Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013

Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013

Numer uchwały: 231
Numer sesji: XXIX
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXIX/231/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poniec na rok 2013 nr XXV/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 20.423.457 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20.021.457 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 402.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 127.410 zł.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 22.371.892 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 18.056.892 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.315.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 2
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.100 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 654.670 zł.”.
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.478.437 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.588.285 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.890.152 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.287.937 zł.”.
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.204.604 zł.,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.948.435 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów.”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 3.058.435 zł.,
2) rozchody 1.110.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.
5. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2013
określa się na kwotę 174.029 zł. w tym na:
1) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 168.029 zł.,
2) przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł.”.
6. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.962.583 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.948.435 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 514.148 zł.,

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących