Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013

Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013

Numer uchwały: 211
Numer sesji: XXVI
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXVI/211/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013 nr XXV/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 19.840.232 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.438.232 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 402.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 21.557.071 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 17.467.071 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.090.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.886.609 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.541.369 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.345.240 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.321.937 zł.”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.172.611 zł.,”.

3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących