Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4V w ciągu ulic Kościelna, Spokojna i Kościuszki w Poniecu

Z A W I A D O M I E N I E Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4V w ciągu ulic Kościelna, Spokojna i Kościuszki w Poniecu
Poniec 05 .10.2005 r.
 
 
GP 7331/68/2005
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Grupy Energetycznej ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii RD Kościan.
 
 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4V w ciągu ulic Kościelna, Spokojna i Kościuszki w Poniecu           
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy Urzędu.
 


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie