Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 104/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 13 września 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczącego się w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Rynek 29

Zarządzenie nr 104/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 13 września 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczącego się w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Rynek 29
ZARZĄDZENIE NR 104/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 13 września 2005 r.


w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczącego się w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Rynek 29

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwał: Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec {tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 189, poz. 4386} oraz Nr XXVII/171/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, będącego przedmiotem najmu, objętego wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Najemcy lokalu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu pod warunkiem:

  • złożenia wniosku o nabycie w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia najemcy o wywieszeniu niniejszego wykazu i oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

  • złożenia oświadczenia, że znany jest najemcy stan techniczny i funkcjonalny kupowanego mienia i co do którego nie mają żadnych zastrzeżeń i roszczeń;

  • złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się z przysługującej wierzytelności z tytułu kaucji mieszkaniowej;

  • nie zalegania z zapłatą czynszu i innych opłat z tego tytułu.

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Gazecie Poznańskiej
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie