Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 50/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Zarządzenie nr 50/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.
Zarządzenie nr 50/2005

Burmistrza Ponieca z dnia 22 kwietnia 2005 r.


w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIII/154/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005.

Zarządzam, co następuje:

1 §. 1 Postanawia się dokonać wyboru ofert i przyznać dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
2. Podmioty, którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie