Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZARZĄDZENIE NR 33/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 33/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
ZARZĄDZENIE NR 33/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia
16 kwietnia 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 62 oraz art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603}
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie