Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 6/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 6/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej.
ZARZĄDZENIE NR 6/2006
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 stycznia 2006 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej - teren nowego osiedla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXII/210/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Poniecu przy ulicy Rydzyńskiej, stanowiących własność Gminy Poniec

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowe niezabudowane - wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w Tygodniku Ziemi Gostyńskiej Życie Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie