Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca Nr 57/03 z dnia 15 lipca 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca Nr 57/03 z dnia 15 lipca 2003 r.
ZARZĄDZENIE Nr 57/03
Burmistrza Ponieca
z dnia 15 lipca 2003 roku.


w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości listy lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego publicznego - licytacji stawki czynszu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 rok, (tekst jednolity z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiana w 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z roku 2000: Dz. U. Nr 46, poz. 543, zmiana z 2001 r.: Dz. U. Nr 129, poz. 1447, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, zmiana z 2002 r.: Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112, Dz. U. Nr 200, poz. 1682 zmiana z 2003 r.: Dz. U. Nr 1, poz. 15, Dz. U. Nr 240,poz. 2058) oraz uchwały Nr V/51/2003 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata, oraz ustalenia szacunkowych stawek czynszu

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podanie do publicznej wiadomości listy lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego publicznego - licytacji stawki czynszu, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zastrzeżenie sobie prawa do wykreśleni z listy lokali bez podania przyczyn.

§ 3

Umieszczenie listy lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu I p. na okres 21 dni, zaś informacji o liście - w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


U Z A S A D N I E N I E

Obowiązek podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych, które Burmistrz Ponieca zamierza wynająć wynika z § 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem należy umieścić w widocznym miejscu na okres 21 dni w siedzibie urzędu gminy, a ponadto podać do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu tego wykazu.

Radca prawny:


BURMISTRZ PONIECA
zaprasza

do uczestnictwa w dniu 13 sierpnia 2003 roku w przetargu ustnym publicznym - licytacji stawki czynszu na najem niżej wymieniony lokal użytkowy stanowiący mienie komunalne.


Poz. 1

Miejscowość Łęka Mała (lokal mieszczący się w budynku świetlicy wiejskiej) na funkcję prowadzenia agencji pocztowej z możliwością pozostałej działalności gospodarczej.

 • właściciel gmina Poniec, administrator lokalu: Urząd Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 (tel. 573-15-33),

 • powierzchnia użytkowa 23,50 m2,

 • wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: instal. elektryczna, instal. wod. - kan.,

 • czas trwania umowy najmu: od dnia 01 września 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku z możliwością przedłużania na dalsze okresy,

 • stawka czynszu do licytacji za 1 m2 (miesięczna): 2,90 zł. + podatek VAT,

 • postąpienie: 0,10 zł. ,

 • wysokość wadium: 50,00 zł.,

 • termin i miejsce wpłacenia wadium: do dnia 11 sierpnia 2003 roku do godz. 13 00 w kasie Urzędu Miejskiego w Poniec, parter,

 • licytacja odbędzie się w dniu: 13 sierpnia 2003 roku o godz. 10 00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

 • stawka czynszu wzrastać będzie corocznie o wskaźnik inflacyjny określony przez GUS 1. Wpłacający wadium musi podać przyjmującemu numer (y) pozycji lokalu (i) na liście i adres (y) w celu odnotowania na dowodzie wpłaty.

 2. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie uczestnikom, którzy przegrali przetarg.

 3. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.

 4. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie, jeżeli organizator przetargu odstąpi od przeprowadzenia całego przetargu lub wycofa z przetargu lokal (e) bez podania przyczyn.

 5. Wygrywający przetarg będzie zobowiązany wpłacić z góry do Urzędu Miejskiego w Poniecu kwotę miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT zgodnie z wylicytowaną stawką w ciągu 10 dni od zatwierdzenia wyników przetargu przez Burmistrza Ponieca. Dowód wpłaty będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu i zawarcia umowy najmu. Nie dopełnienie tego warunku będzie równoznaczne z rezygnacją najmu i przepadkiem wadium.

 6. Zawarcie umowy o najem następuje w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę osób biorących w nim udział, jeżeli chociaż jeden zgłosi postąpienie wyższe o 1 zł. wyznaczonej stawki.

 8. Burmistrz Ponieca może uniważnić wyniki przetargu bez podania przyczyn lub odwołać przetarg na dwa dni przed wyznaczonym terminem bez podania przyczyn.

 9. Burmistrzowi Ponieca przysługuje prawo do wycofania w trakcie przetargu lokalu(i) w stosunku do którego(ych) pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury prawnej bądź formalnej uzasadniające wycofanie.

 10. Przyszły użytkownik lokalu zobowiązany będzie do prowadzenia działalności gospodarczej nieuciążliwej dla otoczenia i zgodnej z interesem społeczności lokalnej.

 11. Wygrywający przetarg składa pisemne oświadczenie dotyczące zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu.Dodatkowych informacji udziela p. Jacek Widyński pokój Nr 12 Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, tel 573-15-33Radca prawny:

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie