Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 111/2004

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 111/2004
ZARZĄDZENIE NR 111/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 3 listopada 2004 r.

w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, postanawiam:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną we wsi Śmiłowo, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów jako działka nr 318 w obrębie Śmiłowo, o powierzchni 1,2500 ha (zgodnie z ewidencją gruntów), na cele upraw polowych.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Ponieca
Kazimierz Dużałka
Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2004
Burmistrza Ponieca z dnia 03 lisopada 2004
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo,
gmina Poniec, stanowiącej własność Gminy Poniec

BURMISTRZ PONIECA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Śmiłowo, gmina Poniec, stanowiącej własność Gminy Poniec
Nieruchomość rolna położona w obrębie Śmiłowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 318. Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,2500 ha - są to grunty orne R IVa o pow. 0,2600 ha, grunty orne R V o pow. 0,6800 ha, łąki trwałe Ł IV o pow. 0,3100 ha. Właściciel Gmina Poniec, KW nr 2308. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw polowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.805,00 zł. Wysokość wadium wynosi 1.900 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 480 zł. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2004 r. o godz. 1040 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości i w terminie najpóźniej do dnia 7 grudnia 2004 r. z zaznaczeniem numeru działki na konto Gmina Poniec w Banku Spółdzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości najpóźniej do trzech dni po przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, które należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie będzie prowadził osobiście gospodarstwa i gdy nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi przekroczy 300 ha użytków Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu. Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Do ceny kupna - sprzedaży zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i jest wymagana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości udziela p. Jacek Widyński - Urząd Miejski w Poniecu przy ul. Rynek 24 - pokój nr 12 Ip., lub tel. (0-65)-573-15-33 wew. 22Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie