Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Gminy Poniec oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Gminy Poniec.

UCHWAŁA NR XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Gminy Poniec oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Gminy Poniec.

Numer uchwały: 220
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

UCHWAŁA NR XXVII/220/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie
określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki
środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe
do budżetu Gminy Poniec oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust.7 i art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Gminy Poniec oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. budżecie – należy przez to rozumieć budżet Gminy Poniec;
2. zakładzie lub samorządowym zakładzie budżetowym – należy przez to rozumieć następujące samorządowe zakłady budżetowe :
1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach,
2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

§ 3. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych są przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

§ 4. Zaliczkowa wpłata do budżetu wynosi ¼ planowanych wpłat do budżetu. Zakład planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych kosztów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

§ 5. Różnicę między faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku Zakład wpłaca do budżetu do dnia 31 maja roku następnego.

§ 6. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością, a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących