Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XXIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 31 października 2012 roku w godz. 14:00 – 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Protokół nr XXIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 31 października 2012 roku w godz. 14:00 – 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Numer dokumentu: XXIII
Rok (4 cyfry): 2012

Protokół nr XXIII/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 31 października 2012 roku
w godz. 14:00 – 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
w Poniecu.Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1400 dokonał otwarcia XXIII Sesji Rady Miejskiej w Poniecu i powitał radnych, a w ich imieniu :
- Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego
- Pracowników Urzędu Miejskiego
- Radnego Powiatu Gostyńskiego Kazimierza Musielaka
- Honorowego Obywatela Gminy Poniec Feliksa Dudkowiaka
- Kierowników jednostek i zakładów budżetowych
- Sołtysów

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu.

Przew. Rady Miejskiej Jerzy Kusz stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami na XXIII Sesję, zwrócił się z pytaniem do radnych o uwagi do porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński zgodnie z art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zaproponował wycofanie z porządku obrad punktów:
- pkt 7 podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
- pkt 9 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów, z uwagi na powstałą
nadinterpretację. Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień z tego tytułu są w obiegu i brak przesłanek do ich zmian,
- oraz wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się z zapytaniem do radnych czy wyrażają zgodę na wycofanie punktów 7 i 9 - w głosowaniu 15 radnych (wszyscy ) opowiedzieli się „za”
W tej sytuacji przewodniczący obrad Jerzy Kusz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punktu 7 podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - w głosowaniu 15 radnych (wszyscy ) opowiedzieli się „za”.
Numeracja punktów 10 – 14 przesunięcie się o 1, punkt 10 będzie punktem 9, ostatni punkt 13 zakończenie.

Rada Miejska po wprowadzeniu zmian w głosowaniu jednomyślnie przyjęła następujący porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec
do zespoły szkół specjalnych w Brzeziu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i zapytania,
13. Zakończenie.


Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad.

Pkt 1. Otwarcie.
Jak wyżej.

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym
i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.


Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. Informacje zostały przyjęte bez uwag. Stanowią załączniki do protokołu.

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie było.

Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 r.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian w budżecie Gminy Poniec na 2012 rok.

Skarbnik Gminy Andrzej Przybylski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok, które przedstawiają się następująco w poszczególnych działach.
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów
Dział 010
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 270.073 zł. z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 852
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 8.528 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 96 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 2.880 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 8.900 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o 1.000 zł. z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o 604 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 3.780 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o 28 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Dział 854
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o 22.741 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 921
W związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy ze środków UE na remont świetlicy w Łęce Wielkiej zmniejsza się plan przyznanej pomocy o 8.740 zł.

Razem zmiana planu dochodów – plus 309.890 zł.

Załącznik nr 2
Zmiany wydatków
Dział 010
- w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługę tego zwrotu na ogólna kwotę 270.073 zł.
- proponowane zmniejszenie dotacji dla spółek wodnych o 3.575 zł. wynika z wnioskowania o dofinansowanie mniejsze od zaplanowanego.
- proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakupy w rozdziale „Melioracja wodna” o 500 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania zastawki na rowie we wsi Waszkowo.
- w związku z dodatkowo przyjętą do realizacji konserwacją Rowu Szurkowskiego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych proponuje się utworzyć plan wydatków na to zadanie jako udział Gminy w kwocie 10.575 zł.
Dział 600
Proponuje się zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe na drogach gminnych o 60.212 zł. w celu zabezpieczenia środków na odśnieżanie.
Dział 700
W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami, proponuje się zwiększyć plan wydatków na podatek od nieruchomości o 5.000 zł uzyskując tę kwotę ze zmniejszenia planu wydatków na zakup energii w tym rozdziale.
Działy 801 i 854
Po przeprowadzonej analizie wydatków za trzy kwartały w jednostkach oświatowych, na wniosek kierowników tych jednostek, proponuje się wprowadzić zmiany dostosowujące plany wydatków do przewidywanych do końca roku potrzeb, a uwolnione w wyniku zmiany planów środki przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej.
Dział 852
- Po przeprowadzonej analizie wydatków za trzy kwartały na pomoc społeczną, na wniosek kierownika OPS, proponuje się wprowadzić zmiany dostosowujące plany wydatków do przewidywanych do końca roku potrzeb, a uwolnione w wyniku zmiany planów środki własne przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej.
- w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne o 8.528 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na wynagrodzenia w OPS, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia w OPS o taką samą kwotę, przeznaczonych na ten cel, środków własnych. Uwolnione środki własne w kwocie 8.528 zł. proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne o 96 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne o 2.880 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę 7.714 zł. środków własnych. Uwolnione środki własne proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej (skutek zmian - zmniejszenie o 4.834 zł.).
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne o 8.900 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę 12.000 zł. środków własnych. Uwolnione środki własne proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej (skutek zmian - zmniejszenie o 3.100 zł.).
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania zlecone o 1.000 zł. z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania zlecone o 604 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne o 3.780 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania jednocześnie zmniejszając plan wydatków o taką samą kwotę, przeznaczonych na ten program, środków własnych. Uwolnione środki własne w kwocie 3.780 zł. proponuje się przeznaczyć na inne potrzeby zaproponowane niniejszą zmianą uchwały budżetowej.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania zlecone o 28 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się o tę kwotę plan wydatków OPS na realizację tego zadania.
Dział 854
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych na zadania własne o 22.741 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty zwiększa się o te kwotę plan wydatków na to zadanie.
Dział 900
- W związku z przewidywanym udziałem w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego proponuje się zabezpieczyć kwotę 13.100 zł. na funkcjonowanie tego Związku w 2012 r.
- W rozdziale gospodarka odpadami proponuje się zmniejszyć plan wydatków na usługi pozostałe o 9.000 zł. co spowodowane jest odstąpieniem od wykaszania terenów zrekultywowanego składowiska śmieci w Wydawach.
- W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, przewidując wydatki do końca roku, proponuje się o 11.000 zł. zmniejszyć plan wydatków na remonty i o tę kwotę zwiększyć plan wydatków na usługi pozostałe.
- W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, po analizie wydatków za trzy kwartały, proponuje się zwiększyć wydatki na zakup energii i usługi remontowe o 60.000 zł.
Dział 921
W związku ze zmianą wysokości pomocy ze środków UE na remont świetlicy w Łęce Wielkiej proponuje się dokonać dostosowujących zmian w planie wydatków na to zadanie.

Dział 926
Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup materiałów na obiektach sportowych o 250 zł. z przeznaczeniem na siatki do bramek na boisku sportowym.
Razem zmiana planu wydatków – plus 309.890 zł.
Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Gospodarka pozabudżetowa
Na wniosek kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Poniecu proponuje się wyrazić zgodę na odstąpienie w dziale 900 rozdz. 90001 od zaplanowanego zakupu agregatu prądotwórczego za 10.000 zł. i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie planu kosztów na zakup energii.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili uwag. Temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29
października 2012 roku, na którym Skarbnik Gminy udzielił radnym wyjaśnień na zgłoszone zapytania i wątpliwości.
Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła
uchwałę nr XXIII /184/2012
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego za 2013 rok. Burmistrz Ponieca biorąc pod uwagę sytuację rolników proponuje skorzystanie z uprawnień art.6 ust.3 ustawy o podatku rolnym - obniżyć cenę 1 dt żyta z kwoty 75,86 zł do kwoty 55,00 zł przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że Burmistrz Ponieca Jacek Widyński wystąpił z pismem do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o wystawienie opinii. Kserokopię opinii radni otrzymali. Dokonał otwarcia dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodnicząca komisji Grażyna Biernaczyk poinformowała, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na swym posiedzeniu w dniu 26 października 2012 roku przeanalizowała projekt uchwały
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok. Członkowie komisji nie zgłosili uwag do stawki proponowanej przez Burmistrza Ponieca.
Przedstawiciel WIR Krzysztof Wachowiak stwierdził, że w ubiegłym roku była znaczna podwyżka stawki podatku rolnego. Zbulwersował go ostatni artykuł w Życiu Gostynia – wypowiedź przewodniczącego Rady Powiatu na temat modernizacji drogi w Dzięczynie.
Na podstawie osobistych obserwacji stwierdził, że gmina nasza mało oszczędza, przekazuje środki na remonty dróg powiatowych, wycinkę krzewów, a na naprawę dróg śródpolnych brakuje środków. Do remontu jest dużo dróg polnych i na łąki. Jako przykład podał nienaprawioną drogę po budowie drugiej nitki do Spółki Łagrom, rolnicy mają utrudniony dojazd na łąki, co między innymi utrudnia im pracę. Obecnie na terenie wsi zamieszkują nie tylko rolnicy, ale również osoby pracujące poza rolnictwem.
W końcowej części swej wypowiedzi zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem ile środków będzie przeznaczonych na potrzeby rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem dróg śródpolnych.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że jako burmistrz wspólnie z radnymi nie ma sobie nic do zarzucenia. Sołtysi wiedzą co zostało zrobione na poszczególnych wsiach. Podsumowanie było na sesji objazdowej w miesiącu październiku br. Wpływy z podatku rolnego wynoszą ok. 1,5 mln złotych i cała ta kwota wraca na wioski. Co roku na drogach polnych są wykonywane usługi równiarką na zlecenie sołtysów. Kwota dochodów z podatku rolnego jest wydatkowana na potrzeby wsi.
W roku bieżącym o 1/3 więcej wydatkowano na remonty dróg polnych. Nie liczy środków wydatkowanych z budżetu gminy na poszczególne wsie.
Na przykład roczne dochody z podatku rolnego we wsi Łęka Wielka wynoszą ok. 49.000 złotych, a wydatkowano ok. 100.000 złotych, podobnie przedstawia się sytuacja w innych wioskach

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz zwrócił się do radnych z prośbą o tematyczne uporządkowanie dyskusji.

Radny Stanisław Machowski nawiązał do odprowadzania co roku przez gminę Poniec 2% wpływów z podatku rolnego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a z tych środków w naszej gminie nic nie zostało wykonane. Opinia Oddziału Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest co roku negatywna.

Przedstawiciel WIR Krzysztof Wachowiak nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że Burmistrz Ponieca potraktował wszystkich mieszkańców jednakowo, a rolnicy oprócz podatku rolnego posiadają również inne zobowiązania. Jego zdaniem Gmina wykazuje małe zainteresowanie działalnością Izby Rolniczej, jako przedstawiciele nie zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie komisji celem omówienia tematu stawki podatku rolnego. Kończąc swoją wypowiedź zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy otrzymał z powiatu dotację na remont szpitala, skoro gmina udziela dotacji na remonty dróg powiatowych.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień na zapytanie odnośnie przeznaczania środków na remont i utrzymanie dróg powiatowych ( Poniec- Waszkowo, Poniec – Bojanowo) stwierdził prace zostały wykonane dla zachowania bezpieczeństwa Natomiast remont szpitala został przesunięty z uwagi na możliwość pozyskania środków z zewnątrz. Mając na uwadze korzystne oprocentowanie Gmina sporządziła wniosek do Programu Jessica na przebudowę budynku szpitala na Przedszkole Samorządowe w Poniecu.
Burmistrz Ponieca nawiązując do proponowanej stawki podatku rolnego w kwocie
55 złotych z 1 hektara przeliczeniowego na przyszły rok stwierdził, iż uwzględnia najpilniejsze potrzeby i jest zbliżona do stawek obowiązujących w sąsiednich gminach.

Przedstawiciel WIR Kazimierz Nowak nawiązując do wysokości stawki podatku rolnego stwierdził, że w ubiegłym roku był znaczący wzrost stawki podatku rolnego w stosunku do poprzednich lat. Co roku rolnictwo wzmaga się z trudnościami z powodu suszy, obfitych opadów, a podatki trzeba płacić. W naszej gminie są różne gospodarstwa, większość jest małych, nisko-dochodowych gospodarstw dlatego prosił o zastanowienie i wyważenie stawki podatku rolnego na 2013 rok, a może dobrze byłoby przyhamować inwestycje i trochę ulżyć rolnikom.

Przew. Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że w ubiegłym roku był znaczny wzrost podatku rolnego, ale podatek rolny w naszej gminie jest porównywalny z sąsiednimi gminami. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXIII /185/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Poinformowała, że górne granice poszczególnych stawek kwotowych, a w przypadku budowli – stawkę procentową, określa na dany rok podatkowy Minister Finansów, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że roczne stawki nie mogą być wyższe od określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.
W projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone, za wyjątkiem stawek od budowli. Pozostałe stawki kwotowe proponuje się obniżyć od 0,04 zł do 3,60 zł podstawy opodatkowania. Projekt uchwały uwzględnia wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,0%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z I półrocza 2012 roku.
Dane porównawcze przedstawione zostały w materiale pomocniczym załączonym do projektu uchwały. Stawki podatków winny być uchwalone do końca roku 2012 r., by mogły obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Następnie zapoznała radnych z proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości na 2013 rok, których wysokość w skali rocznej przedstawia się następująco :
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:
1. od gruntów :
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni 0,80 zł
2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1m2 powierzchni 0,18 zł
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni 4,47 zł
2. od budowli 2% ich wartości

3. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,85 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,60 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,57 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,06 zł

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji na projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Radny Marcin Strożyński w dyskusji zapytał czy zarządcy parafii są zobowiązani do płacenia podatku od gruntów i obiektów kościelnych .
Inspektor UM Małgorzata Boniec udzielając wyjaśnień na zapytanie radnego poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Kościoły czyli osoby prawne składają deklaracje na każdy rok podatkowy do 31 stycznia. Wykazują w nich podmioty opodatkowane.
Zgodnie z art. 19 wyżej wymienionej ustawy zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje nieruchomości przeznaczone na cele mieszkalne duchownych :
1/ jeżeli są one wpisane do zabytków,
2/ służą jako domy księży emerytów.
Parafie posiadające grunty są płatnikami podatku rolnego.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił stosowny projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXIII/186/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do zespołu szkół specjalnych w Brzeziu.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Wice Burmistrza Eugeniusza Nowaka o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zastępca Burmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak omawiając projekt uchwały poinformował, że w związku z obowiązkiem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, Gmina Poniec ma obowiązek między innymi dowozić uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. Ponieważ trasa dowozu uczniów z Gminy Krobia przebiega przez Gminę Poniec, Gmina Krobia wyraziła zgodę, aby w ramach własnych dowozów również dowozić uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący obrad Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji na projektem uchwały w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do zespołu szkół specjalnych w Brzeziu.

W dyskusji radna Aneta Wrotyńska zwróciła się z pytaniem ilu uczniów z naszej gminy
uczęszcza do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.

Zastępca Burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak udzielając wyjaśnień na zapytanie radnej poinformował, że do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu uczęszcza 1 dziecko z naszej gminy. Koszty dojazdu zostaną podzielone na Gminę Poniec i Gminę Krobia.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił stosowny projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXIII/187/2012 w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do zespołu szkół specjalnych w Brzeziu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poprosił Inspektora UM Panią Małgorzatę Boniec o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Inspektor UM Małgorzata Boniec przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. Omawiając projekt uchwały poinformowała, że Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy na właścicieli środków transportowych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, a także jednostkach organizacyjnych osób prawnych.
Opodatkowaniu podlegają :
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i większej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i większą,
- autobusy.
Górne granice poszczególnych stawek kwotowych określa na każdy rok podatkowy Minister Finansów, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy to Rada Miejska określa w drodze uchwały wysokość podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć rocznych stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów.
W projekcie uchwały proponowane stawki zostały obniżone. Zostało to uwidocznione w materiałach pomocniczych przedstawionych Wysokiej Radzie łącznie z projektem uchwały.
Projekt uchwały uwzględnia wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,0%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z I półrocza 2012 roku.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłoili uwag. Stwierdził, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 października br. Dokonał zamknięcia dyskusji i poprosił swego zastępcę o przedstawienie projektu uchwały.

Zastępca przew. RM Dariusz Kieliś przedstawił stosowny projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę nr XXIII/188/2012 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 9. Sprawy organizacyjne.

Przew. RM Jerzy Kusz poinformował, że oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Poniecu zostały w odpowiednim terminie przekazane do Urzędu Skarbowego.
Pismo z Urzędu Skarbowego w Gostyniu stanowi załącznik do protokołu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu w wyniku analizy wykazał drobne nieprawidłowości w przypadku dwóch radnych, które zostały uzupełnione. Korekty oświadczeń dwóch radnych zostały wysłane do Urzędu Skarbowego.

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił informację dotyczącą złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do tej czynności zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z paragrafem 38 Statutu Gminy Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu jednomyślnie przyjęła protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej.

Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie było.

Pkt 12. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Mariusz Nowak nawiązał do treści artykułu w ostatnim Życiu Gostynia dotyczącego remontu drogi powiatowej we wsi Dzięczyna (odcinek 270 metrów pomiędzy krawężnikiem a jezdnią) dla poprawy bezpieczeństwa, które obecnie jest bardzo zagrożone. Wypowiedź dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu jest śmieszna i nieprzemyślana - dyrektor wykonuje naprawę drogi dla „świętego spokoju”.

Radny Powiatu Kazimierz Musielak poinformował, że uczestniczył w ostatniej sesji, ale nie słyszał dyskusji na temat świętego spokoju. Była dyskusja „o naciskach”. Nawiązując do wypowiedzi w temacie naprawy dróg poinformował, że na ostatniej sesji Rada Powiatu dofinansowała remonty dróg powiatowych w kwocie 50.000 złotych. Kwota 40.000 złotych zostanie wykorzystana na poszerzenie drogi w Dzięczynie. Prace będą wykonane do 17 listopada br. Wycinka gałęzi i drzew będzie w okresie wiosennym. W okresie zimowym ochrona środowiska nie pozwala na wycinkę gałęzi drzew. Przypomniał, że w roku bieżącym została zakończona droga Pomykowo Poniec za kwotę ok. 6,5 mln złotych. Gmina Poniec dofinansowała tą inwestycję w kwocie 150.000 złotych.

Radny Stanisław Machowski zwrócił się z zapytaniem czy radny powiatowy jechał drogą
z Żytowiecka do Grodziska bo stan tej drogi jest bardzo nieciekawy.

Radny Powiatu Kazimierz Musielak poinformował, że nie jechał drogą z Grodziska do Żytowiecka, wiadomo, że na remonty dróg ciągle brakuje środków. Przypomniał, że w roku bieżącym została zakończona droga Pomykowo - Poniec za kwotę ok. 6,5 mln złotych. Gmina Poniec dofinansowała tą inwestycję w kwocie 150.000 złotych.

Radny Dariusz Kieliś w odniesieniu do artykułu w Życiu Gostynia stwierdził, że wypowiedzi dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg są mało poważne wprowadzają wiele zamieszania. Z zadowoleniem poinformował, że jadąc na sesję spotkał tzw. rembaka rozdrabniającego gałęzie na odcinku drogi Poniec – Bojanowo.

Sołtys wsi Dzięczyna Stanisław Pietrzak poinformował, że jego zdaniem efekt naprawy będzie wówczas gdy zostanie wykonany chodnik w całości tj. odcinek 500 metrów od strony Karca między krawężnikiem a jezdnią.

Radny Mariusz Nowak zaprosił wszystkich do Dzięczyny by zobaczyć zastoiny wody po obu stronach drogi, którą między innymi chodzą dzieci.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że jako użytkownik dróg solidaryzuje się ze w wypowiedzią przedmówcy.

Przedstawiciel WIR Krzysztof Wachowiak nawiązując do modernizacji drogi Pomykowo – Poniec stwierdził, że inna jest masa bitumiczna na terenie gminy Rydzyna, a inna na terenie gminy Poniec, po modernizacji nic nie zmieniło się rozwiązanie krzyżówki w Janiszewie w kierunku Waszkowa. Natomiast wycinka krzewów na drodze Poniec – Bojanowo jest w pełni uzasadniona.

Przedstawiciel WIR Kazimierz Nowak zwrócił się z pytaniem kiedy będzie budowana ścieżka rowerowa do Janiszewo, wówczas będzie mógł jeździć rowerem do Janiszewa.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że w trakcie wykupu są grunty z przeznaczone na ścieżkę rowerową gmina Poniec – Janiszewo.
W projekcie budżetu na 2013 rok zostanie uwzględniony I etap budowy ścieżki rowerowej.

Radna Grażyna Biernaczyk zwróciła się z zapytaniem do radnego Powiatu Gostyńskiego
czy powiat zajął stanowisko w temacie ewentualnej budowy kopalni węgla brunatnego. Jest to sprawa bardzo poważna i wymaga wsparcia.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przypomniał radnym, że Rada Miejska na sesji w dniu 30 marca br. przyjęła stanowisko w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego na terenach sąsiednich gmin Miejska Górka i Krobia. Stanowisko to zostało przekazane do Ministra Rolnictwa, Ministra Gospodarki, Spółki PAK Górnictwo, parlamentarzystów województwa wielkopolskiego, wójtów i burmistrzów Powiatu Gostyńskiego i Rawickiego oraz przewodniczących rad. Nie ma w tej sprawie stanowiska Rady Powiatu Gostyńskiego.

Radna Grażyna Biernaczyk zwróciła się z pytaniem czy geolog w powiecie musi wydać zezwolenie na odwierty złóż węgla brunatnego.

Radny Powiatu Kazimierz Musielak poinformował, że powiat nie posiada kompetencji do wywierania wpływu na podejmowanie decyzji przez samorządy gminne. Geolog powiatowy wyraził zgodę na prowadzenie odwiertów złóż węgla brunatnego. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego ma zorganizować konferencję, w której będą uczestniczyć naukowcy i przedstawiciele gmin
zainteresowanych odkrywką węgla brunatnego. Powiat oficjalnie w twej sprawie nie zajął jeszcze stanowiska.

Radny Dariusz Kieliś do chwili obecnej Rada Powiatu nie wypracowała jeszcze
stanowiska a nie małe zagrożenia powstania kopalni z racji prowadzonych odwiertów będą dla całej gospodarki powiatu gostyńskiego.

W pełni uzasadnione jest zajęcie stanowiska przez powiat, w którym są usytuowane gminy, na których są prowadzone odwierty.

Radna Grażyna Biernaczyk stwierdziła, że sprawa prowadzenia odwiertów nie jest kwestią tylko rolnictwa ale każdego mieszkańca naszej gminy. Spółka PAK dla osiągnięcia celu chwyta się różnych metod.

Radny Stanisław Machowski poinformował, że w naszej gminie w dniu 18 października br. odbyło się spotkanie poświęcone kwestii zagrożeń związanych z budową kopalni odkrywkowych i skutków z tym związanych. Ze strony mieszkańców było małe zainteresowania.

Radny Powiatu Kazimierz Musielak stwierdził, że musimy się solidaryzować, ale w obecnym systemie administracyjnym gminy nie podlegają powiatowi, gospodarzem w gminie jest burmistrz. Gmina może wypracować swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz podsumowując dyskusję stwierdził, że spółka PAK prowadzi badania za przyzwoleniem ministerstwa, w tej sprawie toczy się postępowanie w sądzie, w którym każda ze stron broni swego interesu. W interesie mieszkańców zagrożonych budową kopalni występuje Stowarzyszenie „Nasz Dom”.

Pkt 13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz w związku z wyczerpaniem dyskusji podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w XXIII Sesji Rady Miejskiej i o godz. 1600 dokonał zamknięcia obrad Sesji.


       Protokółowała                                                      Przewodniczący Rady
   /-/ Radomiła Repak                                                        /-/ Jerzy Kusz
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących