.

§ 11. Zadanie podlega kontroli pod względem:
1) faktycznego wykonania zadania,
2) rzetelności,
3) zgodności z umową,
4) zgodności z przedłożonymi dokumentami.

§ 12. 1. Spółka wodna, która otrzymała dotację, zobowiązana jest do przedłożenia Burmistrzowi Ponieca rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie do 15 grudnia danego roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 14. Traci moc uchwała nr XIV/101//2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących