Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.

Numer uchwały: 201
Numer sesji: XXV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XXV/201/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 21.316.536 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.807.623 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.913 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 2.913.081 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.100.835 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 18.119.480zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.981.355 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust.2
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.913.081 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.384.749 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.258.664 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.126.085 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.305.131 zł.,”.

3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących