Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2005 rok.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2005 rok.

Zarządzenie nr 100 /2004

Burmistrza Ponieca z dnia 15 października 2004 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2005 rok


Na podstawie § 1 pkt. 1 uchwały nr IX / 70 / 2003Rady Miejskiej Ponieca z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Ponieca zarządza co następuje :

§ 1
Sekretarz , Skarbnik , pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy opracowują projekty planów finansowych dotyczące projektu budżetu w szczegółowości ,terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu .
W dalszej części uchwały zwani są dysponentami.

§ 2.

 1. Dysponenci wymienieni w § 1 niniejszego zarządzenia opracowują projekty planów finansowych

w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 roku nr 209 poz. 2132 ).
Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej określane są z nazwy.
Projekty planów finansowych należy opracować zgodnie z :
a ) ustawą z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz. U. nr 15
poz. 148 ze zmianami )

 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r (Dz. U. z 2000 r nr 122 p. 1333 )

 2. rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 listopada 2000r (Dz. U. z 2000 r nr 100 p.1077 ze zmianami)


§ 3.

Materiały do opracowania projektu budżetu gminy, dysponenci opracowują w g wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 r z tym , że przyjmują :
- cenę 1 tony węgla - 460 zł
- wzrost pozostałych wydatków - 2 %
- remonty i inwestycje wg opracowanych dokumentacji lub szacunkowych kosztów.
§ 4.
W terminie do dnia 20 października br. dysponenci opracowują plany finansowe na drukach:

 1. Kierownicy jednostek budżetowych , pracownicy UM na druku stanowiącym zał. nr 1 , 2 do zarządzenia.

Jeżeli przy jednostce budżetowej występuje środek specjalny jego plan opracowuje na zał. nr 4 .natomiast gdy występuje fundusz celowy jego plan opracowuje się na zał. nr 8.

 1. Kierownicy gospodarki pozabudżetowej na druku stanowiącym zał . nr 3 do zarządzenia ,

 2. Wymienieni w poz. 1 i 2 opracowują informacje o stanie mienia komunalnego wg załącznika

nr 6 do zarządzenia i przekazują dane pracownikowi Urzędu zajmującemu się gospodarką gruntami
w terminie do dnia 20 października br. Pracownik ten opracowuje zestawienie zbiorcze w terminie do dnia 10 listopada każdego roku..
4. Wszyscy dysponenci odpowiedzialni za przygotowanie projektów planów finansowych zobowiązani są do przedstawienia wyliczeń oraz sprawdzenia materiałów pod względem rachunkowym. Przedstawiają także szczegółowe uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków .
5. Środki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych i opiekuńczych wylicza się na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005 oraz planowanej organizacji od 1 września 2005 roku wg wzoru jak w zał. nr 5 do zarządzenia .
6.Placówki oświatowe wyliczają oddzielnie :

 • wynagrodzenia dla nauczycieli ,

 • wynagrodzenia dla administracji ,

 • wynagrodzenia dla obsługi .

- przy wyliczeniach podają ilość zatrudnionych , oraz przeliczenie na pełne etaty.

§ 5.
Planowanie dochodów budżetowych.
1. Dochody z mienia komunalnego planuje pracownik zajmujący się gospodarką gruntami - planuje dochody ze sprzedaży majątku , najmu i dzierżawy , wieczystego użytkowania , sprzedaży ratalnej oraz pozostałych dochodów z mienia.
2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych planują jednostki budżetowe , które na swoje utrzymanie otrzymują środki bezpośrednio z budżetu. /urząd , szkoły ,gimnazja , przedszkole ,ośrodek pomocy społecznej / .
3.Jednostki budżetowe planują także dochody , które wpłacają do budżetu np. odpłatność za usługi , dochody z wynajmu , dzierżawy oraz inne przewidywane dochody na druku stanowiącym zał. nr do zarządzenia.
4.Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje Pełnomocnik Burmistrza po zasięgnięciu informacji o wydanych zezwoleniach od pracownika UM .
5.Pozostałe dochody planują pracownicy referatu finansowego :

 1. dochody podatkowe : - wpływy z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych planuje się w ten sposób , że stawki kwotowe uchwalone na 2004 r przez Radę Miejską wzrastają w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2004r. - podatek od nieruchomości i od psów , podatek od środków transportowych .

- opłata targową , opłatę administracyjną na poziomie stawek obowiązujących w 2004 roku.
- podatek rolny - wg ceny 1 q żyta ogłoszonej w Komunikacie GUS za pierwsze 3 kwartały roku
poprzedzającego rok budżetowy.
b ) pozostałe dochody nie wymienione wyżej planuje się szacunkowo biorąc pod uwagę przewidywane
wykonanie roku 2004 .
§ 6.

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2005 rok są :
1. Dla pracowników oświaty - jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy , wyliczona wg angaży na dzień 1 października roku poprzedzającego rok budżetowy pomnożona przez liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych , pomnożona przez liczbę 8m-cy i 4 m-ce .Wyliczenia należy dokonać na druku który stanowi zał. nr 5 do zarządzenia.
2. Dla pracowników w pozostałych jednostkach organizacyjnych nalicza się na podstawie przysługujących im wynagrodzeń za m-c wrzesień roku poprzedzającego rok na który opracowywany jest projekt budżetu , pomnożona przez liczbę etatów i pomnożona przez 12
3.Dodatkowo nalicza się :

 1. wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych

 2. wydatki na podwyżkę wysługi lat - zmiana w ciągu roku

 3. wydatki na wypłatę nadgodzin ,

 4. przewidywane awanse zawodowe nauczycieli ,

 5. inne , które mogą wystąpić w roku 2005 np. odprawy emerytalne , nagrody, zasiłki na zagospodarowanie

 6. wydatki na podwyżkę płac pracowników zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 3 .

4. Przy naliczaniu poz. 3 a ,d, e należy podać ilość planowanych wypłat przy pozycji treść.
5. Stawki procentowe pochodnych nalicza się wg stawek obowiązujących w 2004 roku.

§ 7 .
Pełnomocnik Burmistrza opracowuje projekt planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 24 poz. 198 ze zmianami.)

po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.
Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nalicza się :

 1. dla nauczycieli zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela.

 2. dla pozostałych pracowników samorządowych planuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia

1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

2
§ 9 .
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się :

 1. dla nauczycieli na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (kwota bazowa 1.701,22 zł)

 2. dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela.

 3. dla pozostałych pracowników planuje się zgodnie z art. 5 rozdziału II ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .(Dz. U. nr 43 poz. 163 ze zmianami) .Z uwagi na brak

kwoty przeciętnego wynagrodzenia za 2004 r ,do przeliczenia należy przyjąć kwotę 1.900 zł.

§ 10.
Wydatki na zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostki planują wg najpilniejszych i uzasadnionych potrzeb z wyszczególnieniem planowanych zadań, sposobu sfinansowania, okresu realizacji.

§ 11.
1.Jednostki budżetowe z wyjątkiem jednostek oświatowych do przeliczenia pozostałych wydatków sumują planowane wielkości tych paragrafów na dzień 1 września roku poprzedzającego na który planowany jest budżet i powiększają o wskaźnik określony w § 3 oraz rozdzielają na poszczególne paragrafy z zależności od potrzeb.
2.Jednostki oświatowe na swoje utrzymanie planują wydatki według potrzeb tak by nie przekroczyć niżej wymienionych kwot:
Szkoła Podstawowa w Poniecu 129.000 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 27.000 zł
Publiczne Gimnazjum w Poniecu 67.000 zł
Zespół Szkół w Żytowiecku 145.000 zł
Przedszkole Samorządowe w Poniecu 30.000 zł.
3.Do wyliczenia wydatków na utrzymanie nie wchodzą niżej wymienione paragrafy :
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ,
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ,
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne ,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4270 -Zakup usług remontowych ,
§ 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
4.Do przeliczenia nie wchodzą także niżej wymienione wydatki budżetu :
a).wydatki majątkowe określone w rozp. Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
b).dotacje
§ 12.
1.Dochody i wydatki planuje się dla każdego rozdziału oddzielnie i dla każdego rozdziału przedstawia się na piśmie uzasadnienie.
2.W przypadku planowania zadań własnych i zleconych należy dodatkowo podać plan oddzielnie.
§ 13.
1.Projekty planów finansowych zakładów budżetowych podległych gminie opracowują Kierownicy tych zakładów wg kalkulacji własnych które przedkładają do dnia 20 października br.
2.Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń naliczane są zgodnie z § 3 i § 5 pkt. 2,3 i 4 zarządzenia.
3.Przy opracowywaniu projektu planu finansowego stosuje się oprócz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. nr 150 ze zmianami ) także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000 (Dz. U. nr 122 )
§ 14.
Gminne Centrum Kultury składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy w którym uwzględnia :
a) wnioskowaną kwotę dotacji ,

 1. plan dochodów ,

 2. plan wydatków , 3


Do wniosku załącza się projekt planu finansowego oraz wykaz zadań przyjętych do realizacji na 2005 rok zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oddzielnie dla Biblioteki i Centrum Kultury.

§ 15.
Sołtysi , Przewodniczący Zarządu Osiedla oraz mieszkańcy mogą wnioskować o ujęcie w budżecie zadań dotyczących jednostki pomocniczej na druku wg wzoru nr 7 do dnia 20 października br.

§ 16.
1.Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w tym stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o dotację na cele publiczne związane realizacją zadań Gminy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r nr 96 poz. 873 ze zmianami ):

2. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych mogą ubiegać się o dotację na realizację zadań gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2004 roku nr XVII/107/2004 r w sprawie :ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.(ogłoszona w Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 124 p 2512 dnia 4.08.2004r.)

§ 17 .
Przy opracowywaniu projektu budżetu należy stosować uchwalę Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 sierpnia 2003 r nr IX/70 /2003 r z którą należy się bezwzględnie zapoznać.


§ 18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz Dużałka

Zał. nr 7 do zarządzenia Burmistrza nr 100 z dnia 15.10 .2004r.


Wniosek jednostki pomocniczej na 2005 rok


Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa w ...............................................
Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców Osiedla w ......................................


W dniu .............................. zebranie wiejskie uchwaliło przekazać Zarządowi Miejskiemu celem umieszczenia w projekcie budżetu na 2005 rok niżej wymienionych zadań :

Lp treść kwota

1...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................Razem

Data ................................... ...............................................................
Podpis sołtysa / przewodniczącego Z.O.

Załącznik. Protokół z zebrania wiejskiego

Zał. nr 6 do zarządzenia Burmistrza Nr 100 z dnia 15.10.2004r
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego


 1. Liczba ludności

 2. Powierzchnia gminy w km

 3. Ilość wsi sołeckich (wieś)

4. Ilość gospodarstw rolnych (gospodarstwa )
5. Ilość budynków komunalnych (budynki )
w tym : mieszkalnych (budynki )

 1. Ilość mieszkań komunalnych ( mieszkania )

w tym : ilość mieszkań przyjętych od zakładów pracy ( mieszkania )
7. Komunalne ujęcia wody / szt.
oraz dł. sieci wodociągowej w km
8. Oczyszczalnie ścieków istniejące i kontynuowane szt.
9. Wysypiska śmieci zorganizowane szt.
10. Targowiska szt.
11. Przedszkola szt.
12. Ilość miejsc w przedszkolach
13. Ilość szkół podstawowych szt.

 1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych

 2. Liczba gimnazjów szt.

 3. Liczba uczniów w gimnazjach

 4. Liczba bibliotek szt.

 5. Liczba domów i ośrodków kultury ( ośrodek ) szt.

 6. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia szt.

 7. Gminne urządzenia sportowe ( wyszczególnić i opisać )

 8. Długość dróg gminnych km

 9. Przystanki PKS szt.

 10. Spółki z udziałem kapitału gminy szt.

 11. Parki i lasy komunalne szt.

 12. Komunalne zbiorniki wodne szt.

 13. Inne

 14. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

 15. Dane dotyczące inne niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

 16. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia założenia poprzedniej informacji.do stanu na dzień złożenia informacji

 17. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

 18. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego

w tym :
- informacja o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia w roku poprzedzającym
rok budżetowy i zamierzenia w tym zakresie w roku budżetowym
- mienie oddane sołectwom
- wartość mienia i rodzaj mienia nabytego przez gminę na wniosek

 1. Wartość mienia komunalnego ( brutto ) będącego w posiadaniu gminy:

- grunty
- budowle
- budynki
w tym: budynki mieszkalne
- środki transportu
- maszyny i urządzenia
- środki trwałe na wyposażeniu
- inne ( jakie? )

Data....................................... .......................................
Podpis kierownika jednostki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie