Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr IX/70/2003

Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu nr IX/70/2003
Tekst ujednolicony:
Uchwała RM IX/70/2003 z 22.08.03
Uchwała RM XXI/ 139/2004 z 13.10.04


UCHWAŁA Nr IX/ 70 /2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 sierpnia 2003 r.


w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami )
uchwala się co następuje :

§ 1.

1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Poniec , Burmistrz w terminie do dnia 15 października każdego roku wyda zarządzenie w sprawie w opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe jednostki organizacyjne uwzględniając w nim wskaźniki oraz wzory druków do projektu budżetu.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego składają materiały planistyczne Burmistrzowi w terminie do dnia 20 października danego roku. .
3.Do materiałów planistycznych kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy UM opracowują i załączają objaśnienia do prognozowanych dochodów i planowanych wydatków .
4.Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych podejmujące się realizacji zadań z zakresu działania Gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , mogą ubiegać się o dotacje na realizacje tych zadań zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/107/2004 z 28 kwietnia 2004 r w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
4a.Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w tym stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o dotacje na cele publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.
5.Sołtysi , Przewodniczący Osiedla i mieszkańcy mogą wnioskować o ujęcie w budżecie zadań w terminie do dnia 20 października każdego roku.

§ 2.

1. Na podstawie otrzymanych materiałów Burmistrz opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami uwzględniając przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r
o finansach publicznych.
2.Uchwała powinna zawierać :
1/ prognozowane dochody w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej ,
2/ planowane wydatki w podziale na działy ,rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
3/ źródła sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu w przypadku
budżetu niezrównoważonego,
4/wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi ,
5/ plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych ,
6/ plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych ,
7/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami ,
8/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
9/ dotacje ,
10/ zakres i kwoty dotacji przedmiotowych ,
11/ dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane
wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok budżetowy.
3. Pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projekcie budżetu określane są z nazwy.
4. Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienia dla Burmistrza stosownie do
przepisów ustaw o finansach publicznych i samorządzie gminnym.
5.W projekcie budżetu mogą być planowane rezerwy tj. ogólna i celowa do wysokości
określonej w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych.

 1. W projekcie budżetu mogą być ujęte wydatki na programy i projekty realizowane ze

środków pomocowych.
§ 3.

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz załącza :
1. Objaśnienia do prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu ,

 1. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy ,

 2. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok na który opracowywany jest projekt budżetu zawierającą między innymi :

1/ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw
własności ,
2/ dane dot. innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o :

 1. użytkowaniu wieczystym ,

 2. wierzytelnościach ,

 3. udziałach w spółkach ,

 4. akcjach ,

 5. o posiadaniu,

 6. o ograniczonym prawach rzeczowych .

3/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego określonych w punkcie 1 i 2
w okresie od dnia na który złożono poprzednią informację do 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy na który opracowywany jest projekt budżetu.
4/ dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.
5/inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

 1. Informacje o sytuacji finansowej gminy , z uwzględnieniem pożyczek , kredytów

długoterminowych , nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej oraz zaległości podatkowych.§ 4.

 1. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie

Określonym w ustawie o samorządzie gminnym .(15 listopada )

 1. Projekt budżetu ogłaszany jest w sposób następujący :

1/ wywieszany na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ,
2/ wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 5.

1.Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu budżetu wraz materiałami
informacyjnymi kieruje go do komisji Rady Miejskiej w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji.
2.Komisje rozpatrują projekt budżetu na swych posiedzeniach oraz dokonują jego oceny. W przypadku wskazania zmiany ujętego zadania , dopisania zadań zwiększających wydatki budżetu ,zobowiązane są także do wskazania źródła jego pokrycia. Swoje wnioski formułują na piśmie. Posiedzenia komisji odbywają się nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem sesji.
Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej opinie komisji
w terminie na 7 dni przed planowana sesją.
3.Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje wnioski z posiedzeń komisji Burmistrzowi
w terminie co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem sesji.

§ 6.

Komisje Rady Miejskiej mogą żądać od Burmistrza oraz Kierowników jednostek organizacyjnych dodatkowych informacji i wyjaśnień do projektu budżetu.
W/w przedstawiają żądane informacje i wyjaśnienia na posiedzeniach komisji.

§ 7.

1.Burmistrz po otrzymaniu opinii i wniosków Komisji rozpatruje je i przygotowuje swoje stanowisko na sesję budżetową.
2.Burmistrz na sesji budżetowej może przedstawić projekt autopoprawek do projektu budżetu.

§ 8.

1.Rada Miejska uchwałę budżetową uchwala do końca roku poprzedzającego rok na który
opracowany jest projekt budżetu.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony nie później niż
do dnia 31 marca roku budżetowego.
3.W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie określonym w punkcie 1 podstawą
gospodarki finansowej Gminy jest projekt budżetu.

4

§ 9.
Porządek obrad sesji na której ma być uchwalona uchwała budżetowa oprócz spraw o charakterze formalnym i uchwalenia budżetu nie powinien zawierać innych dodatkowych punktów.

§ 10.

Uchwalenie uchwały budżetowej powinno być poprzedzone:

 1. odczytaniem projektu uchwały budżetowej ,

 2. odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu ,

 3. przedstawieniem stanowiska Burmistrza dotyczącym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 4. odczytaniem opinii komisji Rady dotyczącym wniosków komisji ,

 5. przedstawieniem stanowiska Burmistrza dotyczącym wniosków Komisji ,

 6. przedstawieniem ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu ,

 7. dyskusją na projektem budżetu ,

 8. głosowaniem nad wniesionymi autopoprawkami dotyczącymi projektu budżetu,

 9. głosowanie uchwały budżetowej.


§ 11.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 12.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ponieca nr XV/74/99 z dnia 1 października 1999 roku
w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.Przewodniczący Rady
/-/ Eugeniusz Nowak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie