Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu
BURMISTRZ PONIECA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO
URZĘDNICZE
KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ


Oferta ważna od dnia 28.05.2007 do dnia 11.06.2007 do godz.
1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, ekonomia lub prawo.

  2. 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 roczny na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w urzędach administracji publicznej lub innym stanowisku kierowniczym.

  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Znajomość komputera /Windows, MS-Office, Excel/, orientacja w programach księgowych i płacowych

  2. Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, znajomość prawa oświatowego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym.

  3. Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, kreatywność i obowiązkowość przy wykonywaniu zadań.


3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
Do wykonywania zadań należeć będzie między innymi:

1. Kierowanie zespołem ekonomiczno administracyjnym szkół i reprezentowanie zespołu na
zewnątrz.
2. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w
zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zespołu,
nadzorowanie i koordynowanie ich pracy.
3. Realizacja porozumień zawartych pomiędzy kierownikiem zespołu, a dyrektorami szkół i
dyrektorem przedszkola.
4. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki.
5. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej organów szkół i przedszkola i ich obsługa
administracyjna.
6. Prowadzenie prac dotyczących planowania finansowego obsługiwanych placówek a w
szczególności przygotowanie niezbędnych danych do sporządzenia budżetu, projektów
planów finansowych szkół i przedszkola zgodnie z wymogami przepisów ustawy o
finansach publicznych i według wskazówek Rady Miejskiej, Burmistrza, dyrektorów szkół
i przedszkola.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących
wykonywania remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie.
8. Obsługa płacowa i finansowa szkół i przedszkola.
9. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do Biuletynu
Informacji Publicznej.
11. Organizacja i koordynowanie dowozów szkolnych.
12. Organizowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
13. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sprawie szkolnictwa na terenie gminy.
14. Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzania dowodów księgowych pod
względem formalno rachunkowym dotyczącym placówek oświatowych.
15. Realizowanie innych obowiązków organu prowadzącego(gminy) zawartych w ustawie o
systemie oświaty.

4. Warunki pracy i płacy.
Miejsce pracy Gminny Zespół Obsługi Szkół w budynku Szkoły Podstawowej w
Poniecu.
Dopuszcza się zawarcie pierwszej umowy o pracę na czas określony.

5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny.
3. Dokumenty poświadczające wykształcenie - kserokopia.
4. Dokument potwierdzający tożsamość - kserokopia.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
urzędniczym.
7. Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia „kwalifikacje i umiejętności
(certyfikaty, zaświadczenia itd.) - kserokopie.
8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób którym zostanie
przedstawiona oferta pracy).

6. Metody selekcji kandydatów ( do wyboru wg ilości składanych dokumentów):

A/ Test wiedzy pisemny;
B/ Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul.Rynek 24 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w terminie do dnia
11 czerwca 2007 r.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-U (WWW.bip.poniec.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Poniecu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie