Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego budowa gazociągu ul. Polna

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego budowa gazociągu ul. Polna

Poniec 25 .04.2006 r.
 GP 7331 -26/06


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wydaniu decyzji celu publicznego

 
            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że
 
została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego i produkcyjnego GROL Mushroom przy ul. Polna 8a w Poniecu: na działkach nr ew. 452,481/1, 481/2, 482, 485, 489/1 i 491.
 została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
 
 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Poniec etap III           ( ulice Rydzyńska, Janiszewska, Bojanowska, polna i szkolna)

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy Urzędu.
 Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie